Nadolig: Canllaw i ddynion

3 Rhagfyr 2013

Gan Huw Onllwyn Jones

“Since when is Christmas just about presents? Aren’t we forgetting the true meaning of this day… the birth of Santa?”

Bart Simpson, Rhagfyr 1997

Mae’n amlwg fod Bart wedi meddwl cryn dipyn am y Nadolig – a dyna rwyf i am ei wneud wrth i ni baratoi i fwyta, yfed a gwario gormod yn ystod mis Rhagfyr. Yn yr erthygl hwn, rwyf am esbonio i chi sut i fwynhau’r Nadolig. Wrth wneud hynny, byddaf yn eich helpu i osgoi nonsens yr wyl, canolbwyntio ar y pethau da ac, wrth gwrs, delio efo gweddill  y teulu.

Nid Scrooge mohonof. A dweud y gwir, rwy’n mwynhau’r Nadolig – ond mae angen ei wella a’i rheoli’n ofalus. Dyma sut i wneud hynny:

 Cardiau Nadolig

Y broblem: Mae ‘na ormod o gardiau’n mynd nol a ‘mlaen rhwng ‘ffrindiau’ sydd heb weld ei gilydd ers degawdau – ac sy’n hen hanes erbyn hyn – a rhwng aelodau o’r teulu na welwyd gan neb ers 1943. Yn waeth na hyn, mae angen meddwl am neges ddifyr i’w gynnwys ym mhob cerdyn, megis ‘Mawr obeithiaf eich gweld yn fuan’. As if.

Yr ateb: yn ddelfrydol, dylid osgoi gyrru unrhyw gerdyn Nadolig at neb. Wedi’r cyfan, pwy fydd yn sylwi? Mae pawb yn derbyn cymaint ohonynt, ni fydd unrhyw un yn sylwi os na fyddwch yn ychwanegu at eu casgliad enfawr o luniau o Sion Corn, eira, celyn a’r baban Iesu. Ond os oes wir angen gyrru cerdyn, mae modd gwneud y broses yn fwy o hwyl trwy beidio a phrynu eich stoc o gerdiau o’r usual suspects (Oxfam, NSPCC, ayb). Yn hytrach, mae na bob math o opsiynau y gellir eu defnyddio er mwyn rhoi’r argraff fod gennych ddiddordebau a chysylltiadau diddorol ac amrywiol. Dychmygwch, er enghraifft, yr impact ar eich ffrindiau a’ch teulu pe byddech yn gyrru atynt gerdyn Nadolig gan yr International Society for Krishna Consciousness, gyda neges yn dweud ‘Rwyf yn hapus iawn yma. Rydym yn dawsnio pob bore. Ddoe cefais tofu i ginio.’ (Ac, ar gefn y cerdyn, ‘Ffoniwch yr heddlu.’)

 Cinio Nadolig

Y broblem:

a)     Twrci. Nid wyf yn derbyn fod yr angen i ufuddhau i draddodiadau’r Nadolig yn ddigon o esgus i beidio a dangos unrhyw ddychymyg pan ddaw at baratoi cinio Nadolig. Beth yw’r gair Cymraeg am ‘bland’, tybed? A pham yn y byd fod angen i bawb yng Nghymru fwyta yr un peth a phawb arall? Stwffiwch y twrci.

b)     Cracers: fel arfer mae rhain yn eithaf diwerth, gyda’u hetiau papur sy’n torri’n syth ac anrhegion nad sy’n werth eu cael.

Yr ateb:

a)     Bwyta bron unrhywbeth arall. Cig oen, er enghraifft. Agorwch unrhyw un o lyfrau Nigel Slater neu Hugh Fearnley-longname a gwariwch awr fach hapus yn creu bwydlen ddiddorol, gwahanol a blasus. Os oes rhai o’ch gwesteion yn mynnu cael twrci, mae nifer helaeth o shopau yn gwerthu ‘turkey slices’ yn rhad iawn (mae nhw ar gael yn Tesco am £2.30). Rhowch rheiny iddynt efo jwg o Bisto. Neu beth am fynd allan i fwyd? Gellir osgoi’r coginio a’r golchi llestri wrth fynd mas am Indian. Chicken jalfrezi ar ddydd Nadolig…perffaith.

b)     Yn gyntaf, dewch a’ch het eich hunain, er mwyn gosod eich marc ar y digwyddiad.  Er enghraifft, mae modd prynu mwgwd Hannibal Lecter ar wefan PartyRama am £16.95. Dychmygwch yr hwyl wrth weld ymateb plant bach y teulu! Yn ail, os mai chi sy’n darparu’r cracers, mae modd cael gwared o’r stribyn sy’n gwneud ‘bang’ bach tila, a gosod magnesium flare ymhob un.

 Anrhegion

Y broblem:

a)     Gormod o lawer o anrhegion i’r plant. Am rhyw reswm, mae aelodau hyn y teulu o’r farn bod eich plentyn am adeiladu ‘solar robot’, neu gadw morgrug mewn bocs plastig. Nid ydynt am wneud y fath beth, wrth gwrs, a gwaith i’r rhieni fydd treulio oriau yn adeiladu’r robot a chwilio am forgrug yn yr ardd – ar ddiwedd mis Rhagfyr.

b)     Anrhegion gwael. Megis unrhyw offer golchi i ddyn (sebon, fflanel, aftershave Brut ayb) neu cuff-links ‘doniol’ gyda logo ‘Duff Beer’ arnynt.

c)     Anrhegion mawr. Yn enwedig yng nghyswllt anrhegion i’r plant. Ble yn y byd i’w cadw?!

Yr ateb:

a)     Rwy’n hoff o’r syniad o ddial trwy brynu i aelodau hyn y teulu anrhegion megis Silverline Arc Welder (£56 o Amazon), offer scuba diving, neu sextant (£30 ar eBay) – gan ddweud cymaint rwy’n edrych ymlaen i weld y gwaith weldio, llun ohonynt ar fwrdd y Titanic neu glywed yr hanes wedi iddynt hwylio o amgylch Cape Horn.

b)     Yr unig beth i’w wneud efo anrhegion o’r fath yw sicrhau nad ydych yn agor y pecyn. Fe fyddai modd i chi, wedyn, ei ailgylchu drwy ei gyflwyno i ysgol eich plant fel gwobr raffl ar gyfer y ffair haf. Yn ddelfrydol, fodd bynnag, dylid chwilio am gyfle i gyflwyno’r anrheg yn ol i’r person a’i roddodd i chi. Ar ben-blwydd y person, er enghraifft. Os nad yw’r anrheg yn addas iddynt (er enghraifft, os cawsoch cuff-links gan eich modryb) yna dylid cyflwyno’r anrheg i wr neu mab eich modryb. O wybod eu bod yn debyg o dderbyn anrhegion gwael yn ol, fe fydd yn llai tebyg y bydd eich modryb / nain / mam yng nghyfraith yn eu prynu pan ddaw’r Nadolig nesaf. Yn ychwanegol i’r uchod, fe ddylech greu ‘Christmas List’ ar y we – a gyrru link at hwnnw at bawb. Mae ‘na ddigon o safleodd yn cynnig y gwasanaeth yma. Cofiwch sicrhau nad oes unrhywbeth sy’n werth llai na £50 ar eich rhestr (dyma eich cyfle i ofyn am oriawr Breitling, er enghraifft). Ar gyfer anrhegion rili ofnadwy, fe ddylech osod blwch yn eich lolfa (neu ble bynnag y byddwch yn agor eich anrhegion) efo label mawr ‘Tat’ arno. I hwn fe ddylech daflu y fath anrhegion.

c)     Eto, mae modd dial. Gwnewch yn saff eich bod yn prynu anrhegion hollol enfawr i blant eich perthnasau. Er enghraifft: ’10 foot diameter beach ball’ (£134.99 ar wefan ‘find me a gift’), neu bwll padlo enfawr, fydd yn llenwi’r lawnt, ac yn yn costio dros £20 i’w lenwi efo dwr (£311 ar Amazon am un 30 troedfedd o hyd).

Yfed

Y broblem: Treulio diwrnod Nadolig yn nhy aelod arall o’r teulu nad sy’n gweini gwin da, neu sy’n cynnig Tesco Value Lager i’w gwesteion.

Yr ateb: Meddyliwch am rhywbeth a fydd yn apelio i chi yn unig. Mae cwrw’n well na gwin gan y bydd modd i chi fod yn eithaf sicr na fydd hwn at ddant gennod y teulu. Er enghraifft, rwy’n ffond iawn o cwrw tywyll, megis stout neu porter. Rhowch  tua wyth botel mewn bocs cardbord a gosod label camarweiniol ar y bocs, megis ‘gwellt ar gyfer y gwningen’. Yna, rhowch y bocs wrth ochr y gadair y byddwch am eistedd ynddi ar ol cinio. Cewch brynhawn a noson gwych iawn yn meddwi’n dawel, wrth fwynhau eich cwrw. Os ydych yn hen, fel fi, fe fydd gweddill y teulu’n meddwl eich bod wedi blino, yn hytrach na wedi meddwi, wrth i chi suddo’n is ac is yn eich cadair.

Perthnasau

Y broblem: beth sydd i’w drafod efo nhw ar ol y chwarter awr cyntaf? (“Helo! Sut y chi? Sori i glywed am eich cataracts. Shwd mae Wncwl Emyr? Ohhh…sori i glywed. Gymwch ci banad? Umm…er….’)

Yr ateb: Sicrhau nad ydynt yn cyrraedd nes bod y twrci ar y ford, yna mae angen cael eu gwaraed yn fuan ar ol cinio. Mae sawl peth y gellir ei wneud er mwyn cyflawni hyn. Yn gyntaf, gellir chware CD newydd ‘Christmas Heavy Metal Top Ten’ (£8.50 ar Amazon) sy’n cynnwys danteithion megis ‘Santa Claws is Coming to Town’ gan Alice Cooper a ‘Oh Come All You Faithfull’ gan Twisted Sister. Os nad yw hynny’n gweithio, cofiwch droi’r gwres bant ac agor y ffenestri. Hefyd, mae modd chwarae DVDs megis The Exorcist a The Evil Dead. Os na fydd hyn yn gweithio, fe fydd angen i chi fynd mas am dro (ac mae angen newid y gyfraith er mwyn ei wneud yn orfodol i gadw tafarnau ar agor ar ddiwrnod Nadolig).

 Araith y frenhines

Y broblem: neb yn fodlon gwylio. Hyn, wrth gwrs, yn dangos diffyg parch i’n teulu brenhinol.

Yr ateb: rhoi’r teledu ymlaen yn uchel iawn ar gychwyn yr araith, gan esbonio fod rhaglen ‘A History of the Welsh Language’ ar fin cychwyn ar y BBC – a bod angen i’r set deledu dwymo lan. Os yw pobl yn siarad ar draws ei Mawrhydi, gofynnwch iddynt fod yn dawel, gan eich bod yn poeni bod ‘buzzan’ rhyfedd yn dod o gefn y set ac mae angen distawrwydd er mwyn ceisio datrys y broblem. Ar ol yr araith, gallech esbonio eich bod wedi gwneud camgymeriad o ran amser darlledu ‘A History of the Welsh Language’ – cyn canmol yr araith.

 Siopa Nadolig

Y broblem: Drud ac arteithiol. Miwsig Nadolig ym mhob siop o ganol Tachwedd ymlaen.

Yr ateb (gyda diolch i fy mrawd yng nghyfraith): dylid gadael siopa Nadolig tan tua 5.00pm ar Noswyl Nadolig – gan anelu i orffen erbyn 5.30pm. Fel arfer, gellir prynu rhywbeth i bob aelod o’r teulu yn Boots. Er enghraifft, mae Boots yn gwerthu sebon ‘own brand’ – vanilla, coconut, neu lemon, am £1 y bar. Perffaith i bawb.

Nadolig hapus!

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma