Gorsaf Heol y Frenhines : diweddariad

28 Ebrill 2015

Mae Pobl Caerdydd wedi derbyn ymateb gan Gyngor Caerdydd i’r diffyg arwydd Cymraeg ar orsaf drennau Heol y Frenhines (darllenwch y stori wreiddiol fan hyn)

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: “Network Rail oedd yn gwbl gyfrifol am y gwaith ar wnaed ar Orsaf Heol-y-Frenhines  Er y bu’n rhaid i Network Rail roi gwybod i’r Cyngor am unrhyw waith y byddent yn ei wneud, fel ymgymerwr statudol nid oes yn rhaid iddynt geisio caniatâd cynllunio felly nid oedd angen cymeradwyaeth arnynt.

Felly, nid oedd gan y Cyngor unrhyw reolaeth dros bryd a gwedd y gwaith ailddatblygu nac unrhyw arwyddion a godwyd.

Mae Cyngor Caerdydd yn gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg, gan sicrhau dwyieithrwydd yn ei holl weithrediadau. Dylid cyfeirio unrhyw gwynion am yr arwyddion at Network Rail.”

Gorsaf Heol y Frenhines yw’r ail orsaf prysuraf yng Nghymru. Yn ogystal a chymudwyr mae twristiaid hefyd yn defnydddio’r orsaf. Yn y datganiad

Delivering a better railway for a better Wales: our plans for 2014-2019, mae Network Rail yn son am yr angen i adnewyddu gorsafoedd.

‘Stations are also central to local communities, acting as a gateway to towns and cities and giving that vital first impression for many visitors.”

Gofynnwyd i Visit Wales am ei barn ynglyn â pha argraff fyddai arwydd Saesneg yn cael ar ymwelwyr. Dywedodd llefarydd:

“Cyflawnwyd y gwaith yng Ngorsaf Heol y Frenhines gan Network Rail, gydag arian gan Lywodraeth y DU. Nid oedd  Llywodraeth Cymru yn rhan o’r prosiect a ni chafodd ei ymgynghori ynglŷn â’r arwydd.

“Mae cydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg yn fater i Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg. Os oes gan rywun gwyn yn ymwneud a’r mater hwn, byddwn yn annog iddynt gysylltu â swyddfa’r Comisiynydd.”

Yn ôl swyddfa’r Comisynnydd nid oes gan Network Rail gynllun iaith. Gofynnodd Pobl Caerdydd os oedd rhywun wedi cwyno am yr arwydd. Dywedodd llefarydd: ” Mewn ymateb i’ch ymholiad, gallaf gadarnhau nad oedd neb wedi cyfeirio at y mater uchod cyn eich gohebiaeth chi.

Parthed eich cwestiwn ynglŷn Ddeddf Iaith, gallaf gadarnhau, hyd y gwyddom ni, nad oes Cynllun Iaith, dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 gan Network Rail.”

Ry ni’n dal i glywed oddi wrth Alun Cairns.


						

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma