Trafnidiaeth gyhoeddus yn haws i bobl awtistig yng Nghaerdydd

18 Mawrth 2014

Mae cynllun i wneud hi’n haws i bobl ag awtistiaeth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn gweithio’n dda yn Ne Cymru.
Bydd Waledi Oren a ddyluniwyd yn bwrpasol yn golygu y bydd staff trafnidiaeth yn gwybod  efallai y bydd angen rhagor o help gyda’u siwrnai ar y bobl sy’n eu defnyddio. Y tu mewn i’r waledi mae tudalennau plastig yn cynnwys gwybodaeth ysgrifenedig neu ddarluniadol sy’n galluogi defnyddwyr i gyfathrebu gyda’r staff. Fe’i bwriadwyd i helpu pobl, yn enwedig y rheiny sydd ar y Sbectrwm Awtistig, i ymdopi’n haws gyda thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae’r project yn seiliedig ar gynlluniau sydd eisoes ar waith yn Nyfnaint a Sir Benfro.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Cyngh. Huw Thomas: “Mae pobl sy’n ei chael yn anodd cyfathrebu neu rheiny ag anableddau yn aml yn ei chael yn anodd defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a gall hynny achosi straen a gwneud iddynt deimlo’n unig. Gall hyn arwain at golli hyder i deithio’n annibynnol.

“Datblygwyd y cynllun Waled Oren i helpu i wneud teithiau ar fws neu drên yn haws i unrhyw un ag anawsterau cyfathrebu. Bydd hefyd yn sicrhau fod gan staff trafnidiaeth well dealltwriaeth o ran gofynion teithwyr anabl i gyd. Mae’r waledi ar gael mewn llyfrgelloedd ledled Caerdydd a Bro Morgannwg a byddwn yn annog pobl a fyddai’n cael budd o’r cymorth ychwanegol hwn, i’w defnyddio.”

Mae Cynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o ddarparwyr trafnidiaeth yn Ne Cymru gan gynnwys Trenau Arriva Cymru, Stagecoach, Bws Caerdydd, First Group a First Great Western i gyflwyno’r cynllun.

Mae’r waled yn cynnwys lle i’r defnyddiwr ychwanegu cymhorthion ysgrifenedig a/neu weledol i’w dangos i staff. Mae staff gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru wedi cael eu hyfforddi i adnabod y waled a byddant yn gwybod pryd i roi cymorth priodol. Mae’r cynllun yn un o amrywiaeth o brojectau rhanbarthol cydweithredol a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o strategaeth Anhwylderau Sbectrwm Awtistig Cymru Gyfan.

Yn y llun (chwith-dde): Cynghorydd Liz Burnett, Cynghorydd Huw Thomas, Keith Ingram rheolwr prosiect Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, Cyngor Caerdydd a’r Fro.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma