Nabod eich Tacsi

14 Rhagfyr 2015

Oherwydd cwynion diweddar gan y cyhoedd, mae Cyngor Dinas Caerdydd yn codi ymwybyddiaeth am  y gwahaniaethau rhwng cerbydau hacni (tacsis) a cherbydau llogi preifat.

Er bod y ddau fath o gerbyd wedi’u trwyddedu gan y Cyngor a’u bod yn cael eu gyrru gan yrwyr trwyddedig, maent yn edrych yn wahanol ac yn gweithredu mewn ffordd wahanol.

Mae tacsis naill ai’n ddu gyda boned gwyn, neu’n gerbydau ‘fel tacsis Llundain’ sydd ag arwydd ar y to sy’n cael ei oleuo pan fo ar gael i’w logi.

Mae modd chwifio am y tacsis hyn ar y stryd, neu gael un o safle tacsis, a rhaid i yrwyr ddefnyddio mesurydd wrth gyfrifo’r ffi – ar yr amod bod y ffi’n dechrau ac yn gorffen o fewn ffiniau Caerdydd.

Rhaid i bobl sydd am deithio’r tu hwnt i Gaerdydd daro bargen â’r gyrrwr ar gost y ffi. Nid oes yn rhaid i’r gyrrwr ddefnyddio’r mesurydd a gall ofyn am ei daliad ymlaen llaw. Mae hwn yn gontract rhwng y gyrrwr a’r cwsmer.

Mae’n drosedd i yrrwr tacsi wrthod ffi sy’n dechrau ac yn gorffen yng Nghaerdydd heb reswm digonol e.e. bod y cwsmer yn feddw neu’n fygythiol.

Mae Adran Drwyddedu’r Cyngor wedi cael cwynion bod cerbydau llogi preifat wedi bod yn gwrthod ffioedd. Mae hyn yn gwbl gyfreithiol ac mae’n drosedd i yrrwr llogi preifat gasglu rhywun heb gael ei archebu ymlaen llaw drwy weithredwr trwyddedig. Nid yw’r cwmni wedi’i yswirio i’ch cludo os nad ydych wedi trefnu’r daith ymlaen llaw.

Nid oes gan gerbydau llogi preifat arwydd ar y to, ond mae ganddynt blât trwyddedu melyn ar gefn y cerbyd. Gallant fod mewn unrhyw liw ac eithrio du gyda boned gwyn.

Os yw gyrrwr Cerbyd Hacni wedi gwrthod mynd â chi am fod y daith yn rhy fyr, neu os nad yw’r gyrrwr/cerbyd (cerbyd hacni neu logi preifat) yn bodloni eich disgwyliadau, gallwch roi gwybod i’r Adran Drwyddedu yng Nghyngor Dinas Caerdydd.

Mae’r Cyngor yn gofyn i bawb sydd am roi gwybod am faterion o’r fath fod yn fodlon rhoi tystiolaeth mewn Pwyllgor. Yn ddiweddar, mae’r Cyngor wedi gwahardd trwydded gyrrwr am ddeufis, ar ôl i dystiolaeth gael ei chyflwyno i’r pwyllgor.

Dywedodd y Cyng. Jacqueline Parry, Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu:

“Gofynnwn i bawb sydd am wneud cwyn yn erbyn gyrrwr ac sy’n fodlon cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor gysylltu â ni fel y gallwn weithredu.

“Mae angen rhai manylion arnom, fel rhif y gyrrwr (ar y bathodyn ar y ffenestr flaen), y plât cofrestru – ceisiwch dynnu llun ar eich ffôn, y dyddiad, yr amser a lleoliad y digwyddiad a rhoi gwybod drwy ebostio trwyddedu@caerdydd.gov.uk.

“Os na chaiff yr Adran Drwyddedu’r wybodaeth hon ni all weithredu, felly rhowch wybod am y digwyddiadau hyn cyn gynted â phosibl.”

Gallwch ddysgu mwy am delerau a thrwyddedau gyrwyr tacsi ar wefan y Cyngor.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma