Penblwydd Hapus Clwb y Diwc!

17 Medi 2013

gan Elin Wyn

Gwaddol – gair sy’n cael ei glywed yn aml yng nghyswllt digwyddiadau mawr, fel y Gemau Olympaidd. Y dyddiau ‘ma  mae gwaddol yn golygu rhywbeth tebyg i “beth sy’n cael ei adael ar ei ôl”. Ond yn wreiddiol roedd y gair yn cael ei gysylltu gydag arian.  Pan fyddai merched yn priodi fe fydden nhw’n dod a gwaddol gyda nhw i’r briodas – arian, tir neu eiddo. clwbydiwcdi

Mae Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008 wedi gadael gwaddol yn nau ystyr y gair – a hynny drwy Glwb y Diwc, sy’n dathlu ei benblwydd yn bump oed ym mis Medi.

Daeth criw bach o bobl ynghyd ‘nol yn 2006 i ffurfio pwyllgor apêl Treganna a’r cylch gyda’r nod o godi £10,000 mewn dwy flynedd. Roedd ein cyfarfodydd pwyllgor yn digwydd yn nhafarn y Duke of Clarence ac o’r dechrau’n deg fe benderfynwyd bod angeclwbydiwclovegreenn cynnal amrywiaeth o ddigwyddadau cyson yn lleol, fyddai’n apelio at gynulleidfa  eang, i godi arian a chodi ymwybyddiaeth o’r Eisteddfod. Ar ôl dwy flynedd o drefnu fe lwyddon ni i  godi bron i £30,000, a hyd yn oed cyn bod yr Eisteddfod drosodd  roedd y pwyllgor yn gytun bod rhaid cadw i fynd, yn bennaf am ein bod ni’n joio gymaint! A dyna sut y ganed Clwb y Diwc ym mis Medi 2008.

Ers hynny mae’r pwyllgor wedi trefnu nifer fawr o ddigwyddiadau misol yn y dafarn, o gigs i gwisiau, o nosweithiau llenyddol i nosweithiau comedi.  Yr hyn sy’n dal i’n rhyfeddu yw’r ystod eang o bobl sy’n dod i Glwb y Diwc. Dyw hi ddim yn anarferol gweld myfyrwyr chweched dosbarth ochr yn ochr a phobl yn agosáu at, neu hyd yn oed heibio oedran pensiwn! A bob Nadolig mae cyfle i’r teulu cyfan ddod i fwynhau canu carolau gyda Band Pres Melin Gruffudd. Ry’n ni wedi croesawu cantorion a bandiau gorau Cymru gan gynnwys Elin Fflur, Dafydd Iwan,Heather Jones, Huw M, Al Lewis, Geraint Lovgreen, Huw Chiswell, Neil Rosser, Sibrydion, Maffia Mr Huws, Ail Symudiad, Cowbois Rhos Botwnnog a llu o rai eraill. Ac mae Clwb y Diwc wedi bod yn llwyfan i dalentau ifanc newydd fel Catrin Herbert, Breichiau Hir, Nos Sadwrn Bach, Y Bromas a mwy.

Ond mae Clwb y Diwc yn fwy na noson gymdeithasol unwaith y mis yn Nhreganna. Gwirfoddolwyr sy’n cynnal y Clwb ac mae unrhyw elw o ddigwyddiadau yn cael ei ddosbarthu i fudiadau a grwpiau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn lleol. Dros y pum mlynedd diwethaf ryn ni wedi dosbarthu miloedd o bunnau i achosion da, gan gynnwys Cymdeithas Rhieni Pwll Coch ar gyfer gardd yr ysgol; Aelwyd yr Urdd, Salem i brynu  crysau polo; clwb rygbi 7 bob ochr Meibion Plasmawr ar gyfer siorts; gardd gymunedol Chapter i gynhyrchu deunyddiau Cymraeg; Cymdeithas Rhieni Treganna; Apêl Cadi; Band Pres Melin Gruffudd, sy’n cynnwys nifer o Gymry’r ardal; Y Dinesydd; Eisteddfod y Fro 2012 a sawl achos da arall. Mae croeso i unrhyw fudiad wneud cais am arian drwy anfon ebost at clwbydiwc@gmail.com.clwbydiwccrowd

Dros y pum mlynedd diwethaf dyw’r daith heb fod yn hawdd bob tro. Fe fu Eric a Linda, rheolwyr y Duke Of Clarence, yn hael iawn eu cefnogaeth yn ystod y pedair blynedd cyntaf. Ar ôl iddyn nhw adael y dafarn ym mis Hydref y llynedd fe fu peth ansicrwydd beth fyddai tynged y lle. Cwmni Brains yw’r perchnogion a bu sawl rheolwr dros dro yno yn y misoedd diwethaf. Gobeithio y bydd pethau’n setlo gyda’r rheolwraig bresennol ac y gallwn edrych ymlaen yn hyderus i’r blynyddoedd nesaf. Mae rhaglen yr hydref eisoes yn barod a chynlluniau ar y gweill ar gyfer 2014.

clwbydiwccarylFelly, Bobl Caerdydd, dewch draw i’r Diwc i ddathlu ein penblwydd yn bump oed  ar yr 20fed a’r 21ain o Fedi. Fe fydd nos Wener yn noson acwstig yn bennaf, gyda Al Lewis Band a Gwyneth Glyn sydd wedi bod yn gefnogol iawn i Glwb y Diwc dros y blynydde ynghyd a thalent ifanc lleol, Greta Isaac. Ac fe fydd un o feibion y ddinas, Huw Stephens, yn cyflwyno set DJ arbennig  yn ystod y noson.

Nos Sadwrn fe fydd un o ffefrynau’r 80au hwyr, Jess, yn dod aton ni o’r gorllewin gwyllt a bydd enillwyr Cân i Gymru, Jessop a’r Sgweiri yn dod lawr o’r gogledd. I gwblhau’r triawd bydd band ifanc newydd arall, Castro yn chwarae a’r dihafal Richard Rees yn MC drwy’r nos. Gallwch brynu tocynnau yn Caban, Treganna (02920 342223) gyda’r pris yn £10 am un noson neu £15 am ddwy noson. Fe fydd croeso cynnes i chi gyd.

 

Rhaglen Digwyddiadau:

 Medi 20fed

·         Al Lewis Band

·         Gwyneth Glyn

·         Greta Isaac

·         Huw Stephens

Medi 21ain

·         Jess

·         Jessop a’r Sgweiri

·         Castro

·         Richard Rees

Tocynnau yn £10 y noson, neu £15 am docyn penwythnos. Ar werth yn Caban 02920 342223

 

Hydref 18fed

·         Cwis

 

Tachwedd 1af

·         Y Dinesydd yn Ddeugain – noson i ddathlu drwy gerdd, stori a chan

 

Tachwedd 15fed

·         Ail Symudiad – a mwy

 

Rhagfyr 6ed

·         Cwis

 

Rhagfyr 23ain

·         Noson Nadoligaidd i’r teulu gyda Band Pres Melin Gruffudd

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma