Gŵyl Ffilm Gwobr Iris: cyfweliad gyda Berwyn Rowlands

9 Hydref 2013

Aeth ein gohebydd Dai Lloyd i gwrdd â Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gwobr Iris, gŵyl flynyddol yng Nghaerdydd ar gyfer ffilmiau hoywon a lesbiaid o’r 9fed tan 13eg o Hydref. Mae’r ŵyl yn cynnig gwobr werth £25,000 ar gyfer cynhyrchu ffilm fer newydd.

Berwyn – pam cafodd y wobr ei sefydlu yn y lle gyntaf?
Datblygiad naturiol – oedd wastad gen i ddiddordeb personol mewn dangos ffilmiau hoyw a lesbiaid – mae e dal yn weddol anghyffredin i weld cynnwys lesbiaid hoyw mewn sinemau ‘mainstream. Byddai’n anodd i ryw raddau dadlau bod sefyllfa bobl hoyw ym Mhrydain a Chymru wedi gwella’n aruthrol dros yr 20 mlynedd diwethaf – mae sefyllfa bobl hoyw ifanc dal yn anodd ac mae lot o bobl ifanc yn cyflawni hunanladdad ar hyn o bryd. Mae dros 70 o wledydd yn y byd lle mae bod yn hoyw yn anghyfreithlon, ac yn rhai ohonynt ti’n cael dy lofruddio am dy fod yn hoyw. Dyna’r cefndir gwleidyddol, ac hanesyddol, a fel cenedlaetholwr roedd gen i syniad fel y Cymry yn y canol yn gallu fod yn gyfrifol am rywbeth ryngwladol – sef y prosiect yma. Fe’i lansiwyd yn 2006, ac erbyn hyn mae’n un o’r gŵyliau ffilm mwyaf dylanwladol yn y byd yn y maes– bellach mae Iris yn Nghaerdydd yn cael ei gydnabod yn yr un modd ag y mae San Francisco a Sydney.BERWYN Rowlands

Felly mae e wedi tyfu a thyfu ers 2006?
Ydy – ar sawl lefel. Yn lleol – ‘teulu’ ydy Iris – mae gymaint o bobl yn cefnogi ac yn rhan o Iris ac yn teimlo perchnogaeth ac yn fodlon cyfrannu’n fawr. Mae yna gannoedd o ŵyliau ffilm lesbiaid a hoywon ar draws y byd ond yr ydym nid yn unig yn arddangos ffilmiau ond yn cynhyrchu hefyd –  ennillydd y wobr yn cael cynhyrchu ffilm newydd – a hyn sy’n galluogi Iris i fod yn unigryw. 

Felly nid yn unig adlewyrchu beth sy’n digwydd yn y maes ond yn ychwanegu ato trwy’r wobr?
Ie, dyna ydy’r her – o alluogi un gwneuthurwr ffilm y flwyddyni gynhyrchu ffilm newydd – ac yn gorfod dod nôl yma i gyflawni  hynny. Yr ydym wedi gweithio efo gwneuthurwyr ffilm o’r Almaen, Norwy, Israel a’r haf yma yr ydym newydd orffen saethu ffilm 20 munud o hyd gyda gwneuthurwr ffilm o Awstralia. Hon fydd y pumed i ni gynhyrchu ac maent i gyd wedi cael eu prynu gan BBC Cymru ac wedi eu dangos ac mae hyn yn golygu ein bod yn creu gynilleidfa tu hwnt i ffiniau’r ŵyl. Mae’r ffilmiau wedi eu prynu ar gyfer DVD ac mae’r rhai mwyaf llwyddiannus yn cael eu dangos mewn gŵyliau ffilm ar draws y byd.

Beth wyt ti’n awyddus i weld eleni yn yr ŵyl?
Allan o’r 30 ffilm dwi erioed wedi enwi’r ffilm fuddugol! Mae’n dangos safon y ffilmiau ond hefyd yn dangos ein haeddfedrwydd a‘n  gonestrwydd fel trefnwyr taw Rheithgor Annibynnol sy’n dweud wrthym ni pwy sy’n ennill, ac yn bwysig ein bod yn cael gweld fel “broker” gonest. Dwi’n edrych ymlaen i weld Kirsten Schaffer, cadeirydd y Rheithgor gyntaf nad ydynt yn dod o Brydain – mae’n brif weithredwr ‘Outfest’ yn LA ac yn gyfrifol am NewFest yn Efrog Newydd. Ar y Rheithgor mae gennym trefnydd gŵyl Lesbiaid a Hoyw o Mumbai, ac hefyd Dulyn. Er bod Dulyn reit agos mae sefyllfa hoywon a ffilmiau a gŵyliau ffilmiau yn dra gwahanol. Ar ôl mynychu’r ŵyl am rhai flynyddoedd dwi’n gweld bod crefydd dal yn cael effaith mawr yno ac y maent yn ei chael hi’n anodd cael eu derbyn, ond dim gymaint â Mumbai – fuais i yno ar rheithgor mewn ŵyl ffilm gynharach eleni ac mi oedd e’n ysgytwad. Nid dim ond am y tlodi, a oeddwn yn disgwyl ond fi oedd yr unig person hoyw ar y rheithgor – yn fwriadol. Oedd e’n bwysig iawn iddynt cael bobl syth enwog ar y panel, a dychmygais ai tybeb fel hyn oedd hi ym Mhrydain yn y 50au, cyn Wolfenden, cyn ’67?

Beth yw dy obeithion ar gyfer dyfodol yr ŵyl?
2016 fydd degfed penblwydd Iris a mae gennym gynllun busnes sydd yn arwain at hynny. Llynedd oedd y newid mawr – newid gêr. Eleni cynnal safon yw’r bwriad a mae gennym syniadau clir o beth hoffwn weld yn y dyfodol – un o’r rheina ydy ymestyn ein gwaith addysg ni tu allan i gyfnod yr ŵyl ac yn mynd fewn i ysgolion, nid yn unig yn y brifddinas ond ehangach ac edrych ar weddill Cymru. Mae gennym hefyd gynlluniau ar gyfer datblygu gwobrau bydd yn cydnabod talent hoyw a lesbiaid tu allan i’r ŵyl – dwi’n gyndyn o awgrymu “the gay Oscars” ond bod ni’n ffeindio ffordd o gydnabod, er engrhaifft  DVD orau’r flwyddyn, perfformiad orau mewn teledu lesbiaid a hoyw, dyna ydy’r weledigaeth. A’r syniad ydy yn lle fod hynny’ndigwydd yn LA neu Llundain gall ddigwydd yng Nghaerdydd. Efallai wnai ddisgyn yn fflat ar fy nhîn, ond mae’n rhywbeth i anelu ato! Mae adran brif ddigwyddiadau Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ein helpu ac yn rhannu’r weledigaeth ar hyn o bryd – hynny yw cefnogi prosiectau, syniadau cynhenid sydd yn gallu tyfu. Mae gan y ‘Ryder Cups’ ag ati eu lle yma ond mi ydyn ni fel Cymry yn gallu dod i fyny â syniadau ein hunain ac gobeithiaf y bydd hwn yn un o’r engrheifftiau hynny.   

Gŵyl Gwobr Iris: irisprize.org/facebook/irisprizefestival/@IrisPrize

                   Rhaglen Lawn:

Dydd Mercher 9 Hydref, 2013 – Diwrnod 1

 Diwrnod Addysg Iris, wedi’i gyflwyno gan Equiversal ar y cyd â Digon.

 9.00am-4pm, Dydd Mercher 9 Hydref, 2013, Chapter 1

Diwrnod i bobl ifainc rhwng 14 a 18 oed sy’n edrych ar bob agwedd ar fyd ffilm, gan gynnwys marchnata, cyfarwyddo a pherfformio. Bydd yna gyfle hefyd i weld ffilmiau ac i gwrdd â’r gwneuthurwyr ffilm.

 Cyflwynir gweithgareddau’r diwrnod gan Digon a thîm Gwobr Iris.

Grant Scicluna yn sgwrsio gyda Andrew Pierce

18.00yh, Mercher 9 Hydref 2013, Chapter 2

Mae’r ŵyl yn falch o gynnig cyfle arall i weldThe Wilding,ffilm fer gan y gwneuthurwr ffilm o Awstralia, Grant Scicluna, enillydd Gwobr Iris 2012. Mae Grant yn aelod o’r rheithgor rhyngwladol eleni ac newydd orffen ffilmio Hurt’s Rescue, y 5ed ffilm fer i’w gynhyrchu gan Gwobr Iris – gwobr ffilm fer fwyaf yn y byd wedi ei gefnogi gan The Michael Bishop Foundation. Cewch glywed peth o’i hanes dros y 12 mis diwethaf ac ychydig am ei gynlluniau ar gyfer y dyfodol hefyd wrth iddo sgwrsio â Llywydd yr Ŵyl, Andrew Pierce, o’r Daily Mail.

Mewn cydweithrediad â Bafta yng Nghymru.

Cupcakes(Rhagolwg)
8.30pm, Dydd Mercher 9 Hydref 2013, Chapter 1
Cyf: Eytan Fox
Awdur: Eli Bijaoui
Cast: Anat Waxman, Keren Berger, Ofer Shechter, Efrat Dor, Yael Bar-Zohar, Dana Ivgi, Edouard Baer
Israel, 84 mun, 2012

Mae grŵp o ffrindiau yn un o faestrefi Tel Aviv yn dod at ei gilydd i wylio Universong, sioe deledu debyg i’r Eurovision. Wrth iddyn nhw wylio maen nhw’n digalonni o weld mor fflat a difywyd mae cân Israel yn y gystadleuaeth – parodi o nifer o gynigion diweddar a chân ystrydebol, annioddefol am “amour.” Fel ychydig o hwyl, maen nhw’n cyfansoddi eu cân eu hunain ac yn anfon fideo ohoni wedi’i ffilmio ar eu ffônau symudol at drefnwyr y gystadleuaeth – ac er mawr syndod iddynt, caiff ei dewis yn gân swyddogol Israel!

 Mae ffefryn Iris, Eytan Fox(The Bubble, Yossi), yn dychwelyd i agor yr ŵyl â chomedi i lonni’r galon a fydd yn sicrhau bod gŵyl 2013 yn dechrau â dawns a gwên!

Burger
Ffilm gan Magnus Mork

 DG / Norwy, 2013

 Cynhyrchwyd gan Wobr Iris, gyda chefnogaeth gan Sefydliad Michael Bishop.
Hwyrnos mewn bar byrgyrs.
Caiff pobl hoyw a strêt, yn ddynion a merched, cyplau, pobl sengl a ffrindiau, eu portreadu’n hyfryd gan y cyfarwyddwr Norwyaidd Magnus Mork mewn drama fer a ffilmiwyd ar leoliad mewn bar byrgyrs yng Nghaerdydd. Burger yw’r bedwaredd ffilm fer i gael ei chynhyrchu gyda chymorth Gwobr Iris.

 Dydd Iau 10 Hydref, 2013 – Diwrnod 2

Bore Coffi!

11.30am Dydd Iau 10 Hydref, 2013, Cineworld

Dewch i gael paned o goffi, i gasglu eich tocynnau ac i gwrdd â’r gwneuthurwyr ffilm, aelodau’r rheithgor rhyngwladol, Cyfeillion Iris a’n noddwyr wrth i ni baratoi ar gyfer ail ddiwrnod Gŵyl Gwobr Iris.

Ffilmiau Byrion – Detholiad 1

 12.30pm, 73 mun, Dydd Iau 10 Hydref, 2013, Cineworld

Teens Like Phil
David Rosler, Dominic Haxton, UDA, 2012, 20 munud

 Urmi
Jehangir Jani, India, 2013, 11 mun

 The Last Time I Saw Richard
Nicholas Verso, Awstralia, 2013, 23 mun

 Straight with you
Daan Bol, Yr Iseldiroedd, 2012, 19 mun

 Ffilmiau Byrion – Detholiad 2

 4.00pm, 72 mun, Dydd Iau 10 Hydref, 2013, Cineworld

 Daniel
Vincent Fitz-Jim, Yr Iseldiroedd, 2012, 9 mun

 Spooners
Bryan Horch, UDA, 2013, 14 mun

 Bumpy Night
Julie Kreuzer, Yr Almaen, 2012, 32 mun

 Deflated
Dustin Shroff, UDA, 2012, 4 mun

 Alaska is a drag
Shaz Bennett, UDA, 2013, 13 mun.

 Silent Youth (Première Prydeinig)
7.00pm, Dydd Iau 10 Hydref, 2013, Cineworld
Cyf: Diemo Kemmesies

Awdur: Diemo Kemmesies
Cast: Martin Bruchmann, Josef Mattes, Linda Schuele, Marthias Neubert.
Yr Almaen, 73 mun, 2012
Mae Silent Youth yn ffilm ar gyfer ‘misfits’, breuddwydwyr a chariadon. Mae hi’n adrodd stori glasurol am ddatgelu rhywioldeb ond yn canolbwyntio ar y munudau y mae rywun yn tueddu i’w hanghofio’n fuan: cyrraedd yr ystafell, gwichian y gadair wrth eistedd ynddi ac edrych yn llygaid y sawl sy’n aros i glywed geiriau nad ydyn nhw’n dod. A thawelwch.

 Mae’r ffilm yn adrodd hanes cyfarfyddiad a datblygiad cynnar perthynas dau ddyn ifanc yn Berlin. Mae Marlo, sy’n honni ei fod yn ymweld â’i gariad, yn crwydro strydoeddBerlin lle mae’n cyfarfod â Kirill. Mae’n dechrau ei ddilyn ac mae hynny fel petai’n gwneud argraff ar Kirill. Mae perthynas rhyfedd yn datblygu rhwng y ddau. A mwya’ i gyd y mae Kirill yn ei ddatgelu amdano’i hun, mwya’ i gyd y mae Marlo’n drysu. Maent yn crwydro, y naill wrth ochr y llall, heb wybod beth ddylai’r cam nesaf fod. A oes yna rywun i siarad ag ef yn y byd rhyfedd hwn? Rhywun sydd wedi drysu lawn cymaint? Ac oni fydd y person hwnnw mor wallgo’ bob tamaid â chi? Mae Silent Youth yn ffilm am fod yn gaeth y tu mewn i chi’ch hun ond, yn bennaf oll, mae’n ffilm am gariad.

 Interior: Leather Bar (Rhagolwg)
9pm, Dydd Iau 10 Hydref, 2013, Cineworld
Cyf: James Franco & Travis Mathews
Awdur: Travis Mathews
Cast: Val Lauren, Christian Patrick
UDA, 60 mun, 2013

Yn ôl y sôn, cafodd 40 munud o ddeunydd S & M hoyw ei dorri a’i ddinistrio o’r ffilm o 1980, “Cruising”, a hynny er mwyn osgoi tystysgrif X. Wedi’i hysbrydoli gan fytholeg y ffilm ddadleuol, mae’r gwneuthurwyr ffilm James Franco a Travis Mathews yn cydweithio er mwyn dychmygu a chreu eu fersiwn nhw o’r deunydd coll.

 Ar set ffilm gwallgo’, mae’r actor Val Lauren yn cytuno yn erbyn ei ewyllys i gymryd y brif ran yn y ffilm. Caiff Val ei orfodi dro ar ôl tro i drafod ffiniau yn ystod y golygfeydd ar ffilm ac ar ôl i’r camerâu gael eu diffodd, wrth i bobl gael rhyw go iawn o’i gwmpas. Mae’r ffilm ei hun wedi’i strwythuro fel ei bod yn chwarae â ffiniau, ac mae hi’n ffilm hoyw o ran ei phwnc a’i ffurf. Mae hi’n ffilm am wneud ffilmiau yn gymaint ag y mae’n archwiliad o ryddid rhywiol a chreadigol. Mae “Interior. Leather Bar” yn ffilm anodd ar y naw i’w chategoreiddio.

 Dydd Gwener 11 Hydref, 2013 – Diwrnod 3

 Fforwm i Gynhyrchwyr 2013
9.00am-4.00pm, Dydd Gwener 11 Hydref, 2013, Gwesty’r Park Inn, Stryd Mary Ann

 Pris: £25 (yn cynnwys cinio)

 Mae’r Fforwm i Gynhyrchwyr yn gyfarfod blynyddol o gyfarwyddwyr, cynhyrchwyr, ysgrifenwyr, actorion a dosbarthwyr sy’n dod at ei gilydd yng Nghaerdydd i drafod y pynciau diweddaraf sy’n effeithio ar y diwydiant ffilm. Ar y cyd â Gŵyl Gwobr Iris, y Fforwm i Gynhyrchwyr yw’r lle perffaith i ddysgu, rhannu a rhwydweithio gyda phobl o’r un anian.

Mae Fforwm y Cynhyrchwyr 2013 wedi’i strwythuro i gynnwys sesiynau llawn, gweithdai a chyfleoedd i rwydweithio, wrth gofrestru a thros goffi a chinio. Yprif feysydd dan sylw yn 2013 fydd ariannu, y tueddiadau diweddaraf o ran prosiectau cyllid isel (gan gynnwys cyllido torfol), a’r dulliau diweddaraf ar gyfer dosbarthu ac arddangos yn sgil y chwyldro digidol.

Cupcakes(Rhagolwg)
12.30pm, Dydd Gwener 11 Hydref, 2013, Cineworld
Cyf: Eytan Fox
Awdur: Eli Bijaoui
Cast: Anat Waxman, Keren Berger, Ofer Shechter, Efrat Dor, Yael Bar-Zohar, Dana Ivgi, Edouard Baer
Israel, 84 mun, 2012

Mae grŵp o ffrindiau yn un o faestrefi Tel Aviv yn dod at ei gilydd i wylio Universong, sioe deledu debyg i’r Eurovision. Wrth iddyn nhw wylio maen nhw’n digalonni o weld mor fflat a difywyd mae cân Israel yn y gystadleuaeth – parodi o nifer o gynigion diweddar a chân ystrydebol, annioddefol am “amour.” Fel ychydig o hwyl, maen nhw’n cyfansoddi eu cân eu hunain ac yn anfon fideo ohoni wedi’i ffilmio ar eu ffônau symudol at drefnwyr y gystadleuaeth – ac er mawr syndod iddynt, caiff ei dewis yn gân swyddogol Israel!

 Ffilmiau Byrion – Detholiad 3

 4.00pm, 79 mun, Gwener 11 Hydref 2013, Cineworld

Fighting For Air
Fatima Mawas, Awstralia, 2013, 8 mun

 The inevitable story of Leticia Deniz
Marcelo Pereira, Brasil, 2012, 16 mun

 Stop Calling Me Honey Bunny
Gabrielle Zilkha, Canada, 2013, 11 mun

 Grace
Michal Aronzon, Israel, 2012, 40 mun

 Junggesellin
Anna Linke, Yr Almaen, 2012, 12 mun

 Ffilmiau Byrion – Detholiad 4

 7.00pm, 80 mun, Gwener 11 Hydref 2013, Cineworld

Shower
Christian K. Norvalls, Norwy, 2012, 8 mun

 Ett Sista Farval (Ffarwel Olaf)
Casper Andreas, Sweden, 2013, 13 mun

 Gingers
Antonio da Silva, Y DG, 2013, 14 mun

Crabs in the sand
Tom Garber, Israel, 2012, 11 mun

 Dawn
Leon Le, UDA, 2012, 10 mun

G.B.F. (Premiere Prydeinig)
8.30pm, Dydd Gwener 11 Hydref, 2013, Cineworld
Cyf: Darren Stein
Awdur: George Northy
Cast: Michael J. Willett, Paul Iacono, Sasha Pieterse, Andrea Bowen, Xosha Roquemore, Molly Tarlov, Megan Mullally
UDA, 92 mun, 2013

Mae’r frwydr ffyrnig am oruchafiaeth rhwng tair o’r merched mwyaf poblogaidd yn North Gateway High yn cymryd tro annisgwyl pan ddatgelir bod eu cyd-ddisgybl, Tanner, yn hoyw – myfyriwr agored hoyw cynta’r ysgol. Mae’r tair merch yn mynd ati am y gorau i gael gafael ar yr “accessory” ffasiwn gorau oll – Ffrind Gorau Hoyw – ac mae’n rhaid i Tanner benderfynu a yw ei boblogrwydd cynyddol yn bwysicach na’r cyfeillion y mae’n eu gadael ar ei ôl.

 Cymysgedd o “Clueless,” “Mean Girls” a “Pretty in Pinc” – ond o safbwynt dynion ifainc hoyw yn eu arddegau. Mae’r ffilm yn gartŵnaidd ond yn llawn melyster hefyd. Ffilm sy’n addo bod yn llwyddiant mewn amrywiol fformatau. – Variety

 Vampires: Lucas Rising (Premiere Byd-eang)
10.30pm, Dydd Gwener 11 Hydref, 2013, Cineworld
Cyf: Jason Davitt
Awdur: Jason Davitt
Cast: Rhys Howells, Dan Briggs, Rebecca Eastwood
Y DG, 105 mun, 2013

 Dilyniant i’r ffilm a’r gyfres deledu gwlt, Vampires: Brighter in Darkness … Wedi’i gosod flwyddyn ar ôl y ffilm gyntaf, mae Lucas Rising yn barhad o’r stori garu rhwng yr anfeidrolion Lucas Delmore a Toby Brighter a’u brwydrau mewn byd tywyll, goruwchnaturiol o ellyllon a fampirod!

Ffilm sy’n fwy rhywiol ac yn fwy gwaedlyd na’r gyntaf … Dewch i gael profiad personol o’r hyn a elwir bellach yn saga Twilight Hoyw!

Dydd Sadwrn 12 Hydref, 2013 – Diwrnod 4

Goresgyn Caerdydd
10.00am, Sadwrn 12 Hydref, 2013, Chapter 1

Bydd 15 o bobl ifainc yn cael eu gwahodd i fod yn aelodau o’r rheithgor ffilm rhyngwladol ar gyfer Gwobr Ieuenctid gyntaf Iris. Yn rhan o brosiect Goresgyn Caerdydd Gwobr Iris, bydd yr ŵyl yn cynnig cyfle i’r bobl ifainc ymwneud yn llwyr â chynnwys a thalent yr ŵyl er mwyn iddynt ddatblygu eu sgiliau creadigol.Bydd y prosiect hefyd yn gyflei’r genhedlaeth nesaf weld modelau rôl LGBT cadarnhaol yn y diwydiant ffilm. Os ydych chi rhwng 14 a 17 oed ac yn awyddus i gymryd rhan, cysylltwch âberwyn@irisprize.orgi gael ffurflen gais.

 Gyda chefnogaeth Cyngor Prydeinig Cymru.

Ffilmiau Byrion – Detholiad 5
12.30pm, 68 mun, Dydd Sadwrn 12 Hydref 2012, Chapter 1

 Dirty Talk
Jeff Sumner, UDA, 2012, 12 mun

 Barry’s Bespoke Bakery
Denis McArdle, Iwerddon, 2012, 9 mun.

 For Dorian
Rodrigo Barriuso, Canada, 2012, 16 mun

 The First Date
Janella Lacson, UDA, 2012, 7 mun

 My Mother
Jay Bedwani, Y DG, 2013, 10 mun

 Two Mothers (Premiere Prydeinig)
2.00pm, Dydd Sadwrn 12 Hydref, 2013, Chapter 1
Cyf: Anne Zohra Berrached

 Cast: Sabine Wolf, Karina Plachetka
Yr Almaen, 75 mun, 2013

Er bod cymdeithas yr Almaen yn flaengar ar sawl ystyr, mae hi’n dal yn anodd iawn i ferched hoyw yn yr Almaen gael plant. Mae Two Mothersyn dangos perthynas y cwpl lesbiaidd Katja ac Isabella wrth iddyn nhw geisio cael plentyn drwy ffrwythloni in vitro a’u hymgais i ddod o hyd i fanc sberm sy’n fodlon gwasanaethu cyplau o’r un rhyw.

 Â thosturi deallus, mae’r cyfarwyddwr Anne Zohra Berrached yn diffinio gofod newydd rhwng categorïau dogfen a ffuglen – gofod sy’n gartref i wirioneddau lluosog.

 Ffilmiau Byrion – Detholiad 6
4.00pm, 68 mun, Dydd Sadwrn 12 Hydref 2013, Chapter 1

 The Language of Love
Laura Scrivano, Awstralia, 2013, 10 mun

 Gorilla
Tim Marshall, Awstralia, 2012, 12 mun

 Finding Franklin
Alex Bohs, UDA, 2012, 15 mun

 Social Butterfly
Lauren Wolkstein, Ffrainc, 14 mun

 Draft Day
Josh Kim, Gwlad Thai, 2013, 9 mun

 20MALEGAYNYC
Blake Pruitt, UDA, 2012, 11 mun.

Margarita(Rhagolwg)
6.00pm, Sadwrn 12 Hydref, 2013, Chapter 1
Cyf: Dominique Cardona & Laurie Colbert
Awduron: Margaret Webb & Laurie Colbert
Cast: Nicola Correia-Damude, Patrick McKenna, Claire Lautier, Christine Horne, Maya Ritter, Marco Grazzini
Canada, 90 mun, 2012
    
Y tu ôl i ffasâd cartref dinesig hardd, mae cyfuniad o hunan-fodlonrwydd a buddsoddiadau gwael wedi gadael y cwpwl dylanwadol Ben a Gail yn dlawd – ac yn chwerw. Ar ôl i’r ‘yuppies’ ddiswyddo Margarita, nani lesbiaidd Fecsicanaidd eu merch, maen nhw’n rhoi ar waith gyfres o ddigwyddiadau sy’n arwain at ddiarddel y nani o’r wlad.

 Weithiau, y straeon syml sy’n cael yr effaith ddyfnaf ar rywun – ac yn aros yn y cof ymhell ar ôl i’r ffilm orffen. Mae Margarita yn un o’r ffilmiau hynny.

 Five Dances (Rhagolwg)
7.00pm, Dydd Sadwrn 12 Hydref, 2013, Cineworld 1
Cyf: Alan Brown
Awdur: Alan Brown
Cast: Kimiye Corwin, Reed Luplau, Catherine Miller, Luke Murphy, Ryan Steele
UDA, 83 mun, 2013

 Portread o ddawnsiwr ifanc talentog yn dod i oed. Mae e’n gadael ei fywyd teuluol cythryblus i ymuno â chwmni dawns yn Ninas Efrog Newydd. Mae Five Dances yn ffilm nodwedd greadigol ac anturus gan yr awdur-gyfarwyddwr gwobrwyol, Alan Brown.

 Yn cynnwys perfformiad torcalonnus o gofiadwy gan Ryan Steele, yn ei ffilm gyntaf, mae’r gwaith yn adrodd hanes taith emosiynol dawnsiwr talentog 18-oed. Mae e’n gorfod dewis rhwng ei gyfrifoldeb at ei deulu rhanedig yn y Midwest a chreu bywyd a gyrfa newydd iddo’i hun.

 Bruno & Earlene Go To Vegas (Rhagolwg)

 9.30pm, Dydd Sadwrn 12 Hydref, 2013, Cineworld

 Cyf: Simon Savory
Awdur: Simon Savory
Cast: Miles Szanto, Ashleigh Sumner, Cassandra Peterson

 Y DG, 97 mun, 2013

 Mae Earlene yn cyrraedd Venice Beach ar ôl dianc rhag sefyllfa na all ddelio â hi ac yn dod yn ffrindiau â sglefriwr rhyngrywiol bohemaidd – a chyd-enaid coll. Gyda’i gilydd, maent yn mynd i’r anialwch i geisio dod o hyd iddyn nhw eu hunain.Ary ffordd, maen nhw’n cwrdd â lleidr ceir sy’n ansicr o’i rywioldeb, pâr o gyn-stripwyr o’r Alban, brenhines drag a llawer un arall o anian debyg – pob un yn chwilio am allanfa.

 Mae Bruno & Earlene Go To Vegas ynffilm annibynnol a gwblhawyd â chyllideb feicro am gymeriadau na welir mo’u tebyg ar ffilm yn rhy aml. Fe’i ffilmiwyd yng Nghaliffornia, Nevada a Pharis yn 2012.

Dydd Sul 13 Hydref, 2013 – Diwrnod 5

 Gwobrau Iris 2013 wedi’u cyflwyno gan Amy Lamé
1.00pm-5.00pm, Dydd Sul 13 Hydref 2013, Gwesty’r Park Inn, Stryd Mary Ann

 Daw uchafbwynt Gŵyl Gwobr Iris 2013 wrth i’r gwesteion ymgynnull ar gyfer 7fedSioe Wobrau Iris, pan gyhoeddir enillydd Gwobr Iris – Gwobr Ffilm Fer Lesbiaidd a Hoyw Ryngwladol Caerdydd. Cyflwynir gwobrau hefyd i’r Ffilm Nodwedd Orau, wedi’i noddi gan Martin Briggs, ynghyd â gwobr yr Actor Gorau a’r Actores Orau, wedi’i noddi gan Glinig Merched Llundain. Bydd y gwobrau hefyd yn gyfle i ddathlu 10fed pen-blwydd Stonewall Cymru.

 Bydd uchafbwyntiau’r rhaglen yn cynnwys:
 

 Derbyniad champagne a chroeso

 Ffotograffau o westeion

 Cinio tri chwrs

 Gwobrau Iris 2013

 Adloniant gan Lawrence Made Me Cry a’r Gareth Hall Quartet.

 Uchafbwyntiau Iris 2013
6.00pm, Dydd Sul 13 Hydref, 2013, Cineworld

 Cyfle i weld enillwyr 2013 gan gynnwys enillydd Gwobr Iris, enillydd y Ffilm Fer Brydeinig Orau ac o leiaf ddwy o’r ffilmiau byrion a dderbyniodd glod uchel gan reithgor Gwobr Iris.

 Ffilm Nodwedd Orau Iris 2013
7.30pm, Dydd Sul 13 Hydref, 2013, Cineworld

 Cyfle i weld enillydd Gwobr Ffilm Nodwedd Orau Gŵyl Iris, wedi’i dewis gan Gyfeillion Iris.

 Noddir gan Martin Briggs.

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma