Ymgyrch TAG: Galw ar Gynghorwyr i droi geiriau yn weithredoedd

29 Ionawr 2014

Mae Ymgyrch TAG yn pwyso ar Gynghorwyr Caerdydd i gefnogi cynnig fydd gerbron y Cyngor llawn yfory sy’n galw am sefydlu ysgol Gymraeg yn Grangetown.

Daw hyn yn dilyn addewid gafwyd nôl ym mis Medi 2013 y byddai cynigion newydd yn cael eu cyhoeddi mis Ionawr eleni mewn perthynas â darparu lleoedd cynradd cyfrwng Cymraeg yn wardiau Treganna, Glan-yr-afon a Grangetown. Mae unrhyw gynllun newydd eto i ymddangos.

Meddai Dyfed Wyn Huws, cyd-gadeirydd Ymgyrch TAG, “Mae nifer fawr o Gynghorwyr eisoes wedi mynegi cefnogaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig i amcanion Ymgyrch TAG. Gwerthfawrogwyd pob gair cefnogol gan yr Ymgyrch, ond eto’i gyd parhau yr ydym heb addewid o ysgol leol ar gyfer ein plant.

“Byddai pleidlais gan Aelodaeth Etholedig o blaid cynnig yfory yn troi rhethreg yn weithred bwysig; byddai’n rhoi neges gref gan y Cyngor fod angen i’r Cabinet gymryd camau cadarnhaol er mwyn darparu addysg Gymraeg yn lleol yn ardaloedd Grangetown a Threbiwt.

Ychwanegodd Jo Beavan Matcher, cyd-gadeirydd Ymgyrch TAG, “Hoffwn atgoffa’r Cyngor o’u cyfrifoldeb statudol dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i wella’r broses o gynllunio’n rhagweithiol ar gyfer Addysg Gymraeg.

“Hoffwn eu atgoffa hefyd bod cyllid eisoes wedi’i glustnodi gan Lywodraeth Cymru – dros £6m – ar gyfer darparu ysgol gynradd Gymraeg i wasanaethu Grangetown a Threbiwt.

“Mae Llywodraeth Cymru bellach yn disgwyl i Gynghorau Lleol symbylu a hyrwyddo twf addysg Gymraeg trwy ymateb i’r galw am ysgolion cymunedol – dyma gyfle Cyngor Caerdydd i wireddu hynny yn Grangetown. Mawr obeithiwn y caiff cynnig yfory bleidlais o gefnogaeth fel cam pwysig tuag at y nod hwnnw.”

Twitter: @ymgyrchTAG

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma