Sioe Arddio’r RHS yn denu tyrfaoedd yn yr haul

19 Ebrill 2015

Huw Onllwyn sydd wedi bod yn mwynhau’r sioe Arddio fawreddog y penwythnos yma.

Yr wyf yn crwydro’n unig fel cwmwl

Sy’n arnofio ar uchel ar waun dyffrynnoedd a bryniau,

Pan gyd ar unwaith gwelais dorf,

Mae llu, o gennin Pedr aur.

Ahhhh….Wordsworth!

(Gyda diolch i Google translate).

A oes unrhyw beth hyfrytach na gweld llu o ddaffodiliaid melyn yn cyhoeddi fod y gwanwyn wedi cyrraedd – a bod dyddiau du y gaeaf wedi dod i ben?

Wel. Oes.

Mae ‘na lawer iawn o bethau hyfrytach. Megis ennill yr Euro Millions, neu fynd ar wyliau i Sbaen, neu weld Abertawe yn colli 5 – 0.

Ond, hei, braf iawn oedd mynd heddiw i weld sioe flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol ym Mharc Bute, tu cefn i Gastell Caerdydd.

Ar brynhawn dydd Sul hyfryd, fe adewais fy ngwraig a fy mab yn siop Cotswold Outdoor (tasg y dydd: prynu sgidie cerdded a sanau trwchus i’r hogyn) ac ymlwybro at gyferiad y castell, gyda fy nibber yn fy llaw.

Wrth agosau at y castell a gweld cymaint o bobl yn gadael y lle, gan dynnu trolïau bach plastig doniol yn llawn blodau, hostas, menyg garddio newydd, obelisks, loppers, fuschias, gladioli, clociau i’r ardd, bug hotels, tulips a llu o lampiau gardd solar, fe ddechreuais boeni na fyddai dim byd ar ol, heblaw am ambell babell distaw a phacedi creison gwag yn chwythu ar draws cae gwyrdd y sioe.

Ond, wrth gerdded drwy’r mynediad, fe welais bod digon o bethau i’w gweld. Os nad gormod.

Edmygais, ymhlith berfa sawl ysgol arall, berfa pinc Ysgol Gwaelod y Garth, yn llawn blodau, darnau o bren, ac ambell i greadur plastig. Dim ond hanner y blodau oedd wedi marw. Mae’n bwysig i blant ddeall, wrth gwrs, bod hanner y pethau yr ydym, fel garddwyr, yn ceisio eu tyfu, yn methu’n llwyr. Ac yn wir, efallai fod y wers iddynt yn un mwy eang, sef bod y rhan fwyaf o obeithion bywyd yn dod i ddim – ac mai marw a phydru yw tynged pob un ohonom.

Ymlaen i’r brif babell! ‘Roedd hwn yn llawn blodau a phobl. ‘Roedd rhai o’r blodau, a rhai o’r bobl, yn bert iawn. Yn y babell hwn roedd cyfle i mi wario cryn dipyn o arian.  Gallwn fod wedi  prynnu blodau i’w plannu adref er mwyn eu gweld yn cael eu bwyta gan y lluoedd arfog o slygs a gwiwerod sydd wedi ymosod ar fy ardd mor llwyddiannus ag ymosodiadau ISIS yn Iraq.

Ymlaen a mi, i ganol y sioe. Yma roedd modd astudio – a phrynu – popeth yn y byd sydd yn gysylltiedig a byd garddio. Edrychais am ychydig o amser ar wr a gwraig yn cytuno i brynu rhyw fath o shed anhygoel i’w gardd. Roedd ynddo gadeiriau cyfforddus, lle i baratoi tamaid o fwyd, bar a mwy. Y cyfan ar gael am £12,700. Nid am y tro cyntaf yn fy mywyd fe ofynnais dau gwestiwn i mi fy hun:

1. Beth yw swyddi’r ddau yma?

2. Pam nad yw’r math yna o swydd ‘da fi?

Llwyddais i fwyta tipyn o fwyd, wrth wthio heibio i hen fenywod a phlant bach i gael gafael ar y samplau oedd ar gael o stondinau caws, fudge, caecenau a diodydd meddwol. Bron i mi golli’r darn olaf o fudge ar un stondyn, ond llwyddais i’w gipio o’r llaw bach oedd yn ei ddal.

Prynais ‘Laser-guided slug crusher with GPS and night vision’ (£245); pot o ‘Nuke ‘em bug destroyer spray with bio-hazard suit and portable decontamination cubicle’ (£624.32) a ‘Make your own GM crops home-laboratory set’ (£18.50).

Mwynheais yn fawr y band, y cwrw, y dorf (a oedd yn cynnwys ambell hen ffrind) y blodau a’r haul.

Mae’r sioe yn wych o beth – a pheth da iawn yw ei gael yma yng Nghaerdydd ar ddechrau’r tymor garddio.

Ok, blodyn?

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma