Newid i Lonydd Bysus y Ddinas

9 Chwefror 2015

Caiff cerbydau llogi preifat a cherbydau dwy olwyn a bwerir – sef beiciau modur a sgwteri – ganiatâd i ddefnyddio lonydd bysus yn ystod cyfnod prawf o 6 mis o 10 Chwefror.

Ar hyn o bryd Cerbydau Hacni yw’r unig gerbydau eraill a ganiateir i ddefnyddio lonydd bysus.

Er mwyn cyflawni’r cyfnod prawf, bu’n rhaid i’r cyngor lunio Gorchymyn Traffig arbrofol fel y’i diffinnir dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Pŵer dewisol yw hwn y gall y Cyngor ei ddefnyddio i wahardd, cyfyngu neu reoleiddio’r defnydd o’r ffordd.

Caiff y cynllun ei adolygu ar ôl 6 mis. Os bydd yn llwyddiannus, câi Gorchmynion Lonydd Bysus eu diwygio’n barhaol fel y gallai’r dosbarthiadau cerbydau newydd eu defnyddio.

Dywedodd y Cyng Ramesh Patel, yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd:

“Rydym yn gwneud popeth y gallwn i gadw Caerdydd i symud a sicrhau bod traffig yn llifo ledled y ddinas.

“Mae achos cryf iawn dros ganiatáu i gerbydau llogi preifat ddefnyddio lonydd bysus, gan ei fod yn sicrhau taith gyflymach a rhatach i’r bobl sy’n eu defnyddio.

“Bu’r adborth gan gwmnïau llogi preifat a grwpiau beiciau modur yn gadarnhaol iawn. Mewn chwech mis byddwn yn adolygu’r canfyddiadau ac yn penderfynu sut i fwrw ymlaen â phethau.”

Mae’r Grŵp Gweithredu Beiciau Modur yn gefnogol iawn o’r cyfnod prawf. Dywedon nhw:

“Mae beiciau modur a sgwteri’n ffordd amgen ac ecogyfeillgar o deithio, sy’n cyfrannu at leihau llygredd aer.

“Mae rhannu lonydd bysus â beiciau modur yn gwneud y defnydd gorau o’r lle cyfyngedig sydd ar gael mewn ardaloedd dinesig gan leihau gwrthdaro rhwng cerbydau, sy’n gwella diogelwch y ffyrdd.

“Gobeithio y bydd pob gyrrwr yn parchu hawl cerbydau dwy olwyn a bwerir i ddefnyddio’r lonydd bysus ac osgoi gwrthdaro diangen.”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma