S4C eisiau clywed barn pobl Caerdydd

16 Medi 2014

Datganiad gan S4C

Bydd cyfle i bobl Caerdydd ddweud eu barn am S4C wrth i ymgyrch y sianel ‘Eich Dewis Chi’ ymweld â’r brifddinas ddydd Sadwrn 20 Medi.

Fel rhan o’r ymgyrch bydd stondin arbennig S4C wedi ei lleoli yn Yr Ais yng nghanol y ddinas a bydd cyfle i bawb sy’n galw heibio ddweud eu barn am raglenni a gwasanaethau S4C. Bydd y cyflwynydd teledu a radio, Geraint Hardy, un o dîm cyflwyno gwasanaeth chwaraeon newydd S4C, Clwb, ar y stondin yn ogystal â rhai o gymeriadau gwasanaeth plant S4C, Cyw.

‘Ar deledu, ar-lein, ar alw. S4C – Eich Dewis Chi’ – dyna yw prif neges yr ymgyrch a’r brif nod yw hysbysu’r cyhoedd bod modd gwylio S4C ar nifer o wahanol blatfformau erbyn hyn mewn unrhyw le ac ar unrhyw bryd.

Nod arall yr ymgyrch  yw ceisio annog y rhai sydd ddim yn wylwyr cyson, a’r rhai sydd ddim yn gwylio, i gymryd golwg ffres ar yr amrywiaeth eang o raglenni sydd ar gael ac i wneud defnydd o’r gwasanaethau mae S4C yn eu cynnig.

Fel rhan o’r ymgyrch, mae S4C yn ymweld â thua 40 o leoliadau ar draws Cymru dros y cyfnod  Awst, Medi a Hydref. Caerdydd fydd un o’r lleoliadau nesaf ar raglen brysur y sianel yn ystod y tri mis.

Yn ogystal â rhoi cyfle i’r cyhoedd fynegi eu barn am raglenni a gwasanaethau S4C, bydd llyfryn gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu, dangosir promo arbennig ar gyfer yr ymgyrch a bydd cyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth.

Meddai Ian Jones, Prif Weithredwr S4C, “Mae bod yng nghanol bywydau bob dydd bobl Cymru yn rhan hanfodol o weledigaeth S4C. Mae ein hymgyrch ‘Eich Dewis Chi’ yn mynd â ni at ein gwylwyr yn eu cymunedau a hefyd yn dod â ni wyneb-yn-wyneb â rheini sydd ddim yn gwylio S4C ar hyn o bryd, neu sydd ddim yn wylwyr cyson. Mae’n holl bwysig ein bod ni’n gwrando ac yn siarad gyda’n cynulleidfa a chyda’r cyhoedd yng Nghymru yn gyffredinol. Ry’ ni am godi ymwybyddiaeth o faint o gyfleoedd sydd i weld ein rhaglenni sy’n cael eu canmol yn gyson am fod o safon uchel.

“Mae S4C ar gael i’w gwylio yn fyw ar draws sawl platfform erbyn hyn ac mae ein rhaglenni i’w gweld ar-lein ac ar alw hefyd drwy nifer o wahanol gyfryngau. Mae gennym amrywiaeth eang o raglenni – rhywbeth at ddant pawb – a llawer o gyfresi a rhaglenni newydd ar gyfer yr hydref. Mae gennym hefyd nifer o wasanaethau hygyrchedd a gwasanaethau digidol.

“Felly, mae’n amser i gymryd golwg ffres ar S4C ac er mwyn annog pobl i wneud hynny rydym yn ymweld â nhw yn eu hardaloedd ac mewn digwyddiadau mawr yn ystod y tri mis. Dewch heibio am sgwrs.”

Yn ogystal â theithio’r wlad, mae S4C yn hysbysebu’r neges ‘Ar deledu, ar-lein, ar alw. S4C – Eich Dewis Chi’ – ar deledu, radio, mewn sinemâu, yn y Wasg ac ar-lein ac mae cystadleuaeth yn cael ei chynnal trwy lenwi holiadur am arferion gwylio. Y gwobrau yw teledu clyfar, gliniadur, ffôn clyfar a thabled – pob un yn ffordd o wylio S4C.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma