Gwobr Iechyd a Lles i Ysgol Pwll Coch

9 Mawrth 2016

Mae Ysgol Gynradd Pwll Coch wedi ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol, y wobr fwyaf y gall ysgol ei chael drwy Gynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru.

Er mwyn ennill y Wobr Ansawdd Genedlaethol roedd yn rhaid i’r ysgol ddangos ei bod yn cyrraedd y safon uchaf ym mhob un o’r dangosyddion ar draws y saith pwnc iechyd.

Mae’r cynllun, sy’n cael ei reoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ymgorffori gwaith gwella iechyd mewn saith maes, sef bwyd a ffitrwydd, iechyd a lles emosiynol, datblygiad personol a pherthnasoedd, defnyddio a chamddefnyddio sylweddau, yr amgylchedd, diogelwch a hylendid.

Gyda chymorth gan Gyngor Dinas Caerdydd, mae’r ysgol wedi bod yn gweithio’n galed dros nifer o flynyddoedd, gan gyflwyno mentrau wedi’u cynllunio i wella iechyd a lles y gymuned ysgol gyfan, y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol.

Meddai’r Pennaeth, Mrs Meinir Howells:

“Rydym wedi cyflwyno nifer o brosiectau a newidiadau fel rhan o’r cynllun Ysgolion Iach.

“Er enghraifft, rydym wedi cydnabod y twf mewn technoleg ddigidol a’i heffaith ar blant a’r ffordd y maent yn chwarae ac fel ysgol yn ninas Caerdydd, rydym yn cydnabod bod llai o gyfleoedd i blant ein hysgol ni ddod i gysylltiad â byd natur.

“Felly cafodd aelod o staff ei hyfforddi i fod yn arweinydd ysgol y goedwig ac rydym yn cynnig cyfleoedd rheolaidd i’r plant ddod i gysylltiad â natur ym mhob tywydd drwy sesiynau Ysgol y Goedwig sy’n helpu i ddatblygu eu lles cymdeithasol ac emosiynol ynghyd â’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’u hamgylchedd.

“Mae hyn hefyd bob amser ar frig y rhestr o hoff weithgareddau’r plant.”

Meddai Mary Charles, Arweinydd Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Llongyfarchiadau i Ysgol Gymraeg Pwll Coch ar ennill y Wobr Ansawdd Genedlaethol.

“Mae wedi bod yn cymryd rhan yn y cynllun ysgolion iach ers nifer o flynyddoedd ac wedi mabwysiadu ymagwedd ysgol gyfan tuag at iechyd a lles.

“Mae’r llywodraethwyr wedi bod yn gefnogol ac wedi dangos dealltwriaeth dda o’r cynllun.

“Mae llais y disgybl hefyd yn cael sylw dyledus, ac mae yma gyngor ysgol effeithiol iawn, cyngor eco, clwb ar ôl ysgol iach sy’n sicrhau bod y disgyblion yn chwarae rhan allweddol yn y datblygiadau o fewn yr ysgol.”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma