Hyb bysus yn lle canolfan ailgylchu Waungron

26 Mawrth 2015

Datganiad gan Gyngor Caerdydd

Bydd cabinet Cyngor Dinas Caerdydd yn trafod cynnig i drawsnewid yr hen safle ailgylchu a gwastraff ar Waungron Road yn gyfnewidfa fysus newydd. Byddai’r cynnig yn darparu cyfleuster hollbwysig ar gyfer llwybr trafnidiaeth gyhoeddus newydd ar draws Gogledd-orllewin Caerdydd.

Mae Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd wedi cynnig nifer o safleoedd strategol ledled y ddinas sydd wedi’u clustnodi i gael eu datblygu i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth bysus gwell o lawer. Bydd unrhyw gynigion a glustnodwyd ar gyfer y safleoedd strategol hyn yn destun y broses gynllunio lawn ac ymgynghoriad statudol.

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, Aelod y Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd:

“Bydd y safle yn Waungron Road yn galluogi pobl sydd am deithio ar draws y ddinas o’r gorllewin i’r dwyrain ac i’r cyfeiriad arall i deithio ar y bws heb orfod dod i mewn i ganol y ddinas, gan sicrhau bod y teithiau’n cymryd llai o amser ac yn fwy uniongyrchol. Bydd hyn yn galluogi pobl yng nghymunedau lleol Trelái, Caerau a’r Tyllgoed sydd am deithio i Ysbyty Athrofaol Cymru neu ogledd a dwyrain Caerdydd i newid bws yn y cyfleuster hwn i wneud eu teithio’n fyrrach o ran amser.

“Mae’r safle’n agos i’r llinell reilffordd bresennol, gan roi mwy o gyfle i newid o’r bws i’r trên, gan gynyddu nifer y cyrchfannau y gellir eu cyrraedd yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru o’r safle hwn. Bydd nifer y cerbydau sy’n defnyddio’r safle o dan y cynnig hwn hefyd yn lleihau o gymharu â’i ddefnydd blaenorol fel cyfleuster gwastraff.

“Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i wella seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn gallu cyflawni ein nod o greu rhaniad moddol 50/50 rhwng y sawl sy’n teithio mewn car a’r sawl sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae’n rhaid i drafnidiaeth gyhoeddus fod yn ddewis amgen deniadol a hygyrch a byddwn yn parhau i weithio gyda gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus i ddarparu’r seilwaith i helpu gyda’r broses hon.”

Golwg o'r safle o'r awyr

Golwg o’r safle o’r awyr

Mae CDLl Caerdydd wrthi’n cael ei archwilio gan Arolygydd Cynllunio Annibynnol Llywodraeth Cymru ac yn dilyn nifer o wrandawiadau cyhoeddus diweddar, mae swyddogion y Cyngor yn mynd i’r afael â’r pwyntiau a godwyd a byddant yn ymateb iddynt o fewn y cyfyngiadau amser a bennwyd gan yr Arolygydd Cynllunio.

Ar ôl i’r cyfleuster gwastraff gael ei gau, dywedodd y Cynghorydd Bob Derbyshire, yr Aelod y Cabinet dros yr amgylchedd:

“Ar adeg pan fo’r Cyngor yn wynebu pwysau ariannol nas gwelwyd ei math o’r blaen, mae’n hanfodol ein bod yn gwneud y defnydd gorau o’n cyfleusterau. Yn y chwe mis cyntaf ers i’r safle ar Waungron Road gau, mae canolfannau gwastraff ac ailgylchu gwastraff y cartref wedi cynyddu 69 y cant.”

“Mae pryderon wedi’u codi y byddai cau’r cyfleuster yn arwain at gynnydd mewn achosion o dipio anghyfreithlon yn yr ardal ond mae’r gwrthwyneb wedi digwydd mewn gwirionedd. Mae tunelledd y gwastraff sy’n cael ei dipio’n anghyfreithlon wedi gostwng ac mae casgliadau o eitemau sengl, a oedd yn 112 y mis ar gyfartaledd yn y gorffennol, bellach yn 79 y mis ar gyfartaledd.

Yn amodol ar y broses o wneud penderfyniadau, rydym yn croesawu’r cynnig hwn fel ffordd bosibl o wneud defnydd synhwyrol o’r safle”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma