Hannah Pearce a James Eul ym mhabell Pobl Caerdydd yn Tafwyl

Tafwyl yn llwyddiant i ohebydd newydd Pobl Caerdydd

7 Gorffennaf 2015

Gan Hannah Pearce

Bu Hannah Pearce, myfyriwr o Brifysgol Caerdydd, yn gohebu ar gyfer Pobl Caerdydd dros y penwythnos Tafwyl eleni – pa fath o brofiad gafodd hi ? 

Roeddwn i’n ddigon ffodus i fod yn ohebydd ar gyfer Pobl Caerdydd dros yr ŵyl a gan mai hwn oedd y tro cyntaf i mi fynychu Tafwyl, roeddwn yn edrych ymlaen yn fawr at yr ŵyl a rhaid i mi ddweud na chefais fy siomi.

Un o’r pethau roeddwn i’n hoffi am Tafwyl oedd ei lleoliad. Roedd cynnal yr ŵyl o fewn muriau’r castell wedi llwyddo i greu nid dim ond sefyllfa ddiogel ar gyfer plant ond cymuned o bobl o bob oedran i allu dod at ei gilydd a mwynhau rhai o’r pethau gorau sydd gan Gymru i’w chynnig. Cynigiwyd nifer eang o wahanol weithgareddau ar gyfer pob math o ddiddordebau. Roedd yna gymysgedd gwych o bebyll yn cynnwys gweithdai coginio, stomp, sesiynau holi ac ateb gydag actorion Pobol y Cwm a draw ym mhabell yr ysgolion, roedd ysgolion yr ardal yn perfformio trwy gydol y dydd.

Nid dim ond yr ysgolion oedd yn perfformio trwy’r dydd ond roedd y bandiau hefyd yn perfformio naill ai yn y babell acwstig neu ar y prif lwyfan. Tu allan i’r castell hefyd roedd grwpiau cerddorol a dawnsio’n perfformio er mwyn estyn naws yr ŵyl allan i’r dref.

Fel gohebydd, cefais y cyfle i adrodd straeon am ddigwyddiadau’r ŵyl a chyfweld â nifer fawr o bobl ac mae’n rhaid cyfaddef, dyna oedd uchafbwynt yr ŵyl i mi. Cefais y cyfle i gyfweld â rhai o’r stondinwyr ynghyd â Huw Stephens yn ystod y Seremoni Agoriadol. Hyfryd oedd cael siarad â’r bobl hyn a chlywed eu barn nhw am yr ŵyl. Un peth a ddywedodd pawb oedd pa mor hyfryd oedd hi i glywed yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad ymhobman a chytunaf â hyn. Peth gwych oedd cael cerdded o amgylch y maes a chlywed cymysgedd o acenion Cymraeg yn cael eu siarad.

Person arall cefais y cyfle i gael sgwrs â hi oedd Siân Lewis sy’n gyfrifol am drefnu Tafwyl bob blwyddyn ers iddi gychwyn deng mlynedd yn ôl. Wedi i mi ofyn i Siân a oedd hi’n meddwl bod Tafwyl wedi bod yn llwyddiant eleni, roedd ei hymateb hi’n syml; ‘Yn sicr’. Aeth ymlaen i ddweud ‘Ma’ ’na fwy o ddigwyddiadau yma nag erioed o’r blaen, ma’ ’na mwy o bartneriaeth yn cydweithio gyda ni nag o’r blaen ac ma’ ’na fwy o bobl wedi dod trwy’r gatiau felly mae popeth yn mynd yn dda’.

Dwi ond wedi cyffwrdd â rhai o’r uchafbwyntiau i mi yn ystod Tafwyl eleni ond nid dyma oedd yr unig rai o bell ffordd. Yn bersonol, pethau arbennig iawn ydy gwyliau fel Tafwyl sy’n tynnu’r Cymry Cymraeg a’r di-gymraeg at ei gilydd trwy’r amrywiaeth o weithgareddau a gynigir ar gyfer y rheiny sy’n medru’r iaith, sy’n ei dysgu neu sy’n hollol ddi-gymraeg; mae croeso mawr i bawb.

Diolch yn fawr i Bobl Caerdydd am y cyfle i fod yn ohebydd; mwynheais y profiad yn fawr iawn! Ac os na lwyddoch i fynychu Tafwyl eleni, sicrhewch eich bod yn mynychu blwyddyn nesaf. Ni chewch eich siomi!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma