Tymor Morgannwg yn Dechrau Gwella

8 Mehefin 2016

Yn dilyn dechrau trychinebus i’r tymor mae yna arwyddion fod pethau’n dechrau gwella i Forgannwg, meddai Hywel Owen.

Wrth ragweld tymor Morgannwg rhyw chwe wythnos yn ôl roeddwn yn gymharol ffyddiog y byddai hwn yn dymor gweddol lwyddiannus i’r sir.

Yn sicr nid oeddwn yn rhagweld y byddai Morgannwg ar waelod y bencampwriaeth pedwar niwrnod gan golli tair gêm tra fod pedair gêm wedi gorffen yn gyfartal

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Morgannwg wedi tueddu i ddechrau pob tymor yn weddol araf. Ond nid oedd neb yn disgwyl y byddai’r sir yn derbyn cweir go iawn o ddeg wiced yn erbyn Caerlŷr yn y gêm gyntaf yng Nghaerdydd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelwyd Caerlŷr yn gorffen ar waelod y bencampwriaeth yn gyson. Fodd bynnag, mae’r sir wedi arwyddo nifer o chwaraewyr profiadol o siroedd eraill  megis Pettini, Dexter a Horton.

Dan gapteniaeth cyn ffefryn Morgannwg, Mark Cosgrove, mae Caerlŷr felly wedi cryfhau ac amlygwyd hynny yn y gêm gyntaf yn erbyn Morgannwg. Er bod Lloyd, Bragg, Donald, Wagg a Cooke wedi sgorio hanner cant yr un yn ystod y gêm ni welwyd un ohonynt yn mynd ymlaen i sgorio cant.

Er bod y mwyafrif o’r bowlwyr wedi cymryd wicedi pur siomedig oedd y bowlio ar y cyfan. Mae’n bosibl hefyd fod Caerlŷr wedi eu hysbrydoli gan lwyddiant syfrdanol tîm pêl droed y ddinas!

Gêm gyfartal a gafwyd yn erbyn Swydd Derby mewn gêm a effeithiwyd gan y tywydd. Uchafbwynt y gêm hon i Forgannwg oedd batiad o 129 gan Will Bragg a Michael Hogan yn cymryd pedair wiced.

Yn anffodus, colli’n drwm o 10 wiced fu hanes Morgannwg yn y gêm nesaf yn erbyn Swydd Caint yng Nghaergaint. Er bod David Lloyd a Graham Wagg wedi sgorio cant yr un yn ail fatiad Morgannwg a Hogan wedi cymryd pedair wiced,  siomedig iawn oedd y perfformiad unwaith eto.

Yn yr un modd, yn erbyn Swydd Gaerwrangon yng Nghaerdydd yn y gêm nesaf roedd Morgannwg mewn trafferth mawr ar 42 am 4 mewn ymateb i fatiad Caerwrangon o 456. Yn ffodus, daeth y glaw i achub Morgannwg gan olygu na fu chwarae yn ystod dau ddiwrnod olaf y gêm.

Roedd y perfformiad yn y gêm nesaf yn erbyn Caerloyw ym Mryste yn llawer mwy calonogol. Cafwyd perfformiadau da gan nifer o’r tîm gan gynnwys David Lloyd a sgoriodd 99 – sgôr anffodus i unrhyw gricedwr!

Ar ôl rheoli’r gêm am dridiau, roedd angen i Forgannwg sgorio 269 i ennill ar y diwrnod olaf.

Cafwyd dechrau addawol iawn gyda Morgannwg yn 87 heb golled a Rudolph a Wallace yn batio’n dda. Fodd bynnag, gwelwyd batiad Morgannwg yn mynd ar chwâl yn llwyr gyda’r tîm i gyd allan am 143.

Mae hyn wrth gwrs yn gallu digwydd i unrhyw dim – yn eironig iawn aeth batiad fy nhîm ar chwâl yn debyg iawn y noson honno ar gaeau Blackweir – ond nid ydych yn disgwyl hynny i ddigwydd i dîm proffesiynol!

Er bod colli ym Mryste yn hynod rhwystredig rhaid cydnabod fod y perfformiad yn llawer gwell na’r rhai blaenorol. Yn yr un modd, parhaodd y gwelliant yn y gêm nesaf yn erbyn Essex yng Nghaerdydd.

Er bod Morgannwg wedi rheoli’r mwyafrif o’r gêm yn erbyn Essex sydd ar frig yr ail adran, nid oedd modd sicrhau buddugoliaeth ar y diwrnod olaf. Yn ddi-os, uchafbwyntiau’r gêm hon oedd batiad o 161 heb fod allan gan Will Bragg a phum wiced gan y bowliwr o’r Iseldiroedd, Van der Gugten

Felly, ni lwyddodd Morgannwg i ennill unrhyw un o chwech gêm cyntaf yn y bencampwriaeth pedwar niwrnod. Yn wir, nid oedd y sir wedi ennill gêm mewn unrhyw gystadleuaeth ers 31 Gorffennaf 2015.

Felly, roedd yn gryn sioc pan lwyddwyd i guro Surrey o 8 wiced yng ngêm cyntaf y gystadleuaeth 20 pelawd ar 26 Mai. Yn wir, chwalwyd Surrey pan lwyddwyd i gyfyngu Surrey i 93 am 9  gyda Van der Gugten yn cymryd pedair wiced. Llwyddodd Morgannwg i ennill yn gyfforddus gan iddynt ond colli dwy wiced.

Mawr oedd yr edrych ymlaen felly i gêm gyntaf y bowliwr cyflym o Dde’r Affrig, Dale Steyn,  i’r sir ar 1 Mehefin yn erbyn Essex. Fodd bynnag cafwyd perfformiad siomedig arall gyda Essex yn ennill o saith wiced. Nid oedd sgôr Morgannwg o 140 yn ddigon a llwyddodd Essex i gyrraedd y nod yn hynod gyfforddus.

Deuddydd yn ddiweddarach cafwyd buddugoliaeth wych yn erbyn Swydd Hampshire yng Nghaerdydd o 5 wiced. Cyfyngwyd Hampshire i 141, yn sgîl bowlio gwych gyda Steyn yn cymryd tair wiced a Hogan pedair wiced. Er bod Morgannwg wedi dechrau’n hynod siomedig gan fod yn 9 am 2, gwelwyd batiad gwych o 55 gan Donald a 43 gan Ingram yn sicrhau buddugoliaeth i’r sir.

Arwydd pellach o’r gwelliant oedd buddugoliaeth yn erbyn Swydd Gaerloyw yng ngêm gyntaf y gystadleuaeth 50 pelawd yng Nghaerdydd

Felly, yn dilyn dechrau trychinebus i’r tymor mae yna arwyddion fod pethau’n dechrau gwella i Forgannwg.

Er bod y mwyafrif o’r tîm wedi cyfrannu ar wahanol adegau o’r tymor mae angen mwy o gysondeb yn enwedig gan y batwyr. Pryder amlwg i’r cefnogwyr yw cyfraniadau siomedig y capten a’r chwaraewr tramor  Jacques Rudolph.

Y gobaith yw y bydd cyfraniadau Rudolph ynghyd a nifer eraill o’r tîm yn gwella er mwyn i ail hanner y tymor fod yn fwy llwyddiannus i Forgannwg.

Wrth i olygon y genedl gan gynnwys minnau droi tuag at Ffrainc dylid cofio fod yr wythnosau nesaf yn rhai pwysig hefyd i Forgannwg.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma