Y Gaeaf gwlypaf yng Nghymru ers 1766

27 Chwefror 2014

gan Yvonne Evans, Cyflwynydd Tywydd a Prynhawn Da ar S4C

Byddwn ni’n cofio’r gaeaf hwn am flynyddoedd mae’n siwr gen i. Gaeaf y stormydd a’r tywydd eithafol. Yn ôl ystadegau’r Swyddfa Dywydd dyma yw’r gaeaf gwlypaf yng Nghymru ers bron i 250 mlynedd. Yn ôl yr ystadedau diweddaraf mae hi wedi bwrw 720.7mm o law rhwng y 1af o Ragfyr hyd at yr 25ain o Chwefror. Y record blaenorol oedd gaeaf 1995 gyda 684.1mm o law wedi’i gofnodi. Yr hyn sydd i ddisgwyl fel arfer, y cymedr glawiad yn ystod y gaeaf yw 434mm, a mae hyn yn dipyn yn llai na’r hyn a welwyd eleni.

Y rheswm mae’r gaeaf hwn wedi bod yn gyfres o stormydd yw oherwydd y jet lif cryfach na’r arfer. Mae’r jet lif wedi’i leoli rhwng 5 a 7 milltir/rhwng 8 a 11 cilomedr yn yr atmosffer ac yn symud ar gyflymder hyd at 200mya a mwy. Y gaeaf hwn mae’r jet lif wedi bod yn symud hyd at 230mya gyda gwasgeddau isel yn datblygu’n ddwys ac yn gyflymach dros Fôr Iwerydd i gyfeiriad Cymru. Mae’r gwasgeddau isel dwys wedi dod â glaw trwm a gwyntoedd cryfion iawn. Roedd pobl Caerdydd yn ffodus iawn nad oedd effaith dinistr y tywydd garw ar ei waethaf yn y brifddinas i gymharu â llefydd megis, Aberystwyth, Amroth, Niwgwl, Aberdaron, Y Rhyl a Deganwy i enwi dim ond ychydig. Gwelwyd y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi rhybudd ar ôl rhybudd o wynt, glaw a llifogydd yn ystod y misoedd diwethaf.

Ar Ŵyl San Steffan cofnodwyd y gwynt yn hyrddio 109mya yn Aberdaron yng Ngwynedd. Ar fore Mercher Chwefror y 12fed roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd coch o wyntoedd cryfion. Rhybudd na fydd yn cael ei gyhoeddi yn aml, un sydd yn golygu bod rhaid gweithredu gan fod peryg i fywyd a difrod i adeiladau, coed a cheblau trydan yn debygol iawn. Cofnodwyd y gwynt yn hyrddio 108mya yn Aberdaron ac roedd effaith y storm i’w gweld unwaith eto ar hyd y wlad. Gwelwyd hyn oll oherwydd cyfyniad o law trwm, penllanw yn uwch na’r arfer a gwyntoedd cryfion. Er yr holl stormydd a gan fod y gwynt ar y cyfan yn chwythu o gyfeiriad y de-orllewin a’r gorllewin gwelwyd y gaeaf mwynaf ers 2007 gyda chymedr tymheredd o 5.7°C.

Erbyn hyn fodd bynnag mae’r jet lif wedi gwanhau ac oherwydd hynny nid yw’r gwasgeddau isel sydd yn symud o’r gorllewin mor ddwys. Does dim disgwyl y bydd y tywydd mor stormus a fu. Serch hynny mae’n bosib y bydd mwy o lifogydd gan fod y tir yn dal yn wlyb iawn. Ac wrth i ni edrych ymlaen i groesawu dechrau’r gwanwyn yn y byd meteorolegol ar Fawrth y cyntaf, sef Dydd Gŵyl Dewi, mae disgwyl bydd y tywydd yn parhau’n gyfnewidiol. Bydd hi’n teimlo’n oerach gyda llwydrew yn ffurfio yn ystod y nos. Os nad yw’r tywydd yn plesio oleiaf mae hyd oriau golau dydd yn ymestyn. Ar Fawrth y cyntaf bydd hi’n gwawrio am 6.58 y bore yng Nghaerdydd a’r haul yn machlud am 5.53 y nos. Os fyddwch chi’n dathlu dydd Gwyl Dewi mwynhewch a gwnewch y pethau bychain! Bydd hi’n sych a chymylog am gyfnod gyda chyfnodau braf â chawodydd o law yn y prynhawn, a’r gwynt yn ysgafn o’r de a’r tymheredd tua 7°C ar ei uchaf.

Am fwy o fanylion am y rhagolygon,dilynwch fy negeseuon ar trydar @YvonneTywydd, a gwyliwch y bwletinau diweddaraf ar S4C neu ewch i’r wefan, s4c.co.uk/tywydd

Diolch i @LianaSpanner am y llun uchod.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma