Holi Alex Jones yn Tafwyl

12 Gorffennaf 2014

Bu Huw Onllwyn yn siarad gyda Alex Jones yn Tafwyl heddiw ma..

Un o lysgenhadon Tafwyl 2014 yw un o ser disgleiriaf y cyfryngau torfol, sef Alex Jones (sy’n cyflwyno’r One Show ar y BBC). Mae’n gefnogol iawn i’r Gymraeg ac i’r wyl ond, o glywed fy mod ‘ar y maes’, mynnodd fy ngweld yn ei ystafell breifat yn nhwr y castell, cyn iddi gychwyn ar ei dyletswyddau llysgenhadol.

Wrth gwrs, fel gwr bonheddig, fe gytunais i newid f’amserlen prysur Tafwylaidd, a dringo grisiau niferus a throellog y twr uchel. Ac, yn wir, dyna lle ‘roedd Alex yn aros amdanaf.

Edrychodd i’m llygaid.

‘Helo Alex!’ sibrydais.

‘Pwy y chi?!’ atebodd Alex ‘Help! Security!!!’

Ychydig yn hwyrach, wed i mi esbonio fy mod yno ar ran Pobl Caerdydd, cefais fy ryddhau o’r gell ddu yng nghrombil y castell – ac fe gytunodd Alex i wneud cyfweliad bach ‘da fi ar gyfer y wefan.

A dyma fe.

Penderfynais anwybyddu unrhyw agenda wleidyddol gywir, a gofyn tair set o gwestiynau. Un set o ddiddordeb yn bennaf i fenywod; un set ar gyfer dynion – ac un cyffredinol.

A) Cwestiynau o ddiddordeb i fenywod:

Huw: Pwy sy’n gwneud eich gwallt?

Alex: Dynes o’r enw Esther, sy’n dod i’r stiwdio cyn y One Show. Dyw hi ddim ar staff y BBC.

Huw: Pa golur wyt ti’n gwisgo?

Alex: Amrywiaeth, gan gynnwys Mac, Chanel a phethau rhatach, megis Rimmel.

Huw: Pa ddillad wyt ti’n mwynhau eu gwisgo?

Alex: Pethau o’r stryd fawr yn bennaf, megis Zara (eithaf tipyn o fanna) a TopShop. Ar gyfer digwyddiad mwy posh, rhywbeth o Sandro neu Maje.

Huw: Sut wyt ti’n cadw’n heini?

Alex: Rhedeg ddwywaith yr wythnos. Cerdded i’r gwaith o bryd i’w gilydd (8 milltir) a dau sesiwn o yoga Bikram pob wythnos.

Huw: Wyt ti’n bwyta’n dda?

Alex: Wrth gwrs! Bwyd iach a digon o lysiau. Bwyta ‘chydig o bopeth.

Huw: A fyddet ti, felly, yn hapus i fwyta bag enfawr o Dorritos wrth wylio’r World Cup?

Alexs: Na!

Huw: Pa bersawr wyt ti’n gwisgo?

Alex: Rwy’n ffond o Chanel, gan gynnwys Mademoiselle. Weithiau rwy’n gwisgo Molecule.

Huw: Rwy’n defnyddio ‘Chanel Allure’ weithiau.

Alex: (edrych yn hollol unimpressed) zzzz

Huw: Beth sy’n gwneud cartref da?

Alex: Y bobl. Teulu a ffrindiau, a’r mynd a’r dod. Pobl yn galw ac yn cymdeithasu.

B) Cwestiynau o ddiddordeb i ddynion

Huw: Beth yw dy rhif mobeil?

Alex: (ysgwyd ei phen yn nerfus, gyda ‘look of slight panic’). Dyw hwnna ddim ar gael!

Huw: Beth wyt ti’n ystyried yn ddyn delfrydol?

Alex: Digon o hiwmor; deallus – a digon tal. A ddim yn gwylio gormod o’r world cup. Byddai diddordeb mewn rygbi’n well – o leiaf byddai e’n dod ‘mlaen gyda fy nhad.

Huw: Wyt ti’n chwilio am gymar ar hyn o bryd? Neu a wyt ti’n debyg o fod yn chwilio am un yn y dyfodol agos?

Alex: Rwyf i wastad yn chwilio am gymar!

Huw: Faint o amser fyddai’n briodol i dy gymar ei gael er mwyn mynd i chwarae golff neu fynd allan gyda’i ffrindiau?

Alex: Mae’n beth iach i fagu elfen o annibyniaeth a magu diddordebau tu allan i’r berthynas. Dyw e ddim yn beth da i fyw ym mhocedi eich gilydd. O wneud pethau ar wahan, fe fydd gennych mwy i’w drafod.

C) Cwestiynau o ddiddordeb cyffredinol

Huw: Pwy oedd y gwestai mwyaf surprising ar y One Show?

Alex: Dolly Parton. Roedd hi mor hyfryd a naturiol, yn agos atoch chi, gyda’i thraed ay y ddaear. A digon o hiwmor self-depreciating.

Huw: Beth yw’r pethau gorau a gwaethaf am fyw yn Llundain?

Alex: Y pethau gorau: rhywbeth newydd pob dydd, bron yn amhosib bod mewn sefyllfa efo dim byd i’w wneud. Mae’n ddinas bert a chosmopolitan. Mae ‘na fwyd da a digon o theatrau i’w mwynhau. Rwy’n hoff o fwytai  Bob Ricard , Odettes (lle Bryn Williams) a Little Italy.

[Pethau gwaethaf: anghofiodd y ddau ohonom am yr angen i ateb hwn!]

Huw: Uchafbwynt y deuddeg mis diwethaf

Alex: Yn sicr, dringo clogwyn ‘Moonlight Buttress’ ym mis Mawrth. Rwy mor falch i mi wneud hwnna – a ‘dwi ddim yn meddwl y gwnaf unrhywbeth cystal fyth. Codwyd £1.8 miliwn i Sport Relief. Nid oeddwn yn meddwl y byddwn yn llwyddo, hyd nes i mi weld diwedd y climb. Hyd yn oed dwy awr cyn gorffen dringo, cefais sawl braw a meddwl fy mod yn mynd i gwympo – wrth i wahanol ddarnau o’r offer ddechrau dod yn rhydd.

Huw: Faint o ddylanwad wyt ti’n cael o ran pwy sy’n ymddangos ar y One Show?

Alex: Eithaf tipyn. ‘Da ni’n cyfarfod i drafod pwy i’w gwahodd ar i’r rhaglen a, fel arfer, rwy’n hapus iawn ‘da’r dewisiadau.

Huw: Rwy’n dda yn dweud straeon digri. Oes modd i mi ymddangos ar y One Show?

Alex: Falle ddim.

F’argraffiadau: dynes hyfryd, yn llawn hwyl. Yn anffodus i Alex, wrth gwrs, er fy mod yn llawn hiwmor, yn ddeallus ac yn ddigon tal, rwyf eisoes yn briod.

Gwell lwc tro nesaf, Alex!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma