Elen Davies

Y pellter yn rhy fyr? A ydy elw yn bwysicach na diogelwch i yrwyr y ‘Cabs’ Du?

10 Mawrth 2017

Ar benwythnos prysur arall yng Nghaerdydd mae Elen Davies yn adrodd stori dwy ferch ifanc sydd yn honi iddyn nhw fod mewn trafferth ar ôl i yrrwr tacsi wrthod gyrru nhw adre.

Nos Sadwrn, fis Chwefror, ar ôl i Gymru herio Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm roedd dwy fyfyrwraig eisiau tacsi adref o Stryd y Castell, Caerdydd i stryd Harriet, Cathays. Roedd hi’n 3 y bore ac, yn ôl y merched, gwrthododd dau yrrwr tacsi ‘Cab’ du gludo nhw gan fod y pellter yn rhy fyr.

Roedd digon o sylw i hyn ddwy flynedd yn ôl, gyda honiadau bod rhai gyrwyr ‘Cabs’ du yn gwrthod ‘teithiau byr’ i fyfyrwyr wedi nifer o achosion o drais yn y ddinas. Gwnaeth Bethan Jenkins AC erfyn ar Gyngor Caerdydd i weithredu, ond mae’r broblem yn dal i barhau mae’n debyg.

Gwrthod

Mae Rhian Floyd, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n astudio Cymraeg a Saesneg, yn dweud bod gyrrwr wedi gwrthod cludo hi adref benwythnos diwethaf, wedi iddi ofyn am dacsi i’w chartref yn stryd Harriet.

‘’Rwyf wedi fy siomi’’ meddai. ‘’Roeddwn i a fy ffrind yn barod i fynd adref, roeddwn wedi blino ac yn rhewi.’’ Pwysleisiodd mai dwy ohonynt oedd yn bresennol ac felly’n wyliadwrus o gerdded adref gyda chyn lleied ohonynt, ‘’Dal tacsi oedd y peth call a diogel i wneud’’, meddai.

Rhian Floyd

Wrth ddynodi eu cyfeiriad i ddau yrrwr ‘Cab’ du gwahanol, yr un oedd ymateb y ddau, ‘’Too close, try the next taxi.”

Roedd Leah Williams, sy’n dod yn wreiddiol o Aberteifi ac sy’n fyfyrwraig yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda Rhian ar y pryd. Dywedodd ei bod hi’n derbyn y byddai’r tacsis yn brysur tan oriau man y bore, gan ei bod hi’n benwythnos gêm rygbi, ond doedd hi ddim wedi rhagweld y byddai sefyllfa fel hyn yn codi.

Leah Williams

‘’Dylai’r ffaith bod ein taith ni yn llai o bellter nag eraill ddim rhoi’r hawl i yrwyr y ‘Cabs’ du ein gwrthod, roedden ni’n cynnig talu’r un peth a phawb arall.’’ Ychwanegodd, ‘’Y pellter yn rhy fyr? Beth am ein diogelwch? Rŷ’n ni yng Nghaerdydd, nid cefn gwlad Cymru!’’

Ymateb y Cyngor

Mewn ymateb dywedodd Cyngor Caerdydd, sy’n gyfrifol am roi trwyddedu i’r ‘Cabs’ du, ‘’Mae’n hanfodol fod y ‘Cabs’ du yn glynu at y telerau ac amodau. Os yw’r daith yn cychwyn ac yn gorffen o fewn ffiniau Caerdydd, mae’n orfodol i’r gyrrwr tacsi dderbyn y daith, oni bai fod yr unigolyn yn rhy feddw neu’n fygythiol.’’

Mewn ymateb i hyn, gofynnwyd iddynt, pam nad oedd y gyrwyr yn glynu at y rheolau felly, ac a oeddent yn cydnabod fod angen fwy o gefnogaeth a gwell ymddygiad gan yrwyr y ‘Cabs’ du, yn enwedig ar benwythnosau prysur?

‘’Mae’r mwyafrif o yrwyr tacsi yn llysgenhadon da i’r ddinas,’’ meddent. ‘’Serch hynny, ni dderbyniwn wasanaeth drwg y lleiafrif.’’

Ychwanegodd Cyngor Caerdydd ei bod nhw yn gweithredu yn erbyn ymddygiad anfoesol gyrwyr y ‘Cabs’ du. Rhoddwyd tystiolaeth ganddynt fod 5 dyn wedi cael eu harestio yn 2016, a’u bod yn darparu arweiniad a chyngor i’r gyrwyr hyd heddiw.

Ond un sy’n honni nad yw’r Cyngor yn gwneud digon o hyd yw AC Plaid Cymru Bethan Jenkins. Dywedodd mewn cyfweliad diweddar, ‘’Dwi ddim yn credu fod y sefyllfa wedi gwella fymryn, os o gwbl. Y peth realistig y gellid ei wneud gan y Cyngor yw mwyfwy o orfodaeth. Heb orfodaeth, mae’n rhy hawdd i yrwr tacsi nad yw’n dilyn y rheolau i ddefnyddio cyflwr neu ymddygiad yr unigolyn fel esgus i wrthod ei taith.’’

Mae’n sicr yn werth cwestiynu, a oes digon yn cael ei wneud, ac a oes angen system well i ddal gyrwyr cywilyddus y ‘Cabs’ du?

Ymunwch yn y sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio:

#cabsducaerdydd #rhowchydaitharwaith

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma