Slow Food y De-ddwyrain

17 Mehefin 2015

Mae busnesau bwyd yn y De-ddwyrain wedi dod ynghyd i ddathlu ffurfio grŵp Slow Food newydd sydd wrthi’n annog pobl yn yr ardal i feddwl mwy am eu bwyd ac o le y daw.

Ffurfiwyd Slow Food y De-ddwyrain i ddysgu pobl sut i wneud dewisiadau da, glân a theg o ran bwyd, gan ofyn ble a sut y mae’u bwyd yn cael ei gynhyrchu, a cynhaliwyd lansiad yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan gan Jane Hutt AC.

Lansiad Slow Food - Llun Andy PhillipsMae’r grŵp yn cysylltu â chynhyrchwyr bwyd lleol, cogyddion a chynrychiolwyr cymunedau lleol i ledaenu’r neges am arbed bwydydd lleol sydd mewn perygl a gwarchod traddodiadau coginio.

Yn ôl Melissa Boothman, perchennog deli ac un o aelodau Pwyllgor Slow Food y De-ddwyrain:

“A ninnau’n gwneud bwyd ac yn ei werthu, rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r dewisiadau a wnawn wrth ddod â bwyd at y bwrdd i’r bobl sy’n dod i’n deli, ond mae hi bellach yn bryd i bobl sylweddoli pa effaith y gallan nhw ei chael.

“Mae pobl yn aml yn ei chymryd yn ganiataol bod bwyd ar gael 365 diwrnod y flwyddyn, 24/7, ond yn anaml maen nhw’n gofyn sut y gall hyn fod. Annog pobl rydyn ni i feddwl ychydig mwy a chymryd camau bach syml i sicrhau bod eu bwyd yn eu cyrraedd yn y ffordd fwyaf naturiol.”

Mae’r rhwydwaith lleol yn rhan o ymgyrch Slow Food UK a’r nod yw ailennyn diddordeb pobl yn y bwyd y maent yn ei fwyta, o le y daw a sut mae dewisiadau bwyd yn effeithio ar y byd. Mae Slow Food yn hybu mwynhau bwyd da, a systemau cynhyrchu bwyd sy’n darparu bwyd da, glân a theg i bawb.

Meddai Mark Adams, Cadeirydd Slow Food y De-ddwyrain: “Rydyn ni wrthi’n chwilio am aelodau newydd i’n helpu i gyrraedd ein hamcanion.

“Ein nod yw helpu i warchod bwydydd anghofiedig a thraddodiadau coginio Cymru, ochr yn ochr â chefnogi cynhyrchwyr artisanaidd a ffermwyr bwyd cynaliadwy a bioaamrywiol, sydd yn ei dro’n helpu cadw’r tir i’r cenedlaethau a ddaw. Ein gobaith yw rhedeg prosiectau sy’n hwyl ac yn ennyn diddordeb pobl ac mae angen aelodau a gwirfoddolwyr arnon ni i’n helpu ni”.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y grŵp neu e-bostiwch info@slowfoodsoutheastwales.org.uk

Lluniau gan Andy Phillips.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma