Gorsaf Heol y Frenhines – ble mae’r Gymraeg?

25 Chwefror 2015

Mae Alun Cairns aelod seneddol Bro Morgannwg wedi addo ysgrifennu i Network Rail ynglŷn ag arwydd Saesneg sydd i’w weld ar brif fynedfa un o orsafoedd rheilffyrdd prysuraf Cymru.

Gwnaeth yr aelod seneddol Ceidwadol sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg a rheilffyrdd yng Nghymru y sylw ar ôl ei  araith ar y defnydd o’r iaith ym Nhrifysgol Caerdydd heno.

Fe ddwedodd pa mor bwysig oedd y defnydd o’r Gymraeg mewn brandio i gwmniau preifat a phan ofynnodd Pobl Caerdydd iddo a fyddai’n cysylltu gyda Network Rail am yr arwydd uniaith Saesneg, fe gytunodd a dwedodd y byddai’n gyrru llythyr i’r cwmni.

Mae’r gwaith o ailwampio’r orsaf ar fin dod i ben ac yn ôl llefarydd ar ran Network Rail, mae nifer o arwyddion newydd ddwyieithog wedi cael eu dodi ar hyd a lled yr orsaf yn unol â pholisi iaith y cwmni – heblaw am yr un mawr uwchben y fynedfa.

Fe ddwedodd y llefarydd ar ran y cwmni sydd berchen yr orsaf, bod Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru wedi helpu ariannu’r gwaith a bod yr arwyddion wedi cael sêl bendith y cyrff cyhoeddus ond hyd yma dyw’r Cyngor ddim wedi cadarnhau hyn.

Fe ychwanegodd bod hen arwydd wedi cael ei ddodi nôl ar y fynedfa a dim ond un Saesneg oedd ar gael. Doedd dim bwriad gan y cwmni gosod un Cymraeg newydd o’r un maint, neu un newydd ddwyieithog yn yr orsaf.

Yn ôl lluniau o hen ddiwyg yr orsaf ar y We, does na ddim sôn am yr arwydd yma- ond os oes gan bobl Caerdydd luniau o’r orsaf fel yr oedd cyn yr ailwampio, fe fyddwn yn eu croesawi. Danfonwch nhw i helo@poblcaerdydd.com

Yn ôl lluniau o argraffiadau artistic o sut byddai’r orsaf yn edrych ar ôl y gwaith adnewyddu, mae’n  amlwg nad oedd arwydd Cymraeg i’w weld . A sylwodd rhywun yn ein cyrff cyhoeddus tybed?

Heol y Frenhines - llun Kelvin Downey

Mae Kelvin Downey wedi sylwi ar yr arwydd Cymraeg mewn ffenest

Mae’r Trydarfyd wedi bod yn brysur yn ddiweddar gyda nifer yn gwneud sylwadau am ddiffyg arwydd Cymraeg uwchben y prif fynedfa.

“Ble mae’r Gymraeg?,” medd Kelvin Downey. “Pa obaith- mae’r Gymraeg yn cael ei boddi'” dywedodd Derrick Jones.

Mae’r cwmni’n  gwario £220m ar welliannau i’r rhwydwaith yn ne ddwyrain  Cymru gan gynnwys y gwaith i orsafoedd Caerdydd Canolog a Heol y Frenhines, lle mae 10,000 o bobl bob bore yn pasio drwodd ar eu ffordd i’r brifddinas.

“Projects to electrify the railway, install new signalling technology and improve stations are at the forefront of our plan to modernise the Wales route.” medd Mark Langman, rheolwr gyfarwyddwr llwybr Network Rail, Cymru.

“Stations are also central to local communities, acting as a gateway to towns and cities and giving that vital first impression for many visitors, ” yn ôl broliant  Saesneg y cwmni yn y llyfryn “Delivering a better railway for Wales“. Sylwch ar y cymal vital first impression. Pa fath o argraff fydd yr arwydd uniaith Saesneg yn ei roi i ymwelwyr i Gymru ddwyieithog?

Mae Pobl Caerdydd yn aros am sylwadau Cyngor Caerdydd, Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws a Visit Wales.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Huw Jones yn dweud:

Mae hwn yn hollol warthus. Mae maint ac amlygrwydd yr arwydd uniaith Saesneg yn sarhaus.

Dyma Network Rail, sy’n derbyn arian cyhoeddus mawr, yn codi dau fys ar Gymry Cymraeg Caerdydd.

Heblaw am yr arwydd, mae’r adeilad newydd yn ofnadwy o hyll – ac yn edrych mwy fel toiled cyhoeddus na un o prif orsafoedd tren Cymru.

Dyma lun o doiled cyhoeddus a oedd, o bosib, wedi cynnig ysbrydoliaeth i bensaer gorsaf Heol y Frenhines: http://www.heringinternational.com/en/products-services/public-toilet-facilities-construction-and-operation/automatic-public-toilets/

Mawr obeithiaf y bydd Comisynydd y Gymraeg yn sortio hwn ar fyrder.

jo yn dweud:

OFNADWY….UNWAITH ETO…