Rebecca yw llysgennad y celfyddydau

11 Hydref 2014

Gan Gwenda Richards.

Mae’r actores Rebecca Harries wedi ei phenodi’n lysgennad i’r wyl gelfyddydol, Family Arts Festival 2014. Esboniodd sut ddaeth hi’n rhan o’r ŵyl a pha mor bwysig mae digwyddiad o’r fath i deuluoedd.

“Ma’r Wyl yn bwysig achos mae’n rhoi cyfle i deulouedd wneud rhywbeth gyda’i gilydd sydd tu hwnt i’w profiadau bob dydd…clywed darn o gerddoriaeth cerddorfaol am y tro cynta, gweld darn o theatr neu ddawns bythgofiadwy, creu cerddoriaeth neu darn o gelf, a chreu atgofion teuluol amhrisiadwy.

“Mae’r Wyl yn bwysig i fi achos mod i wedi hala darn helaeth o’m gyrfa yn perfformio i gynulleidfaoedd o blant a’u teuluoedd, a dwi di gweld o brofiad pa mor werthfawr yw’r profiadau iddynt.BoxTrolls at Riverfront Arts Centre

“Ges i wahoddiad i fod yn Llysgennad i’r Wyl eleni, ac o’n i ddim cweit yn siwr pam i ddechrau, ond o ddysgu mwy ar yr Wyl, fe sylweddolais i bwysigrwydd y teulu yn y profiadau yma. Dyma’r tro cyntaf y bydd llawer o blant bach yn profi’r celfyddydau, a does dim profiad gwell i gael i blentyn, gyda’i  dy deulu o’i gwmpas.”

Cafodd ei magu yn Llandybie felly oedd na rhyw ŵyl tebyg  ar gael pan oedd yn tyfu lan yn Sir Gar?

“Nac oedd. Dim byd tebyg i gael. Fues i’n lwcus i gael tad oedd yn athro cerddoriaeth wnaeth fy nghyflwyno i bob mathau o gerddoriaeth, ac o gael ffrindiau agos i’r teulu, un ohonynt yn arluniwr a’r llall yn wneuthurwraig celf tecstilau wnaeth fy hudo gyda’i defnydd o liwiau a weadau gwahanol. Y profiadau cyntaf theatrig ges i, ar wahan i basiantau Nadolig yr ysgol Sul, oedd tripiau teuluol i fynd i weld Ryan yn y Panto yn y Grand yn Abertawe…ond nid ‘mond’ tripiau teuluol mohonynt, roedd tua 8 llond bys yn mynd o Llandybie yn flynyddol!

Ond doedd dim byd fel yr Wyl hon i gael…fydden i di bod wrth fy modd!!”

Mae Rebecca wedi ennill sawl gwobr am ei hactio gan gynnwys y Theatre Critics Awrd 2013 ac wedi ei nomiwneiddio am BAFTA Cymru am ei rhan fel Desiree Duckett yn Belonging. Sut benderfynodd hi ar gyrfa mewn byd actio?  

“Dwi wastad wedi eisiau bod yn actores. Os oedd ‘na ysgogiad, ddigwyddodd e mor bell yn ôl dwi wedi’i anghofio fe bellach! Dwi ddim yn cofio cyfnod pan o’n i ise bod yn unrhywbeth arall a bod yn onest….er, nes i dreulio bach o’n arddegau yn meddwl bydde bywyd chef neu archaeolegydd yn cwl!!  Ond dim ond ar ôl cael fy ysbrydoli gan Emily Davies, fy narlithwraig a’m mentor, yng Ngholeg Prifysgol, Aberystwyth, fages i’r hyder i gymryd y naid i fod yn actores. Hebddi hi, fyddwn ni ddim yn actio heddi.

Mae wedi bod yn cymryd rhan yn Pobol y CwmIndian Doctor, a Under Milk Wood, ffilm Kevin Allen ond mae fwya adnabyddus fel y cymeriad hoffus Sali Mali.

“Mae e ‘di bod yn  brofiad anhygoel, llawn balchder a chariad a weithiau llawn rhywstredigaeth…ond profiad fydden ni ddim hebddi am unrhywbeth yn y byd! Dyma un o’r swyddi cyntaf ges i, ac o’n i wrth fy modd achos ddarllenes i’r llyfr fy hyn pan yn blentyn. Mae e’n ugain mlynedd eleni, ers i ni ddechrau ffilmio Caffi Sali Mali, a dwi’n falch iawn, iawn o’r hyn wnethon ni gyflawni gyda’r cyfresi a’r cymeriadau.

“Ymateb y plant yw un o’r pethau gorau gen i am chwarae Sali Mali. Ma nhw’n eu gweld hi fel ffrind agos ac yn credu ynddi gant y cant. Mae eu cynnwrf a’u hapusrwydd o’i gweld hi yn rhywbeth arbennig iawn.”

Mae’r Wyl yma yn anelu at cael plant i ymddiddori yn y celfyddydau, ond ydi hi’n dasg anodd yn wyneb yr holl bethau eraill sy’n mynd a’u bryd heddiw?

“Mae ymddiddori plant yn weddol hawdd o hyd, un o’r sialensau mwyaf, weden i, yw tynnu ei sylw nhw oddi ar eu ‘gadgets’!! Ddaeth fy neiaint i’m gweld i mewn Panto Jac Russell llynedd yn cwyno taw ‘stwff i blant bach’ fydde fe, a, ‘bydda’i ffaelu chwarae Fifa14’…..ond mwynhau mas draw nethon nhw ar ol gweld y sioe a phrofi’r cynnwrf.

Ma ‘na amrywiaeth helaeth o bethau’n digwydd yn ystod yr Wyl..drychwch ar wefan y Family Arts Festival…www.familyartsfestival.com…a’r her i deuluoedd yw i lusgo’u plant o’r ty a’u profi nhw!!

A hithau nawr wedi ymgartrefu yn Grangetown, beth mae Rebecca yn meddwl am y ddarpariaeth gelfyddydol yn y brifddinas ?

“Mae yna ddigonedd o bethau celfyddydol yng Nghaerdydd….arddangosfeydd, cyngherddau, gweithgareddau celf, sioeau theatr a dawns….rhaid i deuluoedd gael gwybod mwy am argaeledd y pethau yma. Falle bydde creu gwefan ganolog a dyddiadur celfyddydol blynyddol arni yn syniad…galla’i bob teulu, ym mha bynnag iaith, ei defnyddio i ddod o hyd i’r gweithgareddau ym ac ehangu eu profiadau teuluol A dyna beth sy’n gret am y Family Arts Festival a’i gwefan nhw…gall deuluoedd fynd ar y wefan i ddod o hyd i weithgareddau led led Cymru, i fentro eu profi nhw a falle cael eu hysbrydoli i fentro eto.

A beth nesa i Rebecca?

“Cario mlaen i wneud yr hyn wi’n ei neud a’i fwynhau!! Dwi di cael haf eitha prysur, felly wi’n edrych mlaen at weld y rhaglenni fues i’n rhan ohonyn nhw yn cael eu darlledu, fydda’i’n cario mlaen i leisio cartwn newydd dros y misoedd nesa ac yna perffomio mewn Panto arall yng Nghrymych gyda Jac Russell o gwmpas y Nadolig! Ond cyn ‘ny wrth gwrs, fyddai’n pipo mewn i ambell un o weithgareddau y Family Arts Festival rhwng y 17eg o Hydref a’r 2ail o Dachwedd….gobeithio’ch gweld chi yna!”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma