Helpwch Dŵr Cymru i roi Stop ar y Bloc

26 Tachwedd 2013

Ymgyrch Dŵr Cymru yn y ddinas i atal trallod llifogydd a llygredd mewn cartrefi a chymunedau

Mae Dŵr Cymru wedi lansio ymgyrch bwysig ar draws Caerdydd i annog pobl i helpu i leihau’r perygl o lygredd a llifogydd carthffosiaeth sy’n effeithio ar gartrefi. Nod yr ymgyrch arloesol Stop Cyn Creu Bloc yw trawsnewid ymddygiad pobl sy’n fflysio pethau anaddas i lawr y tŷ bach ac yn arllwys braster, olew a saim i lawr y sinc.

Mae rhwystrau mewn carthffosydd yn broblem ddifrifol ar draws Caerdydd a gweddill y rhanbarth, ac mae’n broblem sy’n costio dros £7 miliwn y flwyddyn i Ddŵr Cymru. Mae’r problemau sy’n codi am fod rhwystrau tagu’r carthffosydd yn gallu achosi trallod mawr i bobl, difrod i gartrefi a busnesau, ac maent yn gallu llygru ein hafonydd a’n traethau prydferth a’r amgylchedd ehangach hefyd.

Yn rhan o’r ymgyrch, bydd cwsmeriaid yn dysgu sut y gallant wneud eu rhan er mwyn atal rhwystrau mewn carthffosydd rhag achosi llifogydd yn eu cartrefi a’u cymunedau. Caiff miloedd o ddisgyblion ysgol ar draws y ddinas wersi rhyngweithiol arbennig gan dîm addysg Dŵr Cymru, a bydd timau Atal Rhwystrau Dŵr Cymru’n ymweld â miloedd o fusnesau bwyd, meithrinfeydd a chartrefi er mwyn dangos i bobl beth y gallant ei wneud i atal y broblem. Bydd ymgyrch ar draws y ddinas yn lledu’r neges, a bydd Podiau Prydferthwch Dŵr Cymru’n rhoi triniaeth harddu i ddwylo ac wynebau pobl wrth esbonio’r ffordd gywir o gael gwared ar glytiau bach a chynnyrch harddu arall er mwyn amddiffyn yr amgylchedd. Byddwn yn gofyn hefyd i unigolion a busnesau ymuno â’r ymgyrch Stop cyn Creu Bloc trwy lofnodi ein llw ar-lein yn www.LetsStopTheBlock.com

Dywedodd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff Dŵr Cymru, Steve Wilson; “Pethau pob dydd sy’n cael eu fflysio i lawr y tŷ bach sy’n achosi’r rhan fwyaf o’r rhwystrau rydyn ni’n gorfod eu clirio yng Nghaerdydd, fel clytiau bychain, tywelion mislif, ffyn bach gwlân cotwm ac edau dannedd, ynghyd â’r braster, yr olew a’r saim y mae pobl yn ei arllwys i lawr y draen. Gall hyd yn oed un clwtyn bach achosi llifogydd mewn cartref. Nid yw llawer o bobl yn gwybod bod y pethau hyn yn gallu achosi llifogydd carthffosiaeth a llygredd yn eu cartrefi a’u cymunedau. A dweud y gwir, mae’n drosedd taflu neu ryddhau rhywbeth i’n rhwydwaith a allai achosi difrod i garthffos neu draen, neu a allai darfu ar eu llif.

“Bydd unrhyw un sydd wedi dioddef llifogydd yn eu cartrefi am fod draen neu garthffos wedi’i dagu yn gwybod y difrod a’r trallod mae hyn yn ei achosi. Gyda chefnogaeth digon o bobl, gallwn leihau’r rhwystrau, y llifogydd a’r llygredd sy’n achosi cymaint o ofid. Bydd lleihau’r rhwystrau hyn yn golygu y bydd ein cwmni dielw yn gallu buddsoddi rhagor mewn gwelliannau eraill ar ran ein cwsmeriaid.”

Mae Cyngor Caerdydd yn cefnogi’r ymgyrch. Dywedodd Ashley Govier, yr Aelod o’r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd;“Mae llifogydd oherwydd rhwystrau mewn carthffosydd yn gallu cael effaith ofnadwy ar ein cartrefi, ein strydoedd a’r amgylchedd ehangach. Mae Cyngor Caerdydd yn falch o’r cyfle i gydweithio â Dŵr Cymru ar yr ymgyrch hon wrth i ni geisio sicrhau bod amgylchedd ein prifddinas mor lân â phosibl ac nad yw’r trigolion yn gorfod dioddef trallod llifogydd yn eu cartrefi.”

Dywedodd Zoe-Lisa Blackler sy’n rhedeg Café Junior yn ardal Cathays: “Rydyn ni wedi dioddef nifer o lifogydd yn ystod y pedair blynedd diwethaf, a’r gwaethaf oedd y gaeaf diwethaf pan oedd rhywun wedi fflysio dau gewyn i lawr y tŷ bach yr un pryd gan dagu’r pibellau’n llwyr. Yn 2012, bu rhaid i ni dalu £1700 i glirio’r draeniau a gwneud gwaith trwsio brys ar ôl llifogydd dŵr gwastraff mewn rhan o’n hadeilad. Tro arall, cafodd y draeniau eu tagu’n llwyr gan grynhoad anferth o glytiau bach a’u pecynnau. Dywedodd y bobl a ddaeth i glirio’r draeniau eu bod nhw wedi rhoi’r gorau i gyfri ar ôl 80 clwtyn, a bod tri o becynnau plastig y clytiau wedi cael eu fflysio hefyd.

“Dyma pam bod yr Ymgyrch Stop Cyn Creu Bloc mor bwysig – wrth ddangos i bobl sut maen nhw’n gallu atal llifogydd yn eu cartrefi eu hunain, cartrefi eu cymdogion a busnesau lleol. A’r cyfan sydd angen iddynt ei wneud yw meddwl cyn fflysio rhywbeth anaddas i ffwrdd neu cyn arllwys braster, olew a saim i lawr y draen.”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma