Pwy sy’n dŵad dros y bryn…?! Nadolig 2015

11 Rhagfyr 2015

Gyda’r Nadolig yn brysur agosau, mae Huw Onllwyn yn edrych ymlaen at 2016 a thu hwnt….

Mae’r Nadolig yn agosáu!

Hwre!

Anrhegion! Gwyliau! Plantos bach hapus! Twrci!

Mwynhewch yr ŵyl, achos dyma sydd gan Sion Corn yn ei sach ar gyfer 2016 a thu hwnt…

Fe fyddwn yn dwysáu ein rhyfel yn erbyn ISIS yn y dwyrain canol. Fe fydd y bomio’n ddi-baid. Cawn weld lluniau ar y newyddion o ddinasoedd Syria ac Irac yn cael eu difetha gan fom ar ôl bom. Cawn weld lluniau o’r ysgolion a’r ysbytai a fomiwyd, drwy gamgymeriad.

Gyda phob bom a gyda marwolaeth pob milwr ISIS, fe ddaw deg milwr arall i ymuno â’r fyddin Islamaidd. Fe ddown i ddeall, yn ystod 2016, fod y byd wedi newid am byth. Fe ddaw’r rhyfel yn agosach ac agosach i’n cartrefi. Paris, Llundain, Madrid. Caerdydd? Abertawe? Wrth i hyn ddigwydd, fe fydd ISIS wrthi’n datblygu arfau cemegol, wedi iddynt recriwtio arbenigwyr yn y maes yn ddiweddar (http://bbc.in/1FAvVK7).

ISIS
Milwyr hyfryd ISIS

Nid oes ateb i’r broblem, ar hyn o bryd. Mae llywodraethau Ewrop, America a Rwsia ar goll yn llwyr – ac yn troi, eto, at fomio. Fe fydd mwy yn dianc o’r ardal, ac yn teithio i Ewrop, a bydd y dadlau am gynnig cartref iddynt yn parhau, tra’n cryfhau sefyllfa pleidiau adain dde ar draw y cyfandir.

Fe fydd mwy a mwy o bobl, hen ac ifanc, yn dechrau marw o glefydon a fu, am ddegawdau, yn rhai y gellir eu trin efo gwrthfiotigau (antibiotics). Ond, wrth gwrs, rydym wedi bod yn eu camddefnyddio a’u gorddefnyddio – ac fe welwn mwy a mwy o facteria yn ymosod arnom, gyda’r gallu i wrthsefyll pob gwrthfiotig a phob moddion sydd gennym yn ein arfdy (http://bbc.in/1LRi9V5). Fe welwn ein plant yn marw o twbercwlosis, fe welwn dwf aruthrol o glefydau a drosglwyddir yn rhywiol, fe fydd mwy o bobl sy’n derbyn llawdriniaeth yn marw, heb y gwrthfiotigau sydd eu hangen arnynt i’w gwarchod rhag heintiau.

Fe fyddwn yn ôl yn y canol oesoedd, yn peswch fflem gwyrdd trwchus a gwaed du o fore gwyn tan nos, gyda’n croen yn llawn dafadennau (warts) a phlorynnod (pimples), yn crafu ein organau preifat ac yn cwympo’n farw cyn i ni gyrraedd ein hanner cant.

Dadfennau

Fe fyddwn oll yn edrych mwy fel hyn…

 

 

 

 

 

 

Yn y cyfamser, fe fyddwn oll yn mynd yn dewach ac yn dioddef o glefyd y siwgr, wrth i ni eistedd ar ein soffas yn bwyta pizzas a Doritos a gwylio rwts fel the X Factor neu Four Fat American Guys Mining Gold Somewhere in Alaska Whilst Driving a Truck Over Ice and Catching Fish.

Fe fydd y Gymraeg yn dal ati i gropian yn araf at y dibyn. Prin fydd defnydd disgyblion ein hysgolion Cymraeg o’r iaith, tu allan i’r dosbarth ac wedi iddynt adael byd addysg. I lawr fydd cyllid S4C yn mynd – ac i’r un cyfeiriad fydd gallu’r sianel i greu rhaglenni newydd a da. Fe fydd y sianel honno yn dal i edwino, nes daw’r amser i’r Llywodraeth ei symud i’r fynwent darlledu, sef darlledu ar-lein, lle bydd modd iddi farw’n dawel (http://bbc.in/1Y5uEDp). Mae’n digwydd i BBC3, felly gall ddigwydd i’n hoff sianel: http://bbc.in/1HsUVH2

Fe fydd diffyg defnydd siaradwyr Cymraeg o’r gwasanaethau ar gael iddynt, diolch i’r safonau iaith newydd, yn ergyd farwol arall i’r iaith. Yn dilyn y Cyfrifiad nesaf, fe fydd ystadegwyr y Llywodraeth yn cyhoeddi dyddiad marw’r teulu Cymraeg olaf (yn Nantlle, tua 2106). Yn y cyfamser, pitw, pitw o hyd fydd cefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru i’r gwaith o gynnal y Gymraeg fel iaith gymunedol.

Hen lun cefn gwlad

Mam y teulu Cymraeg olaf, Nantlle, 2106

Fe fydd y byd yn dal i dwymo, er yr ymdrech i drafod rheoli’r hinsawdd, ym Mharis. Cawn dywydd erchyll ar draws y byd – a bydd yr effaith ar fywyd gwyllt yn effeithio fwy fwy arnom. Eisoes, fe welwn niferodd gwenyn yn edwino (http://bbc.in/1eIjsqJ). O fewn degawd, dim ond 50% o’r planhigion sydd eu hangen fydd yn cael ei polineiddo – ac fe fydd prinder bwyd ymhobman. Daw hyn â mwy o frwydo a rhyfeloedd i bob cornel o’r byd. Ar yr un pryd, fe fydd prinder dŵr (a fydd yn ganlyniad i’r galw cynyddol amdano wrth i boblogaeth y byd dyfu mewn modd anghynaladwy; http://bit.ly/1KFcVB8) yn cynyddu’r orymdaith i ryfel ar draws y ddaear, tra hefyd yn gwthio miliynau o bobl allan o’r Affrig (wele isod).

Fe fyddwn yn wybebu snooze-fest etholiadau’r Cynulliad. Yn ystod y snooze-fest, fe fydd rhaid i ni wrando ar Leanne Wood yn defnyddio’r gair ‘rhetoric’ ymhob brawddeg, tra y bydd Wncwl Carwyn yn baglu ‘mlaen yn hapus fel Prif Weinidog Cyngor Sir Sosialaidd Cymru wrth i’n safonau addysg a iechyd ddisgyn ymhellach – ac wrth i ddiweithdra yng Nghymru godi’n uwch ac wrth i economi’r wlad llithro ymhellach o’i gymharu a gweddill Prydain (http://bbc.in/1HWNACr).

Cyffro aruthrol yn y Senedd...

Cyffro aruthrol yn y Senedd…

Fe fydd y drafodaeth ar lawr y Senedd yn dal ati i fod yn hollol soporific, gyda’r diddordeb ar draws y wlad yng ngwaith Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad ychydig yn uwch na diddordeb y cyhoedd yn y broses o wylio paent yn sychu.

Efallai y bywiogir pethau ychydig, fodd bynnag, wrth i Nigel Farrage ymweld â’r Senedd i groesawu aelodau cyntaf UKIP i’r Cynulliad (naw ohonynt, o bosib: http://bbc.in/1RGR3Hl), gan adlewyrchu’r tueddiad ar draws Ewrop, ac America, i ni symud i’r dde, mewn ymateb i mewnfudo, teroristiaeth a’r ffaith fod y byd yn mynd yn fwy peryglus.

Nigel Farage

Nigel Farage yn dathlu ei goncwest o Gymru…

Fe fydd Plaid Llafur y DG yn dal i ddod yn fwy fwy amherthnasol, yn y byd go iawn. Fe fydd Jeremy Corbyn yn methu arwain plaid unedig, tra’n troi o hyd at farn ‘aelodaeth y blaid’ fel tystiolaeth ei fod yn adlewyrchu eu dyheadau. Yn anffodus, fodd bynnag, nid yw’r rheiny sydd fel arfer yn pleidleisio Llafur ar yr un donfedd ag aelodau Llafur (sy’n cynnwys y Corbynistas £3) – ac ymhlith y pleidleiswyr, yn y pendraw, yw lle dylai Mr Corbyn droi am gefnogaeth os yw am ffurfio Llywodraeth yn 2020.

Jeremy Corbyn ar ei feic yn cynllunio diwedd y Blaid Lafur...

Jeremy Corbyn ar ei feic yn cynllunio diwedd y Blaid Lafur…

Wrth i’r etholiad cyffredinol agosáu, ac os bydd Mr Corbyn yn dal i arwain y blaid, fe ddaw’n amlwg ei fod yn amhosib iddynt greu maniffesto a gefnogir ganddo ef, canol ac adain dde’r blaid. Ac wrth gwrs, yn y pendraw, ni dderbyniwyd Llafur Ed Milliband gan etholwyr y DG, felly pa obaith fydd gan y blaid o dan Corbyn? Dim llawer. Yn y cyfamser, fe fydd y Torïaid yn cael amser braf iawn (heblaw, wrth gwrs, am Ewrop, wele isod).

Fe fyddwn yn pleidleisio i adael Ewrop. Fe fydd David Cameron yn dod nôl o’i drafodaethau Ewropeaidd efo un lwmp o lo a bag o chips i gynnig i ni fel cyfaddawd. Fe fydd yr ymgyrch ‘allan’ yn ei groeshoelio, ac fe fydd y sentiment adain dde, gwrth-mewnfudo, ofni peryglon y byd yn ein tywys allan o Ewrop.

Aelodau Britain First ar eu ffordd i bleidleisio yn y refferendwm...

Aelodau Britain First ar eu ffordd i bleidleisio yn y refferendwm…

Fe fydd y sefyllfa rhyngwladol yn cryfhau’r teimlad fod angen i Brydain warchod ei ffiniau tra’n agosáu at America (Donald Trump, o bosib!), tra’n encilio o broblemau Ewrop o ran yr Ewro, mewnfudo, teroristiaeth a’r hollt sy’n tyfu rhwng Ewrop cyfoethog (megis yr Almaen) a thlawd (megis Groeg).

Fe fydd yr SNP yn hawlio refferendwm arall, yn dilyn etholiad llwyddiannus iawn yn Holyrood a’r penderfyniad i ni adael Ewrop. Fe fydd Cameron yn gwrthod hyn (http://bbc.in/1I45tJL). Wedyn, fe fydd pethau’n troi’n hyll yn yr Alban.

Cangen SNP yn cyfarfod yn Kilmardinny

Cangen SNP yn cyfarfod yn Kilmardinny

Fe fyddwn yn fwy caeth i’n teclynnau electronig nag erioed. Eisoes, rydym yn syllu ar ein ffonau symudol am oriau, tra’n colli ein hawydd i ddarllen, gwrando ar Beethoven neu farddoni. Fe fydd cwmnïau megis Facebook yn datblygu mwy a mwy o brofiadau ‘difyr’ a chaethiwus (addictive) i’n cadw i syllu ar eu gwefannau am fwy o amser. Fe fyddwn yn byw mewn byd rhithiol, tra fod y byd o’n cwmpas yn cwympo’n ddarnau. Yn y cyfamser, fe fydd ein Llywodraeth yn ymateb i broblemau teroristiaeth drwy sicrhau ei fod yn dod i wybod mwy a mwy amdanon – ac yn cadw cofnod o bopeth a wneir gennym ar-lein. Popeth!

Yn olaf, ac yn waeth na’r cyfan uchod (i mi fel cefnogwr Cardiff City), fe fydd Abertawe yn llwyddo, o drwch blewyn, i aros yn yr Uwch-gynghrair am flwyddyn arall.

Vetch

Y Liberty yn Abertawe (mae angen torri’r gwair cyn dydd Sadwrn).

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i holl ddarllenwyr Pobl Caerdydd!

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma