Gobaith am Dymor Gwell i Forgannwg

10 Ebrill 2015

Hywel Owen sy’n edrych ‘mlaen at y tymor criced newydd

Stadiwm SWALEC fydd y canolbwynt i ddilynwyr criced ledled y byd ddechrau Gorffennaf gyda’r gêm gyntaf yng nghyfres y Lludw yn cael ei chwarae yno rhwng Lloegr ac Awstralia. Wrth ystyried sefyllfa ariannol Morgannwg mae’n holl bwysig fod y digwyddiad hwn yn un llwyddiannus.

Gyda’r tywydd bendigedig dros gyfnod y Pasg mae’n drueni mawr nad yw tymor Morgannwg eisoes wedi dechrau’n swyddogol. Mae’r tywydd diweddar wedi bod yn dipyn gwell na’r hyn rydym yn profi fel arfer yng nghanol yr haf! Beth bynnag bydd tymor Morgannwg yn dechrau ddydd Sul 12 Ebrill yn erbyn Swydd Gaerlŷr oddi cartref yn y bencampwriaeth

Mae wedi bod yn aeaf diddorol yn Stadiwm SWALEC gyda nifer o newidiadau ers diwedd y tymor diwethaf. Newyddion annisgwyl iawn oedd bod y chwaraewr amryddawn Jim Allenby wed penderfynu ymadael i ymuno â Gwlad yr Haf.

Yn ddi-os roedd hyn yn newyddion siomedig iawn i gefnogwyr Morgannwg gan fod Allenby wedi bod yn un o chwaraewyr pwysicaf y sir yn ystod y bum mlynedd diwethaf gyda’i gyfraniadau fel bowliwr a batiwr. Roedd ei ymadawiad yn gryn syndod wrth ystyried ei fod wedi arwyddo estyniad pedair blynedd i’w gytundeb gyda Morgannwg yn 2013.

Ond fel y gwelir yn y byd pêl droed nid yw cytundebau yn golygu llawer y dyddiau hyn! Mae’n dal yn aneglur pam fod Allenby wedi gadael ond mae’n bur amlwg fod cryn anghydweld y tu ôl i’r llenni wedi arwain at ei ymadawiad.

Diddorol oedd clywed Hugh Morris, Prif Weithredwr Morgannwg yn datgan yn ystod Cyfarfod Blynyddol y sir ddiwedd Mawrth fod gweledigaeth Allenby yn wahanol i flaenoriaethau’r sir a bod angen i bawb yng ngharfan Morgannwg gyd-dynnu yn enwedig wrth ystyried maint bychan y garfan.

Dadlennol hefyd oedd darllen sylwadau Matthew Maynard, sydd bellach yn hyfforddwr Gwlad yr Haf, fod Allenby wedi gadael oherwydd ei siom o beidio cael ei benodi’n gapten Morgannwg i olynu Mark Wallace. Mae’n siŵr fod hyn yn ffactor yn ei benderfyniad i adael ond rhaid cofio nad Allenby fydd capten Gwlad yr Haf y tymor hwn.

Er bod Allenby wedi bod yn chwaraewr gwych i Forgannwg rhaid cwestiynau nifer o’i benderfyniadau pan oedd yn gapten yn y gemau 20 pelawd. Rwy’n cytuno gyda’r penderfyniad i roi’r gapteniaeth i Jacques Rudolph.

Mae’n debygol  fod gan Maynard rôl ym mhenderfyniad Allenby i adael. Efallai ei fod yn rhy greadigol i awgrymu, fel y gwnaeth rhai, mai cyfle Maynard i ddial ar Forgannwg oedd hyn yn dilyn y ffordd gafodd ei drin gan Forgannwg pan oedd yn hyfforddwr rhai tymhorau yn ôl! Ond rhaid cofio mai Maynard ddenodd Allenby i Forgannwg o Swydd Gaerlŷr.

Beth bynnag yw’r rheswm am ymadawiad Allenby bydd colled amlwg ar ei ôl. Bydd yn ddiddorol gweld sut groeso fydd yn aros iddo gan gefnogwyr a chwaraewyr Morgannwg yn Stadiwm SWALEC ar 13 Mehefin yn ystod yr ornest 20 pelawd!

Chwaraewyr newydd

Bydd nifer o wynebau newydd yn ymddangos yn nhîm Morgannwg y tymor hwn.

Mae’r batiwr  Colin Ingram o Dde’r Affrig wedi arwyddo ar gytundeb Kolpak. Mae wedi disgleirio yn ystod y misoedd diwethaf yn Nhe’r Affrig ac mae’n debygol y bydd yn gaffaeliad i’r sir.

Arwyddwyd James Kettleborough, batiwr ifanc o Northants ddiwedd tymor diwethaf ac mae ei berfformiadau yn y gemau paratoadol yn argoeli’n dda.

Yn ogystal arwyddwyd y chwaraewr amryddawn Craig Meschede o Wlad yr Haf ar fenthyg am dymor. Mae Meschede yn chwaraewr cyffrous yn enwedig gyda’i fatio ymosodol ac mae’n debygol mai yn y gemau undydd y bydd yn disgleirio yn bennaf.

Hefyd daeth y newyddion yn ystod y dyddiau diwethaf fod Morgannwg wedi arwyddo’r bowliwr Andy Carter o Swydd Notts ar fenthyg am fis oherwydd anaf i Michael Hogan.

Sut dymor fydd hwn i Forgannwg?

Rhaid cydnabod fod y perfformiadau yn y cystadlaethau undydd wedi gwella yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rwy’n disgwyl i hynny barhau eleni er pur annhebygol y gwelwn dlws yn dychwelyd i Stadiwm SWALEC.

Fodd bynnag, mae Morgannwg wedi dod yn 8fed allan o 9 sir yn y bencampwriaeth yn ystod y 3 mlynedd diwethaf gan ennill dim ond 3 gêm – o leiaf bu cysondeb! Rhaid gwella ar hyn ac mae hynny yn bosib.

Ar y cyfan rwy’n weddol hyderus y bydd y batwyr yn llwyddo er y bydd cryn bwysau ar Rudolph ac Ingram i serennu. Rwy’n meddwl y gwelwn Kettleborough a Cooke yn cyfrannu’n gyson. Mae angen i Will Bragg fod yn fwy cyson ac rwy’n ofni mai hwn fydd tymor olaf Ben Wright os na fydd yn arddangos y talent amlwg sydd ganddo.

Y gobaith yw y bydd y Cymry ifainc Aneurin Donald a David Lloyd yn parhau i ddatblygu ac yn cael cyfleoedd yn y tîm. Fodd bynnag, mae’r bowlio yn fy mhryderu.

Bydd llawer yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw anaf Michael Hogan gan mai ef fu prif fowliwr Morgannwg yn ystod y tymhorau diwethaf. Yn absenoldeb Hogan bydd llawer o bwysau ar Wagg i ddisgleirio ynghyd â Smith, Owen a Carter sydd wedi arwyddo ar fenthyg.

Yn fwy calonogol mae gan Forgannwg droellwyr da – yr hen ben Cosker a’r ddau ifainc Salter a Bull. Mae’n bosibl felly mae paratoi llain sy’n helpu’r troellwyr fydd yn fanteisiol i Forgannwg yn ystod y tymor hwn

Y gobaith felly yw y bydd hwn yn dymor llwyddiannus i Forgannwg a bydd yr haul yn parhau i dywynnu!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma