Unoliaeth De Cymru: Llythyr agored i bobl Cymru ar Ddydd Gwyl Dewi

28 Chwefror 2014

gan Ymgyrch Unoliaeth De Cymru

“Gallwn bod yn falch fod Cymru yn genedl sydd â hanes cryf o gofleidio gwahanol ddiwylliannau a chymunedau ble rydym yn byw mewn heddwch gyda ein gilydd.”

Dyma lythyr agored at bobl Cymru …

Wrth i Gymru ddathlu ei Diwrnod Cenedlaethol, ystyriwn diwylliant a hanes unigryw Cymru yn ogystal a gofyn cwestiynau am yr hyn y mae Cymru yn ei olygu i ni yn awr ac yn y dyfodol. Rydym am ofyn heddiw a yw traddodiad Cymru o chroesawu pobl o bob cwr o’r byd o dan fygythiad. Mae’n ymddangos i ni fod rhai o’r pobl fwyaf bregus yn cael eu bradychu mewn gwlad a oedd wedi gaddo hafan iddynt…

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ddiweddar y gall Cymru fod yn falch o’i chymdeithas aml-ddiwylliannol. Dywedodd fod Cymru yn draddodiadol wedi croesawu “gwahanol ddiwylliannau a chymunedau” i fyw gyda’i gilydd mewn hedd.

Fodd bynnag, cyrchwyd un teulu o Gaerdydd ar doriad gwawr yn eu cartref gan yr Asiantiaeth Ffiniau y flwyddyn diwethaf. Beth oedd eu “trosedd”? Mae’n debyg bod y fordd eu cafodd eu deffro yn ogystal a’r holl bethau fe wnaethon nhw ddioddef ers hynnu wedi ei gyfiawnhau gan y ffaith nad oeddent yn derbyn safbwynt y Swyddfa Gartref – sef y dylent fod yn byw yn yr Aifft yn hytrach na Cymru, ar ol iddynt ffoi o sefyllfa beryglus yn yr Aifft. Er bod carcharu plant diniwed yn y Deyrnas Unedig i fod i wedi dod i ben, cafodd dau blentyn o’r teulu bach yma o Gardydd eu rhoi o dan glo, a’u methu gan Barnardos yn y broses (elusen sydd yn ymwneud a’r carchardai I deuluoedd yma). Fe wnaethant dioddef mwy fyth wrth i’w Mam niweidio ei hun mewn ymgais anobeithiol i achub ei phlant rhag niwed gwaeth fyth yn yr Aifft.

Buom hefyd yn pryderu berson ifanc o Gasnewydd, a oedd yn wreiddiol o Taiwan a phwy oedd wedi cael eu cadw yn ddiweddar yng Ngorsaf Heddlu Casnewydd am ddyddiau lawer dan orchmynion llywodraeth y DU. Mae ei ffrindiau yn poeni am ei hiechyd a lles yn gyffredinol oherwydd holl straen yr oedd yn ei hwynebu o’r posibiliad o gael ei dychwelyd yn orfodol i Taiwan.

Yn y pen draw fe collodd hi’r frwydr ac ar ôl rhywyn ymosod arni yng nghanolfan cadw Yarl’s Wood, ac yna ar ol y siwrne arteithiol i Taiwan, y mae bellach yn y carchar. O dan glo am yr ail dro am y “drosedd” o wrthod gwneud yr hyn yr oedd y fyddin yn gofyn ohoni yn ei gwlad, yn bell o’i ffrindiau a gwaith elusennol yng Nghasnewydd lle roedd yn rhan o fywyd y gymuned yn y cornel hon o Gymru.

Dim ond ychydig wythnosau yn ddiweddarach, fe wnaeth gwirfoddolwr arall a oedd yn byw yng Nghaerdydd ers iddo ffoi o Irac yn 2011 cael ei gymeryd hefyd. Cafodd ei garcharu wrth iddo fynd i 2adrodd” – rhywbeth mae llawer o newydd-ddyfodiadau yng Nghymru yn cael eu gorfodi i’w wneud gan gyfreithiau llym sydd yn ymrannu ac yn rheoli.

Fe’i cipwyd o’i wely gan 8 swyddog a’i orfodi ar awyren yn erbyn ei ewyllys a’i hedfan yn ôl i barth rhyfel lle cafodd ei arestio ar ôl iddo gyrraedd, ac i ffwrdd oddi wrth ei ffrindiau a chyd-weithwyr elusennol yng Nghaerdydd.

Rydym yn gofidio am eraill sydd yn creu bywyd yng Nghymru, lle y mae pobl sydd wedi dod yma mewn heddwch wedi cael eu croesawu os ydynt wedi cael eu geni yma a’i peidio.

Ond tra byddwn yn parhau i geisio i gefnogi ein cyfeillion a cafodd eu cymryd o dan orfodaeth yn ddiweddar, rhaid ein pryderon nawr gael eu ffocysu ar un sydd yn parhau i fod yn y DU sef Osama …

Dim ond tri mis yn ôl i heddiw, fe wnaeth damwain traffig bychan cychwyn cyfres o ddigwyddiadau a arweiniodd at llywodraeth y DU ymyrryd ym mywyd cwpl Cymraeg,  yn eu cadw ar wahân heddiw, ac yn ceisio i’w gwahanu am byth.

Yr oedd ein ffrindiau yn hapus yn eu perthynas, yng Nhlyn Ebwy gyda eu tri o blant ifanc a Osama, a oedd yn ffigwr tad anhygoel yn eu bywydau a oedd yn gwneud pob un ohonynt yn hapus.

Cafodd y cwpl yma eu cadw ar wahân ar ddiwrnod Nadolig a dydd San Ffolant y flwyddyn yma, dyddiau pryd y mae cariadon eisiau treulio diwrnod gyda’i gilydd, ac yn y flwyddyn yr oeddent wedi cynllunio i briodi eu gilydd.

Mae’r Swyddfa Gartref yn ymddangos yn amharod i wrando ar yr hyn sy’n resymol ac yn benderfynol o gadw gwpl annwyl a diniwed ar wahân, er gwaethaf yr ymrwymiad David Cameron y dylai plant gael ffigwr tad da yn eu bywydau a pwysigrwydd anfesuradwy teuluoedd.

A oedd yn gymaint o broblem i Lywodraeth y DU bod Osama, ffigwr tad i’r tri o blant ifanc hyn  yn y Gorllewin er iddo gael ei eni yn Libya, gwlad sydd ar hyn o bryd mewn anrhefn ar ol rhyfel Gorllewinol? Ni ddylai hyn fod ots o gwbwl. Mae wedi ymgartrefu yng Nghymru ac yr oedd yn aelod poblogaidd o’i gymuned leol, hyd nes iddo gael ei rwygo oddi wrtho ac ei wahanu oddi wrth ei gariad a’r ddynes oedd am ei briodi.

Yn ogystal a hyn, beth sydd hefyd yn rwbio halen yn y briw yw bod NATO, sef y sefydliad a oedd gyda buddiannau strategol yn y rhyfel a gychynwyd yn Libya a’r anhrefn a ddilynodd, yn dod i dde Cymru ar gyfer uwchgynhadledd y flwyddyn hon, pan fydd y rheini yr effeithir arnynt fwyaf gan weithredoedd NATO ar yr un pryd yn cael eu cymryd yn orfodol o’r un tir. Bydd NATO yn cael eu croesawu i de Cymru, er nad yw y dyn ifanc diniwed hyn wedi derbyn y fath groeso.

Rydym am i bobl ledled Cymru, y DU a’r byd i gymryd camau heddiw, ar Dydd Gŵyl Dewi, ac hefyd rydym yn galw ar y rhai mewn grym i gymryd camau i adlewyrchu eu addewidion am deuluoedd yn hytrach na rhwygo hwn ar wahân.

Mae Osama dal i fod yn canolfan gadw Campsfield House. Mae ei sefyllfa yn fregus iawn, ac mae’n disgwyl “cyfarwyddiadau symud” pellach unrhyw ddiwrnod. Os gwelwch yn dda, helpwch o i ddod yn ôl i Gymru, ble mae’n perthyn …

Gallwch weithredu drwy’r camau canlynol:

  • Rhannwch neges hon i bobl ar y diwrnod hwn pryd mae’r Cymry yn adlewyrchu ar ei threftadaeth ac meddwl am ei dyfodol.
  • E-bostiwch Ysgrifennydd Cartref y DU i adael iddynt wybod bod Cymru yn dal yn gryf yn ei thraddodiad o groeso a “cofleidio gwahanol ddiwylliannau a chymunedau” fel y mae Carwyn Jones wedi ei ddatgan.
  • Gweler www.facebook.com/keeposamasafeincardiff a www.keeposamasafeincardiff.wordpress.com ar gyfer engrheifftiau o lythyrau a chamau gweithredu eraill.
  • Dilynwch @SWal3Solidarity ar trydar am newyddion am ein cyfeillion o Gymru sydd y mae llywodraeth y DU wedi chwalu eu bywydau.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma