Y Ffasiwn Lol…

16 Rhagfyr 2013

Dyw Meilyr Siôn ddim am fod yn gaeth i ffasiwn yn 2014…meilyr-sion

Mae’r gaeaf yma a diolch i’r drefn am hynny! Na, dwi ddim wedi dechrau ar y sieri Nadolig yn barod cyn y chi ofyn. Cafwyd haf bendigedig eleni, yn wahanol i’r arfer, ond i mi mae hynny’n achosi problem enfawr. Peidiwch â phoeni, dwi ddim yn ddioddefwr selog o glefyd y gwair neu’n troi’n gochach na chimwch wedi ei ferwi i farwolaeth oherwydd yr haul. Yr hyn sy’n peri cryn boendod i mi bob haf yw ffasiwn.

Dwi ddim yn ddilynwr ffyddlon hynt a helynt aml-newidiol y byd ffasiwn. Mae’r sawl sydd yn fy adnabod yn medru ategu hynny. Pan mae’r haul yn tywynnu’n ddisglair fry uwchben a’r thermomedr yn esgyn yn gynt na phwysau gwaed fy nhad wrth wylio Cymru’n chwarae rygbi, yr hyn dwi eisiau yw bod yn gyffyrddus. Ac os ydw i’n gwybod un peth, dyw bod yn ffasiynol a bod yn gyffyrddus ddim yn cydweddu. Fy hoff wisg hafaidd yw crys-T (sydd wedi bod yn ffrind ffyddlon i mi ers rhai blynyddoedd bellach), pâr o drowsus tri chwarter lliain a phâr o sandalau cerdded. Mae’r edrychiad slebogaidd yma yn achosi poen dirfawr i fy ngwraig annwyl. Felly eleni, am y tro cyntaf ers rhai blynyddoedd os dwi’n onest, mi es i ati i gloddio’r cadw-mi-gei o waelod yr ardd a throedio’n ddewr i grombil uffernol siopau dillad disglair a swnllyd ein prifddinas.

MetrosexualPe bawn i eisiau mynychu clwb nos mae gen i fwy na digon o ddewis yng Nghaerdydd. Serch hynny, doeddwn i ddim yn ymwybodol bod y siop ddillad a’r disgo wedi uno a chydblethu i greu’r bwystfil byddarol sydd yn bodoli ar y stryd fawr erbyn hyn. Mae’r amgylchfyd rhyfedd yma’n lle dieithr i mi felly roedd angen cymorth arnaf er mwyn dod o hyd i’r eitemau angenrheidiol. Bu raid i mi ofyn tair gwaith i’r bachgen sobor o ifanc oedd yn ‘gweini’ yn y siop ble byddai modd i mi ddod o hyd i’r trowsus tri chwarter? Derbyniais edrychiad rhyfedd cyn iddo ateb yn swrth, ‘Dyw’r rheina ddim wedi bod mewn stoc ers rhai blynyddoedd bellach.’ Ar ôl i mi waeddu fy niolch mi adewais i’n benderfynol o ddod o hyd y’r eitem brin yma.

Ond ofer oedd fy ymdrechion a bu raid i mi roi’r ffidil yn y tô. Roedd hi’n amlwg i mi erbyn hyn byddai’n rhaid i mi gydymffurfio os oeddwn i’n mynd i lwyddo prynu dilledyn newydd. Bachwyd crys-T streipiog, siorts oedd yn ymestyn i’r cluniau’n unig a phâr o esgidiau ysgafn (yr un lliw a’r streipiau a’r siorts cofiwch, er mwyn osgoi unrhyw wrthdaro rhyfelgar ymysg y lliwiau!). Craffais i’n hir ar yr olygfa ryfedd oedd yn fy ngwynebu yn y drych. Doeddwn i erioed wedi gweld lolipop bochdew, dynol o’r blaen. Tan nawr. Doedd gen i ddim o’r awydd i edrych fel morwr hoyw chwaith. Does gen i ddim byd yn erbyn morwyr hoyw cyn i chi ddechrau fy nwrdio am fod yn anoddefgar! Dwi mond yn nodi nad oedd yr edrychiad yn fy ngweddu. Roedd yr ymgyrch yn fethiant llwyr!

Nawr dwi’n beio Gavin Henson am hyn. Ar ymweliad diweddar i Gaerdydd nododd fy ffrind, Jim, mewn rhyfeddod, “mae dynion ‘byff’ iawn yn cerdded o gwmpas y lle! Ydi’r Mardi Gras yn cael ei chynnal yma heddiw?” Doeddwn i erioed wedi sylwi ar y ffenomena cyn hyn. Mae dynion ifan dyddiau yma’r un mor slafaidd â menywod pan mae’n dod i’r weithred o dreulio oriau o flaen y drych yn ymbincio. Mae’r pecs yn byrstio tu ôl i’r topiau tynn ac mae’r gwallt wedi ei fodelu ar nyth bioden. Mae pob blewyn wedi ei blufio ac mae’r croen wedi ei frownio i berffeithrwydd fel twrci Nadolig cyn y pryd mawr. Rhowch y gorau i’r glafoerio ladies, er mwyn y nefoedd! Croeso i’r byd metrosexual, lle mae’r ffiniau rhwng y meddylfryd benywaidd a gwrywaidd mor aneglur â chopa’r Wyddfa ar ddiwrnod niwlog. Dwi ddim yn perthyn i’r byd yma a dwi’n sicr ddim yn ei ddeall chwaith.

Pan dwi’n gweld dillad yn cael ei disgrifio gan yr awdurdodau ffasiwn fel pethau ‘emosiynol deallusol,’ yna dwi’n crafu mhen am beth amser cyn beichio crio dros bob man. Nid mewn poen cofiwch, ond yn hytrach mewn pwl o chwerthin afreolus. Mae’r hen Gok Wan yn cael yr union effaith arnaf pan dwi’n ei weld yn prancio ac yn ystumio ar y teledu. Ffynhonnell briodol arall i fy nifyrrwch â’r byd ffasiwn yw’r ŵyl ffasiwn. Sut yn y byd all Miss/Mrs Jones uniaethu gyda sgerbwd ifanc, sydd heb fwyta pryd maethlon ers iddi gael ei geni ac sydd yn amlwg yn cynnal ei hun ar ddeugain sigarét y dydd a llond bwced o goffi, wrth iddi hwylio’n farwol ar draws y llwybr yn yr eitemau diweddaraf?

Mae awen greadigol y tai ffasiwn wedi diflannu. Tybiaf mai dyma’r prif reswm bod edrychiad y ‘saithdegau’ neu’r ‘wythdegau’ yn dychwelyd tro ar ôl tro. Dyma awgrym radicalaidd i chi: cadwch eich dillad, gyfeillion! Cynilwch eich arian, ailgylchwch yr eitemau sydd gennych yn barod. Mae’r cylch ffasiwn yn cwmpasu’n gynt bob blwyddyn! Dwi mond yn gobeithio fodd bynnag na welwn ni ail ymddangosiad yr erchyllterau yma i ddynion, sef y mullet, trowsus nofio Speedos, jîns heb y pen ôl, jîns tynn, trowsus lledr, gemwaith, sandalau a sanau neu unrhyw beth sydd wedi ei selio ar Jedward!Speedos

Nododd Mike Jeffries, Prif Weithredwr Abercrombie & Fitch, ym 2006:

“A bod yn onest, ry’ ni’n mynd ar ôl y plant cwl… sydd ag agwedd grêt a llwyth o ffrindiau. Nid pawb sy’n perthyn (yn ein dillad), ac mae’n amhosib iddyn nhw berthyn. Ydyn ni’n wrthodol? Heb amheuaeth.”

Yn anffodus i Mike dyw dillad Abercrombie & Fitch ddim yn fy siwtio i! Pe baent yna efallai mi fyddai wedi cadw ei swydd oherwydd gwelwyd cwymp o 17% yng ngwerthiant y cwmni ar ôl iddo wneud y datganiad uchod. Mae yna wirionedd yn yr hyn mae’n ei ddweud fodd bynnag. Dyw’r labeli enwog ddim yn gweddu pawb ond ry’ ni’n ddall i hyn wrth i ni fwrw ati yn ein cwest i edrych yn ffasiynol ac i ddiawl a’r canlyniadau. Mae’r cwest yma hefyd yn ein gorfodi i wisgo’r un wisg unffurf felly mae pawb yn edrych yr un peth.

Ta beth, dwi’n parhau gyda fy ymgyrch i ddarganfod yr edrychiad arbennig hynny sydd yn fy ngweddu i i’r dim. Efallai y dylwn i fynd at Gok Wan am ychydig o dips amrhisiadwy gan ddod, mae o law, yn eicon ffasiynol Caerdydd a’r Fro. Tan y diwrnod annhebygol hynny fodd bynnag, mae’r trowsus tri chwarter a’r crys-T ffyddlon wedi eu cuddio’n ddiogel yng ngwaelod fy nghwpwrdd dillad. Am nawr!

Prif Ddelwedd James Clarke

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Wagner yn dweud:

Rwy’n aelod o deem sy’n gweithio ar brseioct pwysig newydd sy’n ymwneud e2’r iaith Gymraeg a hoffen ni ofyn am eich help. Tybed a fyddai modd i chi anfon eich cyfeiriad ebost ata i fel mod i’n gallu anfon mwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda? Cofion,Dr Dawn Knight, Prifysgol Newcastle

Gwenda yn dweud:

Annwyl Dr Knight… gallwch ddanfon ebost at helo@poblcaerdydd.com. Hwyl a diolch am gysylltu.