Miranda – Noson o chwerthin ac uniaethu

18 Mawrth 2014

Adolygiad Nest Gwilym

Ar ôl mwynhau cyfres Miranda ar y teledu a’i phortread gwych o Chummy yn y gyfres ‘Call the Midwife’ roedd rhaid prynu tocynnau i’w gweld hi yn perfformio yn y Motorpoint Arena yr wythnos diwethaf. Ron i’n reit nerfus drosti a deud y gwir – nid ar chwarae bach mae rhywun yn sefyll ar ei ben ei hun ar lwyfan i geisio diddanu cynulleidfa am bron i 2 awr. Wedi’r cyfan, does ganddi hi ddim cefndir ‘stand-up’ – dydi hi heb gael blynyddoedd o brofiad i feithrin ei chrefft fel comedïwyr eraill sy’n gwneud y math hwn o beth. Go dda hi felly am fentro i wneud sioe ‘stand-up’ – byddai wedi gallu cymryd yr opsiwn hawdd ac ail-greu ei chyfres deledu ar ryw fath o ffurf, ond na, mi fentrodd, a llwyddo.

Cocŵn o hwyl

Mi ddaeth i’r llwyfan mewn jins, pymps a thop digon cyffredin a’n gwahodd ni i gyd fod yn rhan o barti mawr. Roedd ganddi hyd yn oed fwrdd gyda bwyd parti ar y llwyfan a phob hyn a hyn mi roedd hi’n taflu danteithion i aelodau o’r gynulledifa eu mwynhau. Ac fel unrhyw barti da mi roedd yna ganu a dawnsio – mi gawson ni ganu I Will Survive a dawnsio i Saturday Night. Roedd pawb yn rhan o’r parti – y ‘cocŵn o hwyl’, pawb yn rhannu’r profiad. Ac mi fuodd hi’n chwarae rôl Cilla Black hefyd gan drefnu i ddau ddod i fyny i’r llwyfan i fynd am dêt yn ystod yr egwyl. Profodd hyn yn dasg anoddach na’r disgwyl – roedd hi’n anodd dod o hyd i ddyn sengl yn y gynulleidfa neu doedd neb am gyfaddef eu bod nhw’n sengl!

O’r diwedd, mi aeth na hogyn 18 oed i’r llwyfan. Ond merch 29 oed ddaeth i fyny fel merch sengl i fynd ar dêt gyda fo. Mi benderfynodd Miranda fod yna ormod o fwlch oedran rhyngddyn nhw ac mi yrrodd y ferch yn ôl i’w sedd yn ddiseremoni! Daeth merch 18 oed i gymryd lle honno ond wedyn mi gyfaddefodd yr hogyn ei fod o’n hoyw! Pam ddaeth o i’r llwyfan yn y lle cyntaf dwn i ddim! Ffan mawr o Miranda debyg a gweld ei gyfle i’w chyfarfod hi yn y cnawd. Beth bynnag, llwyddwyd i ddod o hyd i fachgen arall ac roedd hi’n ymddangos bod y ddau wedi cael dêt neis yn ystod yr egwyl a’u bod am gyfnewid rhif ffôn ar y diwedd.

Uniaethu

Roedd llawer o straeon Miranda yn cychwyn gyda’r geiriau ‘Does anyone else ever….’ a dyna pam ei bod hi mor llwyddiannus a doniol. Mi fydd hi’n adrodd rhyw stori neu’n sôn am rhyw arferion penodol ac mi rydach chi’n gwybod yn syth am beth mae hi’n siarad gan eich bod chi’n gwneud yr union beth eich hun! Yn hynny o beth, mae’n debyg i Peter Kay. Dwi a Miranda tua run oed felly ro’n i’n uniaethu llawer â’r pethau roedd hi’n sôn amdanyn nhw! Roedd na lawer o sôn am brofiadau merched dros 35 oed ond doedd dim rhaid i chi fod dros 35 oed i werthfawrogi’r holl straeon hyn – troeon trwstan, straeon ‘embarassing’ am fflyrtio, sut i ymddwyn mewn parti, rhedeg am fws, baglu ac ati ac ati. Ac roedd na lawer o sôn am dorri gwynt!

Roedd yna bobl o oedran gwahanol yn y gynulleidfa – yr hyn wnaeth fy synnu i oedd cymaint o ferched ifanc yn eu harddegau oedd yno. Ron i wedi disgwyl y byddai llawer o ferched 30au a hŷn ond mae hyn yn dangos ei bod hi’n apelio i bob oed. Ac mi roedd y ‘teenagers’ yn ei chael hi gan Miranda hefyd – gwneud hwyl ar eu pennau a’u hymddygiad gan ofyn i’w rhieni ymddwyn fel eu plant i weld sut fydden nhw’n mwynhau cael rhywun yn bangio drysau, gweiddi, gofyn am arian ac ati.

Roedd hi hefyd yn cyflwyno negeseuon cadarnhaol iawn i ferched ifanc – o ran delwedd y corff, sôn am ferched tenau sydd ar ddeiet o hyd, a byth yn bwyta pwdin. Mae’n amlwg bod merched ifanc wrth eu boddau efo hi ac mae’r ffaith nad ydi hi’n malio dim am ddelwedd y corff, ei bod hi bach yn wahanol, yn drwsgwl a lletchwith yn hysbyseb wych mewn oes sy’n rhoi cymaint o bwys ar ddelwedd. Dyna pam rydan ni’n ei charu hi – rydan ni’n gallu gweld ein hunain ynddi.

Mi wnes i chwerthin lot, ddim crio chwerthin fel nes i wrth weld Peter Kay, ond roedd hi’n noson dda a phobl yn gadael gyda gwên lydan ar eu hwynebau ac yn teimlo’n dda.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma