Ymgyrch dros swyddog llawn amser Cymraeg yn dwysáu

13 Mai 2015

Datganiad i’r wasg

Mae myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Caerdydd wedi galw am gyfarfod gydag uwch swyddogion Prifysgol Caerdydd, yn dilyn ymateb llipa gan Undeb y Myfyrwyr mewn cyfarfod yr wythnos diwethaf. Meddai Steffan Bryn, Swyddog Iaith Gymraeg rhan-amser a gwirfoddol Undeb y Myfyrwyr:

“Trefnwyd y cyfarfod gyda’r Undeb er mwyn rhoi cyfle i Undeb y Myfyrwyr a’i swyddogion ailgodi pontydd â’r myfyrwyr Cymraeg ar ôl ymddygiad cwbl annerbyniol yr Undeb yn ymgyrchu yn erbyn swyddog llawn-amser ar gyfer y Gymraeg. Yn hytrach, yr hyn a gafwyd oedd yr haeriad syfrdanol gan y Llywydd y byddai’r Undeb wedi parhau i wrthod sefydlu swyddog llawn dros y Gymraeg hyd yn oed petai’r myfyrwyr wedi pleidleisio IE – a hynny oherwydd natur ‘agos’ debygol y canlyniad. Yn hytrach na gwadu’r haeriad hwnnw, dewisodd rhai o uwch reolwyr yr Undeb – oedd hefyd yn bresennol yn y cyfarfod – godi cwestiynau am bwrpas y refferendwm yn y lle cyntaf, a chwestiynu ei ddilysrwydd fel ffordd o benderfynu ar y mater, er iddo roi cyfle i’w holl fyfyrwyr fwrw pleidlais ar y pwnc.”

Ychwanegodd Gethin Davies, Llywydd y Gym Gym Prifysgol Caerdydd:

“Yn ystod y refferendwm soniodd ymgyrch NA yr Undeb sawl tro bod ‘ffyrdd gwell’ o gynrychioli’r Gymraeg heb gyflogi swyddog llawn-amser i wneud hynny. Rydym yn dal i aros yn eiddgar i glywed beth yw’r ffyrdd hynny. Mae’n destun pryder bod yr unig gynnig a gyflwynwyd o’r newydd gan Elliot Howells, Llywydd presennol yr Undeb, yn ymwneud â gosod rhagor o gyfrifoldeb ar fyfyrwyr Cymraeg unigol i sefydlu yr hyn a alwodd yn ‘Welsh Executive’ a sefyll am swyddi gwirfoddol pellach yn yr Undeb. Os yw Undeb Myfyrwyr Caerdydd o ddifrif am gynrychioli myfyrwyr Cymraeg, rydym o’r farn mai’r unig ffordd effeithiol o wneud hynny yw bod y sefydliad yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb hwnnw trwy gyflogi swyddog llawn-amser, nid gosod baich pellach ar unigolion gwirfoddol.”

Mae swyddogion yr Undeb hefyd wedi awgrymu y byddai’n well ganddynt gyflogi aelod o staff yn hytrach na swyddog etholedig o blith y myfyrwyr, er na fyddai hynny’n digwydd tan 2017, pan fyddai mwyafrif y myfyrwyr presennol wedi hen adael y Brifysgol. Meddai Steffan Bryn:

“Ni chawson ni’n argyhoeddi gyda bwriad yr Undeb i gyflogi aelod staff ar waelod y sefydliad, yn atebol yn y pen draw i’r Prif Weithredwr ac yn gyfrifol am gyfieithu yn bennaf. Rydym yn parhau’n gadarn ein safbwynt y dylai myfyrwyr Caerdydd ddisgwyl dim llai na swyddog etholedig llawn-amser ar gyfer y Gymraeg yn atebol i ni’r myfyrwyr. Dyma strwythur sydd wedi gweithio’n llwyddiannus iawn mewn prifysgolion mawr eraill yng Nghymru ers dechrau’r nawdegau. Byddwn yn parhau i frwydro dros yr hyn mae myfyrwyr Caerdydd yn ei haeddu, ac yn ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael er mwyn gwireddu hynny.”

“Mae dros 1,000 o fyfyrwyr Caerdydd wedi mynnu newid ar frys, ond ymateb swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yw claddu eu pennau yn y tywod. Rydym felly wedi cysylltu ag uwch swyddogion Prifysgol Caerdydd yn galw arnynt i gwrdd â dirprwyaeth ohonom cyn gynted ag y bo modd.”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma