Ymateb S4C i Her yr Oriau Brig

21 Mai 2014

Dyma ymateb S4C i arbrawf Her yr Oriau Brig Huw Onllwyn

Meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C Dafydd Rhys:

“Diolch yn fawr i wefan Pobl Caerdydd ac i Huw Onllwyn am fynd ati gyda’r prosiect yma, sydd wedi cynhyrchu darnau o adborth gwerthfawr i ni fel sianel. Rydym bob amser yn annog y cyhoedd i gysylltu gydag adborth – ac mae cannoedd yn gwneud bob wythnos drwy Wifren Gwylwyr S4C.

“Mae Huw yn nodi’n glir o’r dechrau mai gwneud sylwadau fel gwyliwr cyffredin mae e – ac yn hynny o beth mae ei sylwadau’n seiliedig ar ei bersbectif personol e fel rhywun o gefndir ac amgylchiadau penodol.

“Rwy’n gobeithio byddai Huw yn falch o glywed bod S4C eisoes yn mynd i’r afael neu wedi mynd i’r afael â nifer o’r prif heriau mae e’n eu crybwyll. Er enghraifft, mae gennym y wefan cyfrannu syniadau roedd am ei gweld eisoes (http://www.s4c.co.uk/production/rm/idea_add/language/wel/), mae’n fwriad gennym i ddarlledu mewn manylder uwch erbyn 2016 os yw cyllid yn caniatáu, mae llawer o gydweithio ar y gweill rhyngom ni a Radio Cymru, ac mae gwaith mawr yn digwydd i ehangu’n defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol, sydd eisoes yn helaeth iawn.

“Un peth dylid ei herio yw’r rhesymeg y tu ôl i wrthwynebiad Huw i benderfyniad S4C i adleoli’i phencadlys i Gaerfyrddin. Os ydym yn cyrraedd cytundeb er mwyn bwrw ymlaen â’r cynllun, pencadlys gwaith gweinyddol S4C fydd yn symud i Gaerfyrddin yn hytrach nag unrhyw adnoddau cynhyrchu. Mae’r gwaith cynhyrchu hyn eisoes yn digwydd ym mhob rhan o Gymru gan gwmnïau annibynnol, ITV a’r BBC yn hytrach nag yng Nghaerdydd yn unig. Mae cryfder y sector gynhyrchu yng Nghaernarfon yn enghraifft wych o hyn, sy’n profi nad oes angen canoli gweithgareddau’r diwydiant teledu, a’i bod hi’n bwysig inni sicrhau bod buddiannau economaidd ac ieithyddol ein sianel genedlaethol yn cael eu teimlo ym mhob rhan o’r genedl. Ers 30 mlynedd mae pencadlys S4C wedi bod yn y brifddinas – ond dyw hynny ddim wedi atal y sianel rhag adlewyrchu’r Gymru wledig drwy arlwy sawl cyfres. Yn yr un ffordd, fe fyddwn ni’n dal i allu adlewyrchu bywyd ein dinasoedd mawr pan fydd ein pencadlys mewn lleoliad newydd.

“Yn sicr, mae Huw wedi tynnu sylw hefyd at nifer o gynyrchiadau o ansawdd uchel iawn sy’n rhai o’r uchelfannau yn ein hamserlen. Ry’n ni’n cydnabod na fydd pob rhaglen yn apelio at y gynulleidfa yn yr un ffordd – a dyna natur darlledu gwasanaeth cyhoeddus. Ond mae ein ffocws ni bob amser ar ddod o hyd i’r syniadau fydd yn apelio at bobl Cymru, a sicrhau bod y syniadau hynny’n cael eu troi’n gynyrchiadau sy’n gwneud i ni gyd deimlo’n falch o’n hiaith a’n sianel.”

“Diolch eto am y cyfraniad gwerthfawr yma.”

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma