Pwy faga blant yng Nghaerdydd ?

11 Hydref 2014

 

Gwenfair Griffith , mam Teilo, (bron yn) 9 mis oed sy’n edrych a phrofi  gweithgareddau Cymraeg ar gyfer babanod newydd sbon a’u mamau (a’u tadau!) yn y brif ddinas.  

Cyn cael babi, mae’n teimlo fel pe bai bod gan bawb air o gyngor i roi i chi. ‘Bancia dy gwsg nawr,’ oedd un o’r ffefrynnau, sy’n rhy hwyr erbyn eich bod chi’n feichiog a’n cael trafferth cysgu’n barod!

Ond un o’r cynghorion y trysorais i oedd i wneud ffrindiau ȃ mamau eraill sydd ȃ babi yr un oed ȃ chi. Mamau sy’n mynd drwy’r un profiad yr un pryd ȃ chi, i rannu’r nosweithiau digwsg, y blinder a’r sioc  ar y dechrau, a llawenhau wrth i’r rhai bach gyrraedd cerrig milltir pwysig, o’r wȇn i’r cam cyntaf wrth i’r wythnosau droi’n fisoedd.

Drwy ddosbarthiadau rhianta’r gwasanaeth iechyd, daisy birthing, dosbarthiadau yoga mamolaeth, yr NCT, a sawl dosbarth arall – yng Nghaerdydd mae digon o gyfleoedd i gwrdd ȃ darpar rieni. Ond hefyd, mae ‘na ddigon o gyfleon i gwrdd ȃ mamau eraill sy’n siarad Cymraeg.

photo 2 copy

Cyn i ‘mab i, Teilo, ddod i’r byd naw mis nȏl, un ffordd o gwrdd ȃ darpar famau eraill oedd drwy nosweithiau ‘Fi a fy Mabi,’  Menter Caerdydd. Dyma lle cafodd grwp ohonon ni gyngor ar fwyta’n iach, tylino babi, sut i ddefnyddio yoga i helpu ymlacio wrth baratoi at enedigaeth a chyfle i holi bydwraig am y profiad o eni. Wedi’r dosbarthiadau, fe gadwon ni gysylltiad, a bu negeseuon lu dros y wȇ yn ystod yr wythnosau a’r misoedd cyntaf wrth i’r babis gael eu geni a phob mam ddod i arfer ȃ’r patrymau bwydo, cwsg, a newid clytiau.

Daethon ni at ein gilydd sawl tro wedi hynny, dros baned, neu yn nosbarthiadau ffitrwydd bygi heini y fenter, ac yn Splish Splash Babis Dŵr. Nage, nid dim ond yfed paneidiau a bwyta cacennau mae mamau newydd yn ei neud…. er bod lot o hwnna’n digwydd hefyd! Mae rhywbeth yn cael ei gynnal i famau a babis bob dydd rywle yn y ddinas….

Yn ȏl rhai o’r mamau eraill, mae Bygi Heini dan arweiniad yr hyfforddwraig ffitrwydd, Sian Thomas, yn fwy croesawgar ac yn ail-ddechrau ymarfer corff mewn ffordd llai eger na rhai dosbarthiadau tebyg eraill sy ar gael yn y ddinas. Dosbarthiadau nofio i fabis yw Splish Splash, gyda digon o ganu a symudiadau gyda’r bwriad o helpu babanod i deimlo’n gyfforddus yn y dŵr.

Mae cylchoedd ‘Ti a fi’ ar gael dros Gaerdydd i gyd – rhywle sy’n troi o fod yn le i famau neu dadau gael cyfle am sgwrs gall a phaned ar y dechrau, i le sy’n sbort i’r babi chwarae ȃ theganau a chanu caneuon a hwiangerddi hefyd maes o law. Cyngor mamau mwy profiadol yw i drio sawl un gwahanol, nid dim ond yr un lleol i chi, i weld pa un ry’ch chi’n ei hoffi fwyaf. Mae’n debyg bod y safon yn amrywio.

Sȏn am ganu – rhwng Hei di Ho, a Ffalala mae digon o gyfleoedd i glywed a chanu caneuon hen a newydd mewn dosbarthiadau proffesiynnol. Tra bod Ffalala yn mynd ȃ babanod am dripiau dychmygol i’r gofod, neu i gwrdd ȃ mȏr-ladron,  yn Hei-di-Ho, caiff eich babi gyfle i helpu llwytho’r fasged siopa gyda nwyddau go iawn wrth ganu’r hen ffefryn, ‘Beth sydd yn y fasged siopa?’efallai neu chwarae ȃ phentwr o deganau ar ddiwedd y sesiwn. Yn dibynnu ar faint sydd yn y dosbarthiadau poblogaidd yma, gall rhai o’r plant gyffrou’n fawr, felly mae’n gallu bod yn swnllyd, ond mae wastad sbort.

Mae digon o ganu yn sesiynau ‘Amser Stori’ llyfrgelloedd Caerdydd hefyd – gyda’r bonws ychwanegol o glywed stori’n cael ei ddarllen gyntaf, a chyfle i’r babis hŷn wneud prosiect celf wedyn hefyd. Hyn i gyd am ddim! Ac os y’ch chi fel fi, ddim yn gyfarwydd a’r caneuon babis newydd – mae ‘na daflenni gyda geiriau’r caneuon i gyd i’ch helpu chi. Mae’n syndod mor glou chi’n dysgu am y crocodeilod sy’n nofio yn yr afon, a’r sosijis bychan yn y pan! Hefyd, mae’n werth mynd i lyfrgelloedd amrywiol i weld pa lyfrau babis gwahanol sy ganddyn nhw, gan bod darllen yr un hen lyfrau yn eich llyfrgell leol chi yn gallu mynd i deimlo’n hen yn glou…

Un gweithgaredd mae sawl mam wedi’i argymell yn frŵd yw ‘Clwb Brecwast Salem’ – clwb sy’n cwrdd bob yn ail fore mercher yng Nghapel Salem Treganna. Am £3 mae brecwast o ffrwythau, ham, caws, crumpets neu croissants a phaneidiau poeth neu sudd – a chyfle i’r babis chwarae gyda theganau amrywiol ar fatiau pwrpasol ynghanol y llawr. Chafodd Teilo na fi ‘mo’n siomi.

Mae clybiau babis hefyd yng nghapel Minny Street, Babi Mini, bob yn ail fore Gwener ac un arall yn Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd bob bore Gwener. Ie, mae cymaint o ddigwyddiadau – y drafferth yw ei dal hi ymhobman.

Os nagych chi’n byw yng Nghaerdydd – rwy’n nabod mam sydd wedi bod a babi bach i fwynhau gweithgareddau Jac y Do ym Mhenarth, ac wedi clywed am sesiynau canu dwyieithog Babi Bach yn y Barri.

Ry’n ni’n lwcus tu hwnt bod cymaint o weithgareddau Cymraeg ar gael i ni famau newydd yn y brifddinas – gobeithio bydd hi’n haws i chi ddod o hyd iddyn nhw nawr a gwneud llwyth o ffrindiau newydd pan ddaw’ch rhai bach chi i’r byd!

 • Hei-di-Ho – Bore Llun, 10-11, Capel Ararat, yr Eglwys Newydd; Bore Mawrth, 10-11, Gol, Lecwydd, £4.50)
 • Ffalala – Bore Mercher, 10-10.45, Neuadd St Catherine’s, Pontcanna; Bore Gwener, 10-10.45, Neuadd Gristnogol Gogledd Llandaf; Prynhawn Gwener, 1.30-2.15, Canolfan Gelfyddydol Chapter, Treganna, £5 (sesiwn blasu am ddim)
 • Amser Stori – Dydd Mawrth , 10.30, Llyfrgell Grangetown; 2.15 Llyfrgell Eglwys Newydd, Dydd Mercher, 10.30, Llyfrgell Radur – 10.30, Llyfrgell Penylan – 2.15; Dydd Gwener, Llyfrgell Treganna – 10.30, Am Ddim
 • Splish Splash Babis Dwr – Bore Iau – 10.15, Canolfan Hamdden y Tyllgoed, £90 am 12 wythnos.
 • Bygi Heini – Bore Gwener, 10-11 Caeau Llandaf, £35 am 7 sesiwn
 • Clwb Brecwast Salem –Bob yn ail fore Mercher,  9.45 – 11.15, Market Road, Treganna, £3
 • Babi Mini –Bob yn ail fore Gwener, 9.45 -11.15, Minny Street, Y Waun Ddyfal.
 • Clwb plant Capel Efengylaidd Cymraeg Caerdydd –Bob bore Gwener, 10 -11.30, Stryd Rhymni, Cathays. Am Ddim.
 • Jac y Do – Bore Gwener 10-11, Capel Methodistiaid Albert Road, Penarth, £5
 • Babi Bach –  Dydd Mawrth, 10 ac 11 Canolfan Soft Play Coconuts, y Barri; Dydd Mercher, 9.45, Neuadd Gymunedol Highlight Park, y Barri; Dydd Iau, 9.30 a 10.30, Eglwys Bresbyteraidd Holy Trinity, y Barri. Pob sesiwn yn 30 munud a’n costi £4.75 a sesiwn blasu am ddim (mae gofyn am daliad bob hanner tymor)
 • Ti a fi – rhestr gyfan o’r 10 ohonyn nhw yma. Ond, mae’r mudiad newydd hysbysebu am wirfoddolwyr i arwain rhagor o gylchoedd yn y ddinas – felly byddwch barod am ragor o ddewis cyn bo hir!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma