Mark Douet

Theatr y Sherman yn Croesawu Mrs Reynolds a’r Cena Bach

20 Ebrill 2016

Adolygiad gan Hannah Pearce…

Neithiwr oedd perfformiad cyntaf y ddrama ‘Mrs Reynolds a’r Cena Bach’ yn Theatr y Sherman. Drama gyfoes yw hon sy’n adrodd hanes Mrs Reynolds a Jay, neu’r Cena Bach fel y mae Mrs Reynolds yn ei alw. Wedi i Jay fandaleiddio gardd Mrs Reynolds, penderfyna hi ei gosbi ef yn ei ffordd unigol hi’i hun ac mae’r digwyddiadau sy’n datod o ganlyniad i hyn yn sicrhau i adael y gynulleidfa’n chwerthin un funud ac yna ar fin crio’r funud nesaf.

Dyna un o’r pethau roeddwn yn hoffi fwyaf am y ddrama; y gallu i ddod ag elfennau o gomedi i mewn i ddrama a oedd yn cynnwys stori ddwys iawn. Roedd y llinellau comedi, a gafodd eu perfformio ar yr union adeg gywir, yn wych ac yn pwysleisio’r gwahaniaethau sy’n bodoli rhwng y genhedlaeth hŷn a’r genhedlaeth iau.

Y gwahaniaethau hyn oedd sail y ddrama mewn gwirionedd a llwydda’r rheiny i gyfleu drama realistig a phriodol iawn ar gyfer cymdeithas heddiw. Mae hyn hefyd yn golygu ei bod hi’n ddrama sy’n addas ar gyfer sawl cenhedlaeth ac roedd hi’n braf gweld y gynulleidfa neithiwr yn gymysg o bobl ifanc a phobl hŷn. Peth braf arall oedd gweld y gwahanol genedlaethau’n chwerthin am yr union un jôcs er nad oeddynt yn perthyn i’r genhedlaeth arall; roedd pawb yn gallu uniaethu â’r ddrama a’i chymeriadau.

Mae hyn yn gysylltiedig â symbolaeth y ddrama. Fel y soniwyd uchod, mae Jay’n cael ei gosbi gan Mrs Reynolds am fandaleiddio’i gardd. Daw’r ardd yn ganolbwynt i’r ddrama wrth i Mrs Reynolds ddysgu Jay sut i arddio. Dechreua trwy ddysgu Jay sut i blannu planhigion ond daw’r fandaliaid yn ystod y nos a rhwygo gwreiddiau’r planhigion gan felly eu lladd. Er hyn, plannu mwy o flodau a wna Jay ac erbyn diwedd y ddrama, mae blodau wedi tyfu. Pwysleisia hyn y symbolaeth o gylch bywyd a’r ffaith ni waeth pa mor hir rydych yn dioddef o rywbeth, yn y pen draw, mi ddaw rhywbeth da ohoni. Wrth gwrs mae hefyd yn pwysleisio’r datblygiad ym mherthynas Jay a Mrs Reynolds gan fod gwreiddiau’r ddau’n plethu i’w gilydd wrth i’r ddrama barhau. Roedd defnyddio’r ardd ar gyfer pwysleisio’r symbolaeth yn ddyfeisgar iawn gan fod yr awdur wedi defnyddio rhywbeth bod y genhedlaeth hŷn efallai’n gwybod mwy amdano ar gyfer addysgu’r ifanc ac felly nid dim ond dysgu Jay sut i arddio oedd Mrs Reynolds ond roedd hi hefyd yn ei addysgu am fywyd.

MRS REYNOLDS A’R CENA BACH by Theatr Genedlaethol Cymru by Gary Owen Welsh Translation by Meic Povey of Mrs Reynolds and the Ruffian Director: Ffion Hâf CAST Siw Hughes Siôn Emyr Leah Gaffey Rhian Green Iwan Fôn CREATIVE TEAM Author: Gary Owen Translation: Meic Povey Director: Ffion Haf Designer: Jason Southgate Composer and Sound Designer: Osian Gwynedd Lighting and Video Designer: Joe Fletcher Voice Coach: Nia Lynn Physical Director: Eddie Ladd Sibrwd Author: Tim Blackwell Production Manager: Angharad Mair Davies Stage Manager: Gareth Roberts Deputy Stage Manager: Siwan Griffiths Assistant Stage Manager: Caryl McQuilling Assistant Stage Manager: Brynach Higginson Sound Engineer: Gareth Brierley Lighting and Video Engineer: Ben Stimpson Costume Supervisor: Erin Maddocks Sibrwd Operator: Sioned Evans

Llun gan Mark Douet

Cafwyd perfformiad canmoladwy gan Siôn Emyr a Siw Hughes a oedd yn perfformio’r prif gymeriadau, Jay a Mrs Reynolds. Roedd perfformiadau’r ddau’n realistig ac yn hynod naturiol i’r pwynt ble roedd hi’n hawdd anghofio mai actio mewn drama oeddynt ac nid yn siarad ar y stryd. Roedd gweld datblygiad y berthynas rhyngddynt wrth i’r ddrama barhau’n un emosiynol iawn, yn enwedig wrth i Jay ddechrau ymddiried yn fwy yn Mrs Reynolds a siarad am ei blentyndod. Nid yr un Jay a welwn ar ddechrau’r ddrama yw’r un a welwn erbyn diwedd y ddrama ac mae’r ffordd mae Siôn Emyr yn portreadu hyn yn wych.

Er i mi fwynhau’r ddrama’n fawr, teimlaf y gallai’r ail ran fod yn fyrrach. Yn bersonol, roeddwn yn credu bod yr ail act wedi llusgo mewn mannau ac y gallai bod wedi gorffen yn gynt. Roedd sawl adran ble roeddwn yn teimlo bod y ddrama ar fin gorffen ond wedyn daeth golygfa newydd a digwyddodd hynny sawl gwaith yn ystod yr ail ran. Gan fod cymaint o lefydd yn y ddrama ble y gallai bod wedi gorffen, byddai’n werth ystyried peidio â’i gwneud mor hir, yn enwedig gan fod yr ail ran yn cynnwys mannau tywyll a dwys iawn.

Yr unig beth arall i mi sylwi arni oedd y lleisiau ar ddechrau’r ddrama. Roedd hi’n anodd clywed rhai o’r cymeriadau yn y golygfeydd agoriadol gan fod tuedd gan rai ohonynt i siarad ychydig yn dawel. Wedi dweud hyn, parhaodd hynny ond am y golygfeydd agoriadol ac wedi hynny, roedd lefel y lleisiau’n well.

Dyma ddrama sydd wir yn portreadu rhai o’r anawsterau mae pobl yn ein cymunedau’n eu hwynebu’n gyson. Os nad ydych wedi bod yn rhan o sefyllfa fel hon, rydych wedi bod yn dyst iddi neu’n gwybod am rywun arall sydd wedi bod mewn sefyllfa o’r fath. Dengys y ddrama hefyd fod modd i ni gyd helpu’n gilydd, a bod eisiau i ni wneud hynny, ni waeth beth yw’n hoedran. Dyna pam roeddwn wir wedi mwynhau’i gwylio.

Mae’r ddrama ond yng Nghaerdydd am un noson arall sef heno, nos Fercher 20/4/2016, ac felly os gewch gyfle i fynd i’w gweld, mae wir yn werth ei gweld; ni fyddwch yn cael eich siomi.

 

MRS REYNOLDS A’R CENA BACH by Theatr Genedlaethol Cymru

by Gary Owen
Welsh Translation by Meic Povey of Mrs Reynolds and the Ruffian
Director: Ffion Hâf
CAST
Siw Hughes
Siôn Emyr
Leah Gaffey
Rhian Green
Iwan Fôn
CREATIVE TEAM
Author: Gary Owen
Translation: Meic Povey
Director: Ffion Haf
Designer: Jason Southgate
Composer and Sound Designer: Osian Gwynedd
Lighting and Video Designer: Joe Fletcher
Voice Coach: Nia Lynn
Physical Director: Eddie Ladd
Sibrwd Author: Tim Blackwell
Production Manager: Angharad Mair Davies
Stage Manager: Gareth Roberts
Deputy Stage Manager: Siwan Griffiths
Assistant Stage Manager: Caryl McQuilling
Assistant Stage Manager: Brynach Higginson
Sound Engineer: Gareth Brierley
Lighting and Video Engineer: Ben Stimpson
Costume Supervisor: Erin Maddocks
Sibrwd Operator: Sioned Evans

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma