Melin drafod yn galw am ganolfan les i Gymru

18 Gorffennaf 2013

Ar 18fed o Orffennaf fe lawnsiwyd ‘Maniffesto Llesiant’ gan Lles Cymru, y sefydliad sy’n ceisio dylanwadu ar y drafodaeth am les a hapusrwydd yng Nghymru. Mae’r maniffesto yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Canolfan Llesiant newydd i Gymru gyda’r nod o sicrhau mai gwella llesiant yw prif nod polisi cyhoeddus yng Nghymru.

Syniad Lles Cymru (y felin drafod nid er elw) yw’r Ganolfan, a gefnogir gan elusennau eraill o bob rhan o Gymru gan gynnwys Sefydliad y Merched. Nod y ganolfan rhoi llesiant unigolion a chymunedau wrth galon gwleidyddiaeth Cymru. Gan dynnu ar sefydliadau polisi uchel eu bri fel y Centre for Social Justice, byddai’n cyfuno arbenigedd y rheiny sy’n meddu ar hanes cadarn o ymgysylltu’n effeithiol â gwleidyddion a llunio polisi; y rheiny â phrofiad o gyflwyno mentrau llesiant ar lawr gwlad, gan gynnwys y sector gwirfoddol, ynghyd ag academyddion a rhwydweithiau academaidd.

Camau Breision

Mae Dafydd Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Lles Cymru, yn amlinellu cefndir y cynnig: “Ers 1998, pan osododd y Llywodraeth ei nodau yn y lle cyntaf i wella llesiant yng Nghymru yn y ddogfen Gwell Iechyd – Gwell Cymru, rydym wedi gweld camau breision yn cael eu cymryd ym maes polisi llesiant, fel y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, sy’n blaenoriaethu deilliannau llesiant. Ond mae materion y mae angen mynd i’r afael â nhw o hyd. Mae polisi llesiant yn aml yn dilyn patrwm unffurf, ‘yr un peth i bawb’, er bod tystiolaeth yn dangos bod angen ystyried cyd-destunau lleol. Mae angen i lu o asiantaethau ymdrechu ar y cyd i wireddu uchelgeisiau’r rhaglen ddeddfwriaethol o ran llesiant, a hynny drwy gydweithio – nid oes gan yr un asiantaeth unigol fonopoli ar lesiant. Byddai Canolfan Lesiant i Gymru yn gyfrwng i ganolbwyntio ymdrechion pawb a llywio newid.” 

Mae Sefydliad y Merched Cymru ymhlith yr elusennau sy’n cefnogi’r alwad:

“Llesiant yw hanfod Sefydliad y Merched Cymru; llesiant y gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan; llesiant derbynwyr ein gwasanaethau. Byddai Canolfan Lesiant yn rhoi eglurder a ffocws i’r drafodaeth, fel y gallwn wybod yn union beth mae angen i ni i wneud i chwarae ein rhan wrth symud yr agenda hon yn ei blaen.”

‘Rhaglenni Llesiant’

Y gobaith yw y byddai Canolfan Lesiant i Gymru’n adeiladu ar gyflawniadau Lles Cymru hyd yma. “Sefydlwyd Lles Cymru gyda chyllid blaengar gan y Llywodraeth. Er bod y cyllid hwnnw’n tynnu at ei derfyn erbyn hyn, mae’n hanfodol i ni adeiladau ar yr hyn sydd wedi’i gyflawni, meddai Thomas. “Rydym yn falch iawn, er enghraifft, o’n Pecyn Cymorth Llesiant Cynaliadwy, sy’n helpu sefydliadau i lunio a chyflwyno rhaglenni llesiant. Rydym hefyd wedi creu cynghrair eang o sefydliadau ar lawr gwlad sy’n ymrwymedig i hyrwyddo llesiant. Mae angen i Ganolfan Lesiant adeiladu ar yr etifeddiaeth hon o arloesedd.”  

Bydd y Maniffesto Llesiant, sydd hefyd yn galw am ‘Fframwaith Llesiant yng Nghymru’ yn ogystal â Mesurau Llesiant i werthuso polisïau, ar gael ar wefan Lles Cymru ar yr 18fed o Orffennaf. Mae deiseb eisioes ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol.

Am gopïau o’r Maniffesto Llesiant, neu am fwy o wybodaeth am Les Cymru, cysylltwch â Dafydd Thomas ar 07702 736 579 neu ewch at y wefan.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma