TAFWYL 2014 YN EHANGU AC YN DENU CEFNOGAETH SÊR CYMREIG

11 Chwefror 2014

Wedi llwyddiant ysgubol Tafwyl y llynedd, mae dyfodol gŵyl gymuned Cymraeg fwyaf Cymru wedi ei sicrhau eto eleni. Gyda chefnogaeth rhai o sêr mwyaf disglair Cymru bydd gŵyl Gymraeg Caerdydd yn dychwelyd gyda nawdd ychwanegol, mwy o weithgareddau a llwyfannau perfformio yn ogystal â chefnogaeth gan noddwyr newydd.

Bydd yr actor Hollywood o Gaerdydd Matthew Rhys yn llysgennad unwaith yn rhagor i’r ŵyl ac mae tri arall yn ymuno ag ef i gefnogi Tafwyl eleni fel llysgenhadon – y cyflwynydd teledu Alex Jones, y chwaraewr rygbi Rhys Patchell a’r DJ Huw Stephens.

Mae heddiw (Chwefror 12 2014) yn nodi 150 diwrnod tan Ffair Agoriadol Tafwyl 2014 sydd yn cael ei chynnal yng ngerddi Castell Caerdydd ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 12fed gyda gweithgareddau’r ŵyl yn parhau mewn lleoliadau dros y brifddinas drwy gydol yr wythnos.

Am y tro cyntaf erioed mae’r ŵyl eleni wedi derbyn nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect cyhoeddus arbennig yn ogystal â gan Gyngor y Celfyddydau am lwyfan newydd sbon y tu allan i furiau’r castell i ddenu cynulleidfaoedd newydd i’r ŵyl.

Cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru

Cefnogir Tafwyl eto eleni gan Lywodraeth Cymru sydd wedi rhoi nawdd o £20,000 am yr ail flwyddyn yn olynol i gefnogi gŵyl gymuned Cymraeg  fwyaf Cymru tra bod Cyngor Caerdydd wedi cyfrannu defnydd Castell Caerdydd fel lleoliad i ffair yr ŵyl.

Bydd y Prif Weinidog yn mynychu agoriad swyddogol yr ŵyl yng Nghastell Caerdydd ar Orffennaf 12fed. Dywed Carwyn Jones:

“Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw sy’n cael ei defnyddio yn y gymuned. Mae sicrhau cyfleoedd i bobl ddefnyddio’u Cymraeg tu allan i’r dosbarth a’r gweithle mewn digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol yn hanfodol i gyflawni’r nod hon.

“Rwy’n falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi’r ŵyl eto eleni gyda nawdd o £20,000. Mae Tafwyl yn ŵyl ddiwylliannol unigryw sydd wedi ehangu o flwyddyn i  flwyddyn ac sydd yn amhrisiadwy o ran hyrwyddo’r Gymraeg yn y ddinas.”

Mwy o Noddwyr

Yn ôl y trefnwyr, Menter Caerdydd, bydd mwy o weithgareddau eleni yn y ffair a thros gyfnod yr ŵyl ar ei hyd yn sgil denu noddwyr ychwanegol.

“Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod Tafwyl yn tyfu ac ehangu – diolch i’r gefnogaeth gref yn sgil llwyddiant yr ŵyl y llynedd. Mae’r gefnogaeth hynny gan ein llysgenhadon, Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus a’n noddwyr – yn ogystal a’r cyhoedd – wedi galluogi’r ŵyl i dyfu a chynnig ystod gyffrous o weithgareddau i bobl o bob oed. Hyd yn hyn mae ein cyfanswm incwm drwy ffynonellau grant wedi cynyddu o 29% a chyllid noddwyr wedi cynyddu o 110% o’i gymharu â’r llynedd. Mae cael Prifysgol Caerdydd fel Prif Noddwr yn hwb enfawr a chyffrous hefyd yw gael Partner Gwesty am y tro cyntaf sef Park Plaza.”

Bydd modd i ymwelwyr wirio’r rhaglen a’r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Tafwyl sydd newydd ei hail-lansio.

Llysgenhadon Newydd

Dywedodd llysgennad Alex Jones; “Mae’n anrhydedd mawr i dderbyn rôl llysgennad ar gyfer Tawfyl 2014 – a dwi mewn cwmni da gyda fy nghyd llysgenhadon Matthew, Huw a Rhys. Fel siaradwr Cymraeg balch, rwy’n edrych ymlaen at weld ein hiaith yn cael eu dathlu mewn steil drwy ystod eang o weithgareddau ar draws ein prifddinas. Pob lwc i Fenter Caerdydd a Tafwyl gyda’r holl baratoadau.”

Dywedodd ei chyd llysgennad Huw Stephens; “Mae Caerdydd wedi datblygu yn le sy’n cynnal gwyliau bywiog ac amrywiol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae Tafwyl bellach wedi sefydlu ei hun yn gadarn o fewn y sîn hon. Wedi fy ngeni a ‘magu yng Nghaerdydd, mae’n wych i weld fy mamiaith yn cael ei dathlu yn eang gan y ddinas gyfan a Ffair Tafwyl yn cymryd rol ganolog yn y castell.”

Llwyddodd Tafwyl 2013 i ddenu 14,000 o ymwelwyr y llynedd – traean yn fwy  na’r flwyddyn flaenorol. Agorwyd yr ŵyl yn swyddogol gan yr actor,  Matthew Rhys, pan ddaeth mwy na 12,000 i Ffair agoriadol Tafwyl yng ngerddi Castell Caerdydd ar ddydd Sadwrn cyntaf yr ŵyl cynnydd sylweddol o’i gymharu â’r 8,500 o ymwelwyr ddaeth yno yn 2012.

Datgelir mwy o fanylion am y gweithgareddau yn ystod lansiad swyddogol Tafwyl 2014 ar Fawrth 1af yng Nghanolfan y Mileniwm yng nghwmni’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma