Pêl Rwyd : Cariad yn troi’n obsesiwn i Cerys

3 Hydref 2016

Mae’r wythnos hon yn un lle ry ni’n cofnodi ‘Menwod a Chwaraeon’ (Hydref 3-9) ac mae Cerys Bowen, o’r gymdeithas Bêl Rwyd Cymru yn esbonio pam fod y gêm yn golygu cymaint iddi.

Heb os nac oni bai – rwyf mewn cariad â phêl rwyd.   Ac ers i mi ddechrau fy swydd newydd fel Swyddog Ymgysylltu ag Aelodau a Chyfathrebu i gymdeithas Pêl Rwyd Cymru, mae’r cariad wedi araf droi’n obsesiwn.

Fel pob merch arall ar draws Cymru, dechreuais chwarae pêl rwyd yn yr ysgol gynradd. Oherwydd fy nhaldra, cefais fy ‘mhloncio’ yn Gôl Geidwad ar ochr unig y cwrt.  Dyma oedd hanes fy ‘ngyrfa’ pêl rwyd drwy gydol fy amser yn yr ysgol, a thra’n astudio Newyddiaduriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

“Ti’n dal – cer yn Gôl Geidwad!”

Cerys Bowen (dde) a'i chwaer Sara Hampson-Jones

Cerys Bowen (dde) a’i chwaer Sara Hampson-Jones

 

Trwy lwc, ar ôl graddio yn 2008 a symud i fyw yng Nghaerdydd yn barhaol, des i ar draws tîm bach hyfryd o’r enw Legal Eagles.  Diolch byth, gwnaeth ein Hyfforddwr rhan-amser fy symud i ochr arall y cwrt i’r safle Saethwr.  Erbyn hyn, oherwydd ymdrechion y tîm, rydym yn chwarae ym mhumed adran yng Nghynghrair Caerdydd!

Tîm bach ydyn ni, ac mae bron pob aelod yn siarad Cymraeg!  Cawn ein hadnabod fel “that Welsh speaking team” o fewn y Gynghrair, ac rydym yn teimlo balchder dros y teitl unigryw yma.

Diolch i gefnogaeth y  tîm, ffeindiais fy hyder unwaith yn rhagor, a chwympo mewn cariad gyda phêl rwyd unwaith eto.

Roeddwn yn gweithio fel aelod o dîm Cyfathrebu S4C ar y pryd pan welais yr hysbyseb swydd Pêl Rwyd Cymru.  Roeddwn yn aml wedi pendroni pam nad oedd gen i lawer o wybodaeth am Bêl Rwyd Cymru, ac am ba reswm doedd y gêm ddim yn derbyn mwy o sylw ymysg y cyhoedd a’r cyfryngau.  Penderfynais felly, os oeddwn yn cael cynnig y swydd, fy mod am drio newid hyn a bod o gymorth i’r Gymdeithas yn eu hymgyrch o geisio denu sylw i’r gamp.

Dyma’r tro cyntaf i Bêl Rwyd Cymru gyflogi Swyddog Cyfathrebu.   Braint oedd cael bod y penodiad cyntaf a derbyn rôl fyddai o bosib yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Fy 3 nòd yn y swydd ydy:Codi ymwybyddiaeth y gêm yng Nghymru gan obeithio bod o gymorth i’r Tîm Datblygu wrth gynyddu aelodaeth; Gwneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg wrth hyrwyddo’r gamp. Mae’r iaith Gymraeg yn hynod bwysig i mi, a dwi’n falch fod Pêl Rwyd Cymru yn cydnabod hynny; dangos i Gymru pa mor bwysig yw Pêl Rwyd Cymru yn rôl menywod o fewn byd patriarchaidd chwaraeon, yn dilyn llwyddiant yr holl bencampwyr benywaidd yng Ngemau’r Olympaidd a Pharalympaidd eleni.

Y 'Legal Eagles' gyda Cerys ar y dde

Y ‘Legal Eagles’ gyda Cerys ar y dde

Wir, ers i mi ddechrau’r swydd ym mis Mai, dwi wedi cwrdd â chymaint o wahanol fenywod ffantastig.  Dwi wedi cwrdd ag athletwyr carfan Cymru sy’n gweithio’n galed ofnadwy yn y gampfa ac o fewn sesiynau hyfforddi ac ar yr un pryd yn parhau a’i swyddi llawn amser.  Dwi wedi cwrdd â llu o fenywod sy’n gwirfoddoli oriau ac oriau o’i hamser rhydd yn hyfforddi timoedd pêl rwyd leol, yn dyfarnu, yn rhedeg cynghrair lleol, neu hyd yn oed yn hyfforddi timoedd elît Cymru.

Dwi wedi clywed straeon am sawl merch a menyw sydd wedi troi’n ffit ac yn iach ar ôl darganfod y gêm eto, ac am rheiny sydd wedi gwneud ffrindiau mawr o ganlyniad hefyd.

Dwi’n lwcus iawn y caf fwydo fy obsesiwn drwy wylio carfan Cymru dan 21 yn hyfforddi yn ystod eu paratoadau ar gyfer twrnamaint Pêl Rwyd Ewrop ym mis Hydref.  Am y tro cyntaf erioed, bydd Cymru yn croesawu timoedd dan 21 Lloegr, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru wrth gwrs, i chwarae yn gemau rhagbrofol Cwpan Ieuenctid y Byd.  Bydd y pedwar gwlad yn cadarnhau eu lle yng Nghwpan Ieuenctid Pêl Rwyd y Byd ym Motswana flwyddyn nesaf.

Dyma bêl rhwydwyr gorau Prydain o dan 21 oed.   Mae eu sgiliau a’u gallu athletig yn anhygoel. Maent yn dal, yn gryf, yn gyflym, a’i ffitrwydd ar lefel arall!  Bydd hi’n achlysur arbennig yng Ngerddi Soffia rhwng 7-9.  Os hoffech gip olwg ar y wynebau fydd o bosib yn cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia yn 2018 – dyma’ch cyfle.

Fel ffan pêl rwyd a Chymraes falch, dwi’n eich annog i ddod i fwynhau’r wledd o adloniant.  Cewch eich syfrdanu gan safon uchel y menywod ifanc yma.  Dewch i gefnogi tîm Cymru yn eu hymgyrch i gyrraedd Cwpan Ieuenctid y Byd 2017.

Cewch hyd i docynnau i dwrnamaint Pêl Rwyd Ewrop yma:
£5.50/£6.50 i oedolyn a £3.50/£4.50 i blant.  Ffoniwch swyddfa Pêl Rwyd Cymru am docynnau rhatach ar gyfer ysgolion.

Dilynwch ymgyrch Cymru yn ystod y gystadleuaeth yma:Facebook.com/welshnetballassociation Twitter: @welshnetball

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma