Tymor Gwell i Forgannwg Gobeithio

17 Ebrill 2016

Mae tymor criced Morgannwg yn dechrau go iawn heddiw, ac mae Hywel Owen wedi bod yn bwrw golwg ar obeithion y sir eleni.

Ar drothwy’r  tymor criced mae’n braf adrodd fod criced wedi denu cryn sylw yn ystod yr wythnosau diwethaf yn dilyn buddugoliaeth syfrdanol India’r Gorllewin yn rownd derfynol cystadleuaeth 20 Pelawd Cwpan y Byd.

Yn dilyn  campau anhygoel Carlos Brathwaite wrth daro chwech pedair gwaith yn olynol  yn y belawd olaf fawr yw’r edrych ymlaen at y tymor criced newydd ac yn benodol perfformiadau Morgannwg.

Carfan Morgannwg

Newyddion mawr y gaeaf yw penodiad Robert Croft yn brif hyfforddwr Morgannwg. Rhaid cyfaddef ei fod yn gryn syndod i glywed am ymadawiad Toby Radford fel hyfforddwr Morgannwg yn dilyn tymor gwell y llynedd.

Fodd bynnag, mae penodiad Robert Croft wedi ei groesawu’n fawr gan gefnogwyr y sir. Yn ddi-os yr oedd cyfnod Croft fel chwaraewr gyda Morgannwg yn un o’r mwyaf llwyddiannus yn hanes y sir a’r gobaith yw y bydd y dyddiau llewyrchus hynny’n dychwelyd yn y dyfodol agos.

Nid oes newidiadau mawr wedi bod i garfan Morgannwg dros y gaeaf. Llwyddwyd i arwyddo Craig Mechede o Wlad yr Haf ar ôl iddo gael tymor llwyddiannus ar fenthyg y llynedd

Mae’r bowliwr Timm van der Gugten o’r Iseldiroedd wedi ymuno â’r sir ar ôl chwarae yng nghystadleuaeth 20 pelawd Cwpan y Byd. Y gobaith yw y bydd ei fowlio cyflym yn gaffaeliad i’r garfan a bydd yn disgleirio yn yr un modd â Roland Lefebvre o’r Iseldiroedd fu’n chwarae i’r sir dros ugain mlynedd yn ôl.

Yr unig ychwanegiadau eraill i’r garfan yw’r batiwr ifanc o Awstralia, Nick Selman a’r bowliwr ifanc Harry Podmore sydd wedi arwyddo ar fenthyg o Middlesex.

Mae’r bowliwr cyflym o Awstralia, Shaun Tait wedi arwyddo ar gyfer saith gêm olaf y gystadleuaeth 20 pelawd. Treuliodd Tait gyfnod gyda Morgannwg yn 2010 ac felly bydd yn dda ei weld yn dychwelyd i stadiwm SWALEC.

Mae bwriad hefyd i arwyddo chwaraewr tramor ar gyfer rhan gyntaf y gystadleuaeth 20 pelawd.

Er bod y sir wedi cadarnhau ei bod mewn trafodaethau gyda nifer o chwaraewyr nid oes cadarnhad eto – byddai’n wych petai modd denu un o sêr India’r Gorllewin megis Carlos Brathwaite!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf gwelwyd chwaraewyr ifainc y sir sef Andrew Salter a Ruaidhri Smith yn arwyddo cytundebau newydd tra bod Mark Wallace wedi ymestyn ei gytundeb am flwyddyn arall

Sut dymor fydd hwn i Forgannwg?

Rwyf bob amser yn obeithiol wrth edrych ymlaen at dymor Morgannwg ac nid yw eleni yn wahanol! Ond beth yw’r gobeithion am y tymor?

Bydd sicrhau dyrchafiad yn y gystadleuaeth bedwar niwrnod yn anodd iawn gan mai dim ond un sir fydd yn cael ei dyrchafu i’r adran gyntaf eleni. Ond yn ddi-os mae carfan Morgannwg yn gryfach y tymor hwn.

Y llynedd ar ôl dechrau addawol iawn i’r tymor amlygwyd diffyg dyfnder y garfan. Y gobaith eleni yw y bydd mwy o gystadleuaeth am lefydd yn y tîm fydd yn galluogi rhai o’r chwaraewyr yn enwedig rhai o’r bowlwyr gael gorffwys yn achlysurol.

Mae’r garfan ar hyn o bryd yn gyfuniad o chwaraewyr profiadol megis Hogan, Rudolph, Ingram, Wagg, Cosker a Wallace â nifer o chwaraewyr ifainc megis Lloyd, Donald, Mechede, Salter a Bull. Ond fel gyda phob tîm  mae’n holl bwysig fod y chwaraewyr allweddol yn aros yn holliach

Er y bu gwelliant amlwg yn y Bencampwriaeth pedwar diwrnod y llynedd a’r gobaith yw y bydd hyn yn parhau eleni, yn realistig y gobaith pennaf am lwyddiant eleni yw yn y cystadlaethau undydd. Bydd swyddogion Morgannwg yn gobeithio y bydd perfformiadau calonogol yn arwain at gynnydd yn y torfeydd eleni.

Mae’n amlwg fod dilynwyr chwaraeon yng Nghymru yn hoffi bod yn gysylltiedig â llwyddiant ac mae hynny’n arwain at gynnydd mewn  tyrfaoedd  – dyna’n union sydd wedi digwydd â thîm pêl droed cenedlaethol Cymru.

Wrth sôn am hynny, gyda’r nifer mawr o Gymry sy’n bwriadu mynd  i Ffrainc  dros yr haf ar gyfer yr Ewros mae’n bosib y byddai wedi bod yn syniad i Forgannwg drefnu un o’i gemau yn Bordeaux neu Toulouse!

Yn ystod Cyfarfod Blynyddol y sir yr oedd yn braf clywed fod y sefyllfa ariannol yn dipyn gwell erbyn hyn ac yr oedd hynny i raddau helaeth yn ganlyniad i lwyddiant cynnal gêm y Lludw y llynedd.

Fodd bynnag, fel yr eglurodd Hugh Morris, Prif Weithredwr y sir, bydd yn rhaid parhau i gynnal nifer o ddigwyddiadau amrywiol yn y stadiwm er mwyn chwyddo’r coffrau. Yr haf hwn bydd Simply Red a’r Kaiser Chiefs yn ymddangos yn y stadiwm ynghyd â noson ddartiau.

Efallai fy mod yn anghywir ond mae’n bosibl iawn na fydd y digwyddiadau hyn yn apelio at nifer helaeth o ddilynwyr Morgannwg. Ond fel y dywedodd Hugh Morris pwrpas cynnal y digwyddiadau hyn yw sicrhau cyllid a fydd cynorthwyo Morgannwg i ddatblygu fel sir griced lwyddiannus.

Yr oedd yn galonogol iawn i glywed hynny gan fod nifer o aelodau Morgannwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi mynegi pryder fod y sir wedi canolbwyntio’n ormodol ar amrywiol weithgareddau ar draul hyrwyddo Morgannwg fel clwb criced llwyddiannus.

Felly, mae cryn obaith y bydd hwn yn haf llwyddiannus i Forgannwg – amser a ddengys!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma