Ymgyrch NO FI

8 Mai 2014

Gan Huw Onllwyn

Ymgyrch NoFi

Os ydych yn darllen yr erthygl yma mewn bwyty, bar, neu gaffe, rhowch y gorau i’w ddarllen, os gwelwch yn dda, yn enwedig os yw eich gŵr, gwraig, cariad, mam, merch neu ffrind yn eistedd yno gyda chi.

Wythnos diwethaf, roeddwn ar daith, yn Majorca (£120 i hedfan yno ac yn ôl – it would be rude not to). Roedd yn dwym (24 gradd) o dan awyr las – a’r ynys yn wyrdd ac yn llawn blodau, cyn i haul crasboeth yr haf losgi’r ynys yn grimp.  Ac, wrth gwrs, tra’n aros yn Majorca bu rhaid i mi brofi’r bwyd a’r diod lleol. Yn Cala D’Or mae ‘na ddewis o 2,543,238 o fwytai – yn amrywio o llefydd pizzas a burgers rhad i fwytai y byddai Jay Rayner yn hapus i’w mynychu.

Yn Cala Llonga (sy’n rhan o Cala D’Or) mae ‘na harbwr fechan, sy’n cynnwys marina’n llawn cychod hwylio (rhai pert, yn hytrach na ‘floating gin palaces’ gangsters o Rwsia). Wrth ochr yr harbwr mae bwyty S’Ancona. A dyna lle y buom, rhyw noson, yn mwynhau gweddill haul y dydd, yn syllu ar y cychod pert, yn sgwrsio, yn bwyta ac yn yfed Rioja. Hyfryd.

Daeth pâr ifanc i’r bwrdd gyferbyn. Hithau’n ddigon pert a petite; ef tua maint chwaraewr rygbi ac yn gwisgo barf digon hyll. Yn briod, fe gredaf, ond ddim ers hir iawn. Er hynny, nid y mis mêl oedd hwn.  Ac, yn y gornel fechan yma o baradwys, fe estynnodd y ddau am eu ffonau symudol. Ni fu unrhyw sgwrsio rhyngddynt, nid oedd ganddynt amser i fwynhau’r olygfa – a phrin oedd y sylw a roddwyd i’w bwyd.

Tap, tap, tap – click, click, click – swipe swipe swipe. A weithiau, rhyw fath o egin-gyfathrebu drwy ddangos sgrin y ffôn i’r llall. Llun doniol, efallai (megis tatw rhyfedd ar wyneb person ochr arall y byd), neu neges destun gan rhyw gyfaill (nad oedd wrth y bwrdd – ond eto’n cael sylw).

Ar adegau, byddai’r ferch yn gosod ei ffôn i lawr – a syllu ar ei gŵr yn syllu ar ei ffôn.

Mae hyn i gyd yn drist iawn, yn nonsens ac yn anghwrtais. Mae angen i ni ail-gydio yn y syniad o dalu sylw i’r bobl sydd yn ein cwmni. Mae angen i ni sylweddoli fod syllu ar sgrin ffôn symudol yn beth annerbyniol i’w wneud tra bod person byw (gŵr, gwraig, neu ffrind) yn eistedd gyferbyn. Mae angen i ni fwynhau sgwrsio – a gwerthfawrogi cwmni ein gilydd. Mae’n fater o barch.

I ffwrdd a’r teclynnau, felly! Gwn ei fod yn demtasiwn, fodd bynnag (oes gennyf e-bost newydd? Oes neges newydd ar Facebook? Beth yw penawdau’r newyddion?) O’r herwydd, dilynwch esiampl awdur y darn hwn – a gadewch eich ffôn adref pan fyddwch yn mynd allan gyda’ch ffrindiau a’ch teulu. Sylweddolwch, da chi, fod claddu eich pen yn sgrin eich ffôn yn beth anghwrtais i’w wneud.

Mae angen ymgyrch newydd arnom. Sef osgoi unrhyw fwyty, tafarn neu gaffe sy’n brolio bod ganddynt WiFi. Fel bu Camra’n ymgyrchu i ni droi yn ôl at gwrw go iawn, mae angen i ni ymgyrchu i droi yn ôl at amser pan roedd modd mwynhau sgwrs gyda ffrindiau heb iddynt droi at eu teclynnau technolegol.

Dyma lansio, felly, “Ymgyrch NoFi”, lle bydd mwy a mwy o fwytai yn cael gwared o’u routers – ac yn gosod yn eu lle rhyw fath o sgrin electronig i rhwystro galwadau ffon a’r defnydd o 3G. Ar yr un pryd, wrth gwrs, fe fydd angen cynnig gwersi sgwrsio i bawb  – a darparu taflenni gwybodaeth i helpu pobl fynd drwy’r cyfnod ‘cold turkey’ a fydd yn eu wynebu (yn cynnwys syniadau ymarferol, megis rhestr o bynciau y gellir eu trafod, sut i agor a chau sgwrs – a sut i fod yn lled ddiddorol).

Fe fydd system achredu ar gael, fel hyn:

Un seren: dim WiFi

Dwy seren: dim WiFi; sgrin electronig

Tri seren: dim WiFi; sgrin electronig; dim set deledu

Pedwar seren: dim WiFi; sgrin electronig; dim set deledu; dim juke box

Pum seren: dim WiFi; sgrin electronig; dim set deledu; dim juke box; Clarkes Pies ar gael.

Os ydych chi’n dal i ddarllen hwn, tra’n eistedd mewn bwyty, bar neu gaffe, gyda’ch gŵr, gwraig, cariad, mam, merch neu ffrind yn eistedd yno gyda chi, yna dyna brofi’r angen am yr ymgyrch.

Mynnwch fywyd.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma