Gwasanaeth carolau i gofio’r rhai ar goll

3 Rhagfyr 2014

Ar fore braf o wanwyn cynnar dwy flynedd yn ôl, fe eisteddodd  Owain Roberts o gwmpas y bwrdd brecwast gyda’i rieni. Wedi’r pryd fe ddwedodd Owain ei fod yn bwriadu mynd am dro ac fe drefnodd ei dad y byddai’n ei gwrdd amser cinio i’w hebrwng adref. Ond chadwodd e ddim o’r oed- ac er y chwilio dyfal byth oddi ar hynny, mae Owain yn dal ar goll.

Mae’r elusen Missing People wedi trefnu gwasanaeth carolau yng Nghapel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd nos Iau 11 Rhagfyr am 7 o’r gloch i gofio am bobl o Gymru sydd ar goll y Nadolig hwn. Bydd y Parchedig Irfon Roberts o Aberteifi a’i wraig Mair yno i gofio am ei mab 37 oed a ddiflannodd ar Fawrth 10fed 2012.

Dwedodd Mair, “ Fe adawodd e’r tŷ am 9.20 y bore ‘ny. Rodd hi’n fore bendigedig ac fe wedodd Owain ei fod am fynd am wac i’r Mwnt, ryw bum milltir i ffwrdd. Gan nad oedd wedi bod yn rhyw hwylus fe gynnigodd Irfon y bydde fe’n mynd i’w hol e tua amser cinio.” Dyna’r tro olaf iddyn nhw weld ei mab, bu’n canu guitar gyda’r grwp ‘The Reasoning ‘ac wedi gweithio yn Theatr y Mwldan.

Owain Roberts o Aberteifi

Owain Roberts o Aberteifi

Yn ôl yr ystadegau diweddara mae tua 150 o bobl yn mynd ar goll yng Nghymru bob wythnos a 250,000 o bobl ym Mhrydain bob blwyddyn. O’r achosion sy’n cael eu riportio i’r heddlu, mae 99% ohonyn nhw’n cael eu datrus o fewn blwyddyn. Ond i’r 1 % o’r achosion sydd yn dal heb  ateb fel achos Owain, mae’r boen o beidio gwybod beth sydd wedi digwydd i’w hanwyliaid yn brifo’n feunyddiol.

Dywedodd Mair, “Ma pobl yn gweud pethau fel, ‘Are you looking forward to Christmas?’ ond so nhw’n gwbod ei hanner hi. Sdim syniad da ni beth sydd wedi digwydd iddo- i ni’n gwbod bo fe wedi cyrraedd traeth Mwnt gan bo fe wedi hala llun a neges i’w gyn gariad a chusan fach, ond wedi ‘ny- dim byd. Dal i obeithio ‘ry ni o hyd’’.

Mae Elen, chwaer Owain yn byw yng Nghaerdydd ac wedi dymuno penblwydd hapus i’w brawd fis Tachwedd ar wefan Facebook Owain Roberts: Bring him home

Ross Evans o Aberdâr

Ross Evans o Aberdâr

Blwyddyn nesaf fe fydd hi’n hanner can mlynedd ers i Ross Evans o Aberdâr ddiflannu yn ddeunaw oed. Mae ei gefnder Mansel Jones yn un o drefnwyr y gwasanaeth carolau, ynghyd â Rachel Elias, chwaer Richard Edwards  o’r Coed Duon  sydd ar goll ers 1995.

Roedd Ross  (Rosslyn) yn astudio meddygaeth ym Mryste ac ychydig cyn ddeg o’r gloch y nos ar Dachwedd 2ail  1965, wedi paned o goffi gyda ffrind, fe adawodd ei neuadd breswyl i alw ar ffrind arall mewn neuadd gerllaw. “Nath e fyth gyrraedd, a sdim syniad da ni beth ddigwyddodd iddo. Ma dyn yn pendronni ond sdim ffeithiau cadarn gyda ni,” meddai Mansel. “Gethon ni lot o help ar y pryd oddi wrth yr heddlu a’r coleg ac yn wir y wasg lleol a chenedlaethol ac wrth gwrs wedi blynydde ma diddordeb yn pylu.’’

Ond wrth gwrs nid i’r teulu . “I ni ddim yn gallu galaru, sdim clo ar y peth o gwbwl,’’meddai.

Pan aeth Ross ar goll doedd dim y fath beth a elusen i gefnogi’r teuluoedd. Mae Mansel yn  gobeithio y bydd y gwasanaeth  yma’n codi proffeil yr elusen Missing People , codi arian i helpu chwilio am bobl  a rhoi cymorth i bobl sydd yn yr un sefyllfa ag yntau a theulu Owain Roberts.

Bydd Coral Jones, mam April Jones, yn un o’r rhai fydd yn cymryd rhan, ac mae’n gofyn i’r cyhoedd gefnogi teuluoedd y rhai sydd ar goll yn y gwasanaeth carolau arbennig hwn. “Ar 1 Hydref 2012 diflannodd fy merch brydferth, April. Er yr holl help a roddwyd gan yr heddlu a’r cyhoedd, daeth y chwilio i ben mewn ffordd drychinebus. Ar 11 Rhagfyr eleni bydd Missing People yn cynnal gwasanaeth carolau yng Nghaerdydd i gofio pawb sydd wedi mynd ac sydd yn dal ar goll. Bydd y gwasanaeth yn gyfle i deuluoedd sy’n dioddef y poen calon o golli rhywun ddod at ei gilydd gyda chefnogwyr yr elusen a thalu teyrnged i’w hanwyliaid.”

Dywed trefnwyr y gwasanaeth y bydd y digwyddiad yn gyfle i roi help a chefnogaeth i bobl sydd ag anwyliaid ar goll drwy ddod â’r gymdeithas at ei gilydd i gofio’r rhai sydd ar goll ar adeg anodd o’r flwyddyn. Yn ogystal â theuluoedd y rhai sydd ar goll ar draws Cymru a chefnogwyr yr elusen, mae Missing People hefyd yn gwahodd trigolion Caerdydd a’r ardal o amgylch i ddod i ddangos eu cefnogaeth.

Meddai Jo Youle, Prif Weithredwr Missing People, “Mae adeg y Nadolig yn anodd iawn i’r rhai sy’n chwilio am eu hanwyliaid. Mae’r sefyllfa o gael rhywun ar goll, heb wybod a ydynt yn ddiogel, yn fwy caled fyth pan fo teuluoedd yn dod at ei gilydd i ddathlu’r ŵyl. Mae teuluoedd y rhai sydd ar goll yn dweud wrthym fod digwyddiadau cyhoeddus fel hyn yn rhoi cymorth a gobaith iddynt. Er mwyn archebu tocyn gellir ffonio ar 0800 647 7466 am fwy o wybodaeth.”

Bydd Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke, hefyd yn y gwasanaeth yn darllen un o’i cherddi.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma