Iphigenia in Splott yn rhywbeth i gnoi cil drosto

21 Mai 2015

Adolygiad o ‘Iphigenia in Splott’ gan Hannah Pearce

Mae’r ddrama ‘Iphigenia in Splott’ wedi derbyn adolygiadau gwych ers iddi ddechrau yn Theatr Sherman. Yn dilyn hyn, penderfynwyd ymestyn nifer y dyddiau o ganlyniad i alw mawr am y ddrama boblogaidd. Yn amlwg felly roedd gen i ddisgwyliadau mawr wrth fynd i weld y sioe ac mae’n rhaid i mi ddweud, na chefais fy siomi.

Monolog y cymeriad Effie a glywir yn ‘Iphigenia in Splott’ a dysgwn am ei hanes hi a sut mae hyn wedi effeithio ar ei bywyd ac ar y penderfyniadau bu’n rhaid iddi eu gwneud. Mae sawl neges gref i’r ddrama ac wedi i’r act olaf orffen, doeddwn i ddim yn siŵr beth i ddweud gan fod y ddrama wedi effeithio cymaint arnaf.

Fel person ifanc, roeddwn yn medru uniaethu â’r stori a dwi’n credu bod hynny’n wir ar gyfer unrhyw un ond yn enwedig pobl ifanc. Rydyn ni i gyd wedi gweld rhywun tebyg i gymeriad Effie yn ein bywydau bob dydd ac yn ddigon parod i greu ein rhagdybiaethau yn lle ystyried pethau y tu hwnt i edrychiad rhywun.

Sophie Melville bortreadodd cymeriad Effie ac wedi i mi ddysgu mai monolog oedd y ddrama, roedd gennyf ddiddordeb mewn gweld sut fyddai’r actores yn delio â hyn wrth ystyried hefyd nad oedd ysbaid yn y ddrama. Rhaid dweud, perfformiodd Sophie’n ardderchog a llwyddodd i gael y gynulleidfa’n cymeradwyo ar eu traed erbyn diwedd ei pherfformiad. Roedd hi’n llifo’n hawdd o olygfa i olygfa gan chwerthin un funud a chrio’r funud nesaf. Portreadodd berfformiad realistig a chryf o Effie a llwyddodd i gyfleu comedi’r ddrama mewn modd hynod effeithiol. Daliwyd sylw pob un ohonom gan ei pherfformiad emosiynol ac roeddwn dal yn meddwl am neges ei chymeriad hi yn bell wedi i’r ddrama orffen.

Roedd y stori a’r sgript yn hynod bwerus ond rhaid dweud, teimlais yn annifyr ar brydiau. Er mor gryf a, gellir dadlau, angenrheidiol oedd iaith arw’r sgript, roedd hyn yn gwneud y ddrama’n ddwys iawn ac weithiau roedd yn anodd gwrando ar rai o’r geiriau garw. Peth da felly oedd y cydbwysedd rhwng y golygfeydd dwys a digalon â’r golygfeydd doniol, mwy ysgafn. Roeddwn yn gwerthfawrogi’r golygfeydd hyn gan fod rhai o’r golygfeydd, er mor dda oeddynt, yn ddigalon iawn. Roedd y neges wleidyddol ar y diwedd yn berthnasol iawn yn enwedig gan fod y wlad hon newydd gael etholiad. Nid oeddwn yn disgwyl y neges hon o gwbl felly llwyddodd hyn i roi ongl a phersbectif ychwanegol imi ystyried wrth fynd adref.

Nid oes ffordd na ellir anghytuno fod hon yn ddrama o safon uchel iawn, o ran y sgript a’r actio. Hoffwn petai yna ychydig yn llai o regfeydd cryf yn y ddrama ond ar wahân i hynny, mwynheais y ddrama’n fawr iawn a dyma un o’r dramâu sydd wedi llwyddo i wneud i mi feddwl y tu hwnt i’r olygfa olaf. Digon teg fyddai dweud bod ‘Iphigenia in Splott’ yn rhoi rhywbeth i chi gnoi cil drosto ac ystyried y ffordd rydych yn ymateb i wahanol sefyllfaoedd. Byddaf yn argymell unrhyw un i fynd i weld y ddrama hon gan ei bod hi’n un y gall pawb uniaethu â hi ac yn un na fyddwch yn ei hanghofio’n hawdd.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma