Rhieni’n sefydlu grŵp i ymgyrchu dros addysg cyfrwng Cymraeg

11 Gorffennaf 2015

Datganiad gan RhAG.

Mae rhieni yng Nghaerau a Threlái wedi dod ynghyd i sefydlu grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd Gymraeg yr ardal.

Daw hyn yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn yr adeilad – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.

Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i’r safle presennol yn 2010.

Maent wedi ysgrifennu at y Cynghorydd Sarah Merry, Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau gan nodi tri phrif faes sy’n peri pryder ac yn ei gwahodd i ymweld â’r ysgol. Mae’r materion amlygwyd fel a ganlyn:

  • Sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer y 21 o blant na chafodd le yn y dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2015
  • Unioni’r diffygion presennol yn y cyfleusterau a’r adnoddau sydd ar gael i’r ysgol
  • Cynyddu ac ehangu nifer y lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol

Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, ” Mae Ysgol Nant Caerau yn enghraifft o lwyddiant ac yn profi bod galw mawr am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Fodd bynnag, mae’r sefyllfa bresennol sy’n wynebu’r ysgol hefyd yn dangos yn glir fod y Cyngor wedi methu ymateb yn ddigon rhagweithiol i’r galw cynyddol hwnnw.

” Rydym yn sylweddoli bod yr esgid ariannol yn gwasgu, fodd bynnag nid yw anghenion sylfaenol yr ysgol yn cael eu diwallu ar hyn o bryd – bu’n rhaid i Nant Caerau brynu eu celfi eu hunain ar gyfer eu dosbarthiadau – ac eto mae’n ymddangos bod ysgolion eraill yn cael cyllid ar gyfer adeiladau newydd sbon. Nid oes digon o le yn yr ystafelloedd dosbarth ac mae’r tir sydd ar gael yn annigonol ar gyfer cynnal gweithgareddau chwaraeon. Ni ellir ystyried bod hynny’n deg. Credwn nad yw anghenion ein plant yn cael eu diwallu a theimlwn bod y Cyngor wedi’n siomi’n fawr. Yng ngwyneb hyn mae rhieni wedi penderfynu dod at eu gilydd i ddatgan nad yw’r sefyllfa hon yn dderbyniol ac i fynnu chwarae teg sylfaenol. ”

Ychwanegodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, ” Mae RhAG wedi bod yn galw ar Gyngor Caerdydd i weithredu ers peth amser, yn unol â chyfrifoldebau statudol eu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2014-17. Bu diffyg cydberthynas rhwng nifer y rhieni sy’n dymuno cael mynediad at Addysg Cyfrwng Cymraeg, o’i gymharu â nifer y lleoedd a ddarparwyd am y dair blynedd diwethaf. Eleni yn unig cafodd 21 o blant wrthod lle dewis cyntaf yn y dosbarth Derbyn ar gyfer mis Medi 2015. Mae’r galw yn amlwg yn fwy na’r cyflenwad, fodd bynnag, ymddengos nad oes dim yn cael ei wneud i fynd i’r afael â’r sefyllfa.

“Roedd gan Nhrelái a Chaerau boblogaeth gyfunol o 14,603 yng Nghyfrifiad 2011 ac eto dim ond 30 o leoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn yr ardal. Mae nifer o ddatblygiadau tai sylwedol yn yr arfaeth, sydd yn sicr o gynyddu’r galw ymhellach, ac eto mae pob ysgol Gymraeg yn yr ardal ehangach yn llawn. Sut mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu ymateb? Bydd RhAG yn cefnogi’r rhieni nes bydd eu lleisiau’n cael eu clywed ac y caiff camau pendant eu cymryd i ddatrys y sefyllfa. “

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma