Penodiad Elin Wyn yn gadeirydd ymddiriedolwyr Chapter

9 Tachwedd 2015

Mae Chapter yn  falch iawn o gyhoeddi bod Elin Wyn wedi ei phenodi yn Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Chapter. Ar ôl treulio saith mlynedd fel ymddiriedolwr uchel ei pharch, penodwyd Elin i swydd y Cadeirydd ar 7 Hydref 2015 ar ôl ymddeoliad Mark White.

Mae’r penodiad hwn yn arwyddocaol i ni am sawl rheswm. Yn y lle cyntaf, a’r cyfryngau’n aml yn dyfynnu ystadegau am y nifer isel o fenywod mewn swyddi arweiniol, rydym yn falch iawn o benodi menyw yn Gadeirydd – ac o fod â bwrdd o ymddiriedolwyr y mae iddo gydbwysedd o ran y rhywiau .Mae’r bwrdd hefyd yn cynnwys amrywiaeth sylweddol o unigolion a chanddynt sgiliau ac arbenigedd mewn gwahanol feysydd.

Yn ail, mae Elin yn gefnogwr brwd i’r iaith Gymraeg. Gweithiodd yn galed dros y saith mlynedd diwethaf i sicrhau datblygiad Chapter fel canolfan ddwyieithog ac i sicrhau ein bod yn cynnig rhaglen o gynyrchiadau Cymraeg ynghyd â mwy o weithgareddau yn y Gymraeg ledled y ganolfan. Wrth i ni symud ymlaen ac ymrwymo i roi mwy o amlygrwydd i’r Gymraeg, bydd Elin yn ased gyda’r mwyaf gwerthfawr.

Dechreuodd Elin ei gyrfa fel newyddiadurwr gyda’r BBC cyn cychwyn ei busnes ei hun, naw mlynedd yn ôl, a mynd i weithio fel ymgynghorydd ym meysydd y cyfryngau a chyfathrebu. Mae hi bellach yn ddarlithydd mewn busnes, arwain a rheoli gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn gweithio ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Cafodd Elin ei geni a’i magu yng Nghaerdydd ac mae hi wedi mwynhau mynychu Chapter ers dechrau’r 1980au. Bu’n werthfawrogol o’r ganolfan erioed ac o ddaliadau’r sefydliad. A hithau’n byw yn lleol, sylweddolodd Elin bod gan Chapter ran ganolog i’w chwarae ym mywyd y gymuned leol a bod y ganolfan yn denu cynulleidfaoedd amrywiol a chanddynt anghenion gwahanol. Sylwodd bod model busnes Chapter yn unigryw – mae’n ganolfan gelfyddydol ddeinamig a ffyniannus o safon ryngwladol yn ogystal â bod yn ganolfan werthfawr i’r gymuned leol. Mae gan Elin ddiddordeb ysol yn y celfyddydau, y theatr yn enwedig, ac mewn addysg hefyd, ac roedd hi’n ddewis delfrydol i ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr Chapter yn 2008.

Yn ei rôl fel Cadeirydd, mae hi’n awyddus i ddatblygu ein strategaeth addysg ac i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o ddefnyddio sgiliau ein staff ac o rannu arferion gwaith da ledled Cymru. Meddai Elin am ei phenodiad:

“Mae gan aelodau bwrdd Chapter amrywiaeth o sgiliau ac arbenigeddau a dw i’n falch iawn bod cyfran mor uchel o aelodau’r Bwrdd yn ferched. Roedd gan ferched rôl allweddol i’w chwarae wrth sefydlu Chapter yn ôl yn y 1970au ac mae hynny’n dal i fod yn wir heddiw.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma