Y Mousetrap yn dal i gydio’r gynulleidfa

28 Medi 2016

Gan Hannah Pearce

Roedd gen i ddisgwyliadau mawr o ‘The Mousetrap’ gan mai hon yw’r unig ddrama sydd wedi cael ei pherfformio’n gyson ym Mhrydain ers y perfformiad cyntaf yn 1952.

Neithiwr oedd noson agoriadol ‘The Mousetrap’ yn y Theatr Newydd. Mae’r sioe yn ymweld â Chaerdydd fel rhan o daith o amgylch y Deyrnas Unedig.

Agatha Christie yw awdures y ddrama ac roedd modd rhagddweud felly y byddai’r sgript yn un o safon uchel a fyddai’n diddanu o’r cychwyn cyntaf. Yn wir, ni chefais fy siomi.

Er mai drama sydd wedi ei seilio o amgylch llofruddiaeth yw hon, mae Christie wedi sicrhau bod elfennau o gomedi’n rhan o’r sgript er mwyn lleihau ar ddwyster canolog y ddrama. Mae nifer o’r cymeriadau’n ychwanegu at ddoniolwch y ddrama sy’n llwyddo i sicrhau nad yw’r ddrama’n rhy drwm.

Un o’r cymeriadau hynny yw Christopher Wren sy’n cael ei bortreadu gan Oliver Gully. Perfformiad Oliver oedd fy hoff un achos fe lwyddodd i gadw perfformiad llawn egni trwy gydol y ddrama. Roedd y ffordd y gwnaeth berfformio’i linellau’n arbennig o dda ac roedd wir yn gwneud y mwyaf allan o bob gair a symudiad. Ar ddechrau’r ddrama, cefais y teimlad ni fyddwn yn hoffi Christopher Wren gan fod y cymeriad yn hynod o or-ddramatig ond wrth i’r ddrama ddatblygu, hoffais y cymeriad yn fwy ac yn fwy a sylweddolais pa mor allweddol oedd y cymeriad i’r ddrama.

moustrap

Roeddwn hefyd yn hoff iawn o berfformiad Gregory Cox fel Mr Paravicini. Fel cymeriad Christopher Wren, ychwanegodd Mr Paravicini at ddigrifwch y ddrama a rheswm mawr am hyn oedd oherwydd ei acen Eidalaidd. Mae’n rhaid rhoi canmoliaeth i Gregory Cox am yr acen oherwydd mae cadw acen dramor cyson trwy gydol ddrama yn ddigon heriol heb orfod perfformio’r acen gydag elfennau o gomedi hefyd. Credaf fod Gregory Cox wedi gwneud cyfiawnhad â’r her honno.

Yn anffodus, ni ellir dweud yr un peth am acen Sgt Trotter a gafodd ei bortreadu gan Alan Magor. Yn bersonol, roedd ei berfformiad o’r plismon yn anodd ei ddilyn ar brydiau gan fod ei acen yn dueddol o newid rhwng acen Saesneg gogleddol a deheuol. Roedd yn anodd felly gwybod pa acen oedd yr acen iawn.

O ran y ddrama’i hun, roedd yr act gyntaf yn rhy hir o lawer, ac yn llusgo’n fawr mewn mannau.  Er bod y sgript yn dda, credaf efallai byddai modd cyfyngu ar yr act gyntaf er mwyn bod y ddrama’n llifo’n well. Roedd yn anodd ar adegau i ddilyn y stori gan nad oedd llawer iawn yn digwydd. Wedi dweud hynny, mwynheais yr ail act lawer yn fwy gan fod mwy yn digwydd a’r tensiynau’n cynyddu. Yn wahanol i’r act gyntaf, credaf fe allant fod wedi gwneud yr ail act yn hirach gan ei bod hi drosodd yn rhy gyflym yn fy marn i!

Mae gan y ddrama nifer fawr o gryfderau a chan  fod hon yn glasur yn y byd theatr, mae’n rhaid i chi fynd i’w gweld os gewch chi gyfle. Mae’r ddrama’n cael ei pherfformio yn y Theatr Newydd tan Hydref 1af. Am fwy o wybodaeth am docynnau, ewch i’r wefan.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma