Ymgynghori ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cymraeg

5 Chwefror 2016

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi lansio dau ymgynghoriad ar gynigion i ail-alinio nifer o ddalgylchoedd ysgolion yn y ddinas o fis Medi 2017.

Bwriedir i’r cynlluniau, na fyddent yn effeithio ar geisiadau ar gyfer mis Medi 2016, helpu’r cyngor i ateb y galw am leoedd ysgol yn fwy effeithiol er mwyn sicrhau system derbyn i ysgolion deg a chydradd.

Byddai’r cynigion yn arwain at newid dalgylchoedd ysgolion Saesneg yn ardal Treganna, a dalgylchoedd ysgolion Cymraeg ardal Llandaf, sef Ysgol Pencae, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.

Mae’r newidiadau a gynigir i ddalgylchoedd yr ysgolion Cymraeg fel a ganlyn:

Ar hyn o bryd mae Ysgol Pencae yn gwasanaethu dalgylch sy’n cynnwys rhannau o Dreganna, Y Tyllgoed, Llandaf a Glan-yr-afon. Mae dalgylch cyfan yr ysgolion yn nalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.

Mae rhagfynegiadau’n dangos y bydd y galw am leoedd Cymraeg yn nalgylch presennol Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ysgol o fis Medi 2017.

Fodd bynnag, disgwylir i’r galw o ddalgylch presennol Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf fod yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ysgol.

Er mwyn cydbwyso’r galw yn y ddwy ysgol uwchradd Gymraeg, mae’r Cyngor yn cynnig symud Ysgol Pencae o ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.

Wrth sôn am y cynigion, dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry:

“Mae’n bwysig i ni adolygu dalgylchoedd ysgolion yng Nghaerdydd yn barhaus i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o lefydd yn y ddinas a’n bod yn ateb y galw am addysg yn y ffordd fwyaf effeithiol.

“Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 1 Mawrth a byddwn yn annog i bawb sy’n cael ei effeithio gan y newidiadau a gynigir i roi eu barn.”

Mae manylion llawn am y cynigion, gan gynnwys mapiau sy’n dangos y dalgylchoedd a gynigir ar gael ar wefan y cyngor.

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 1 Mawrth ac mae’r Cyngor yn eiddgar i glywed barn unrhyw un a gâi ei effeithio gan y newidiadau a gynigir.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma