Lansio ymgyrch flaenllaw i daclo iaith homoffobaidd

18 Tachwedd 2013

Heddiw mae Stonewall Cymru yn lansio ymgyrch newydd flaenllaw i daclo’r lefelau endemig o iaith homoffobaidd sydd i’w clywed mewn ysgolion ledled Cymru. Daw’r ymgyrch, sy’n cael cefnogaeth gwefan Mumsnet, fel ymateb i ymchwil sy’n dangos bod 99 y cant o bobl ifanc, lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn clywed ymadroddion fel ‘mae hynna mor hoyw’ neu ‘ti mor gay’ yn yr ysgol. Mae clywed yr iaith homoffobaidd yma yn achosi gofid i 84 y cant o bobl ifanc. Mae arolwg barn gan Mumsnet hefyd yn dangos nad yw 66 y cant o rieni yn gwybod a oes polisïau gan ysgolion eu plant er mwyn taclo iaith homoffobaidd.

Mae’r ymgyrch newydd ddigyfaddawd yma, sy’n cael cefnogaeth Will Young, yn defnyddio posteri a chanllawiau newydd, wedi eu datblygu ar gyfer ysgolion Cymru yn y ddwy iaith, er mwyn rhoi sylw i gamddefnydd o’r geiriau ‘hoyw’ a ‘gay’. Mae’r posteri, a fydd yn cael eu defnyddio mewn ysgolion ledled Cymru, yn nodi’n eglur: “ ’Gay’. Mae’n amser meddwl beth mae’n feddwl.” Yn cyd-fynd â’r posteri bydd canllawiau newydd i ddisgyblion ac athrawon, yn eu galluogi nhw i herio defnydd difrïol o’r gair ‘hoyw’.

Meddai Will Young, sy’n cefnogi ymgyrch Stonewall Cymru yn ystod Wythnos Gwrth-Fwlio yr wythnos yma:

‘Mae’r gair ‘gay’ yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan bobl ifanc yn ysgolion Prydain fel un o’r ffyrdd gwaethaf o sarhau ei gilydd. Os edrychwch chi ar y lefelau dychrynllyd o hunan-niweidio a hunan-laddiad ymhlith pobl ifanc hoyw, mae’n amlwg ein bod ni’n gadael cenhedlaeth gyfan i lawr. Mae’n bryd gwneud safiad a rhoi diwedd ar y defnydd niweidiol yma o iaith homoffobaidd.’

Meddai Luke Young, Swyddog Addysg Stonewall Cymru:

‘Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl yn dweud ‘mae hynna mor hoyw’ yn ddidaro heb geisio brifo pobl. Ond y gwir amdani yw bod y geiriau yn brifo ac yn gofidio pobl. Dyna pam rydyn ni’n lansio’r ymgyrch flaenllaw yma fel bod adnoddau gan athrawon a rhieni yng Nghymru i daclo’r broblem yn uniongyrchol. Rydyn ni eisiau i holl bobl ifanc, athrawon a rhieni Cymru herio’r iaith yma a newid diwylliant ein hysgolion.’

Meddai Justine Roberts, sylfaenydd gwefan Mumsnet, partneriaid yr ymgyrch:

‘Fe ddylen ni i gyd fod yn herio defnydd ein plant o iaith homoffobaidd, a ddylen ni ddim dioddef dywediadau fel “mae hynna mor hoyw” sy’n cael eu defnyddio bob dydd ar iard yr ysgol. Wrth weithio gydag ysgolion fe all rhieni roi diwedd ar y math yma o iaith, sy’n brifo ac yn bychanu cymaint o bobl.’

Mae Stonewall Cymru yn dosbarthu copïau o’r canllawiau a’r posteri newydd drwy ei Hyrwyddwyr Addysg, i ysgolion uwchradd ledled Cymru. Mae’r elusen hefyd yn gofyn i unigolion ymuno yn yr ymgyrch drwy ysgrifennu at eu hysgolion lleol a thrwy herio defnydd eu plant eu hunain o iaith homoffobaidd.

Gall unigolion ymuno yn yr ymgyrch drwy fynd i www.stonewallcymru.org.uk/gwrthfwlio, drwy ddilyn @stonewallcymru ar Twitter neu drwy hoffi tudalen Facebook StonewallCymru.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma