Sylw’r Byd ar Gaerdydd ym mis Mehefin

8 Ebrill 2017

Mae disgwyl i gynulleidfa ryngwladol o 200 miliwn o bobl wylio Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn fyw pan fydd yn dod i Gaerdydd ym mis Mehefin

Yn ôl y trefnwyr mae disgwyl i fwy na 170,000 o bobl fod yng Nghaerdydd ar gyfer y ffeinal ddydd Sadwrn, 3 Mehefin, pan fydd chwaraewyr gorau Ewrop yn brwydro dros deitl Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn Stadiwm Genedlaethol Cymru, sef enw Stadiwm Principality ar gyfer y digwyddiad.

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi bod yn gweithio’n agos â Chymdeithas Bêl-droed Cymru, Llywodraeth Cymru, Heddlu De Cymru a Stadiwm Principality ers misoedd bellach er mwyn sicrhau bod Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd yn cael ei chofio am byth fel achlysur chwaraeon arbennig.

Mae disgwyl i’r digwyddiad ddod â budd economaidd o oddeutu £45m i Gaerdydd a’r rhanbarth ehangach

Mae’r brand Y Ffordd i Gaerdydd / The Road to Cardiff wedi bod yn cael ei ddefnyddio ers diwedd y gemau grŵp a disgwylir iddo gyrraedd cynulleidfa deledu fyd-eang o 13 biliwn erbyn diwedd y gystadleuaeth.

Budd uniongyrchol arall i Gaerdydd yw’r cae pêl-droed pump bob ochr artiffisial penigamp sy’n cael ei adeiladu yn Ngerddi’r Faenor yn Grangetown, sydd wedi’i ariannu gan Raglen Grassroots UEFA a Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

Gyda’r paratoadau olaf ar waith, mae’r ddinas yn gwneud ei gorau i sicrhau bod hwn yn ddigwyddiad i’w gofio.

Bydd Gŵyl y Pencampwyr UEFA yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd o ddydd Iau 1 Mehefin tan ddydd Sul 4 Mehefin.

Er na fydd y gêm ei hun yn cael ei dangos yn fyw yn yr ŵyl – fel sy’n wir am bob Ffeinal arall Cynghrair y Pencampwyr UEFA – bydd llwyth o atyniadau eraill i ymwelwyr eu mwynhau yn ystod y pedwar diwrnod.

Mae’r atyniadau hyn yn cynnwyscae pêl-droed pump bob ochr ar ddŵr y bae, amgueddfa bêl-droed Oriel y Pencampwyr UEFA, Siop swyddogol Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr 2017 ac adloniant byw..

Bydd cyfle hefyd i ymwelwyr gael tynnu llun am ddim gyda Thlws Cynghrair y Pencampwyr UEFA.

Un o uchafbwyntiau’r wŷl fydd gweld enwogion pêl-droed yn chwarae yng ngêm Pencampwyr Pennaf UEFA ddydd Gwener, 2 Mehefin.

Mae’r wŷl ar agor i bawb ond mae disgwyl iddi fod yn brysur dros ben ddydd Sadwrn, gyda chefnogwyr y ddau dîm sydd yn y ffeinal yn mwynhau’r awyrgylch cyn y gêm.

O ystyried bod ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus y ddinas yn debygol o fod yn brysur iawn ar y dydd Sadwrn, mae preswylwyr Caerdydd yn cael eu hannog i ymweld â’r ŵyl ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sul.

Bydd yr ŵyl yn cau am 5pm ar ddydd y ffeinal cyn y seremoni agoriadol am 730pm a’r gêm am 745pm.

Mae Ffeinal y Merched UEFA yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 1 Mehefin gyda’r gic gyntaf am 7.45pm.

Bydd cynnal digwyddiad o’r fath yn golygu un o’r gweithrediadau diogelwch mwyaf a welodd Gaerdydd erioed, ynghyd â chau ffyrdd yn ac o amgylch canol y ddinas a Bae Caerdydd.

Yn ystod pedwar diwrnod yr ŵyl, bydd llawer o ffyrdd wedi cau ym Mae Caerdydd A bydd nifer o ffyrdd canol y ddinas wedi cau o hanner nos ddydd Gwener, 2 Mehefin tan oriau mân bore dydd Sul, 4 Mehefin.

Bydd mwy o heddlu o gwmpas a bydd gan rai ohonynt arfau. Nid yw hyn oherwydd unrhyw wybodaeth benodol ynghylch y digwyddiad, ond yn hytrach yn sgil y bygythiad terfysgaeth rhyngwladol.

Bydd mesurau diogelwch ychwanegol ar waith ar rai ffyrdd er mwyn creu Ardal Ddiogelwch Fewnol yng nghanol y ddinas.

Mae swyddogion y cyngor yn cysylltu â busnesau a phreswylwyr yr effeithir arnynt gan gau ffyrdd er mwyn trafod materion megis parcio, cludo nwyddau a rheoli gwastraff.

Bydd sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal ar gyfer preswylwyr nad yw digwyddiadau’r stadiwm fel arfer yn effeithio arnynt.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhyngwladol enfawr i’r ddinas, a bydd teithio ar y ffordd yng Nghaerdydd ar ddiwrnod y ffeinal yn drafferthus tu hwnt. Hoffai’r Cyngor annog yn gryf fod pobl leol yn cerdded neu’n teithio ar fws ac yn gadael eu ceir gartref.

Mae cyfuniad o ffyrdd ar gau a degau o filoedd o gefnogwyr yn cyrraedd y ddinas ar 3 Mehefin yn golygu y dylai pobl gynllunio ymlaen llaw a dim ond teithio gyda char ar hyd coridor yr M4 os yw’r siwrne’n un hanfodol.

Mae mwy o wybodaeth a chyngor ar wefan Cymdeithas Bêl-droed Cymru a dilynwch @cardiff2017travel neu @cyngorcaerdydd ar Twitter.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma