Gobaith am ddyfodol i ysgol marchnogaeth Caerdydd

14 Mawrth 2014

Mewn adroddiad i’r Cabinet, cyflwynir argymhelliad y dylai’r Cyngor barhau i fod yn berchen ar Ysgol Farchogaeth Caerdydd, tra’n gweithio mewn partneriaeth i gynhyrchu refeniw i wneud yr ased yn economaidd hyfyw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Yn dilyn gwaith craffu manwl gan y Pwyllgor Economi a Diwylliant ym mis Ebrill 2013, cynhaliwyd adolygiad ar unwaith i gadarnhau a oedd yr ysgol farchogaeth yn hyfyw fel gwasanaeth mewnol. Yn dilyn yr adolygiad hwn, cynhaliwyd ymarfer profi’r farchnad drwy gyhoeddi hysbysebion yn y wasg leol er mwyn chwilio am fodelau amgen o ddarparu’r gwasanaeth hwn. Gyda chymeradwyaeth y Cabinet, bydd y Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyfeillion Ysgol Farchogaeth Caerdydd ac yn parhau i fod yn berchen ar y cyfleuster.

Yn 2012/13, roedd rhagolygon ariannol yr ysgol farchogaeth yn llwm, gyda diffyg ariannol o £39, 000 a gwaith brys angen ei wneud ar y stablau ac adeiladau eraill ar y safle.  Mae’r ffigyrau disgwyliedig ar gyfer 2014/15 yn galonogol a rhagwelir y bydd y gwasanaeth ag ychydig o arian dros ben.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant, y Cynghorydd Ramesh Patel: “Mae llawer iawn o waith eisoes wedi’i wneud i newid y gwasanaeth hwn er gwell, gyda £22,000 o arbedion ychwanegol eisoes wedi’i sicrhau drwy fargeinio am well pris am fwyd anifeiliaid a thrin gwastraff,  cyflwyno gwelliannau i’r gwasanaethau a ddarparwn a chynhyrchu gwerth £20,000 o incwm ychwanegol.

“Drwy’r ymarfer profi’r farchnad, daeth yn amlwg mai cynnig Cyfeillion yr Ysgol Farchogaeth oedd y dewis gorau. Drwy gydweithio, gallwn ystyried dewisiadau ehangach i sicrhau cyllid allanol a chreu dull hyfyw o weithredu’r gwasanaeth hwn. Os rhoddir caniatâd i ni fwrw ymlaen â’r cynllun, bydd y gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth i nodi dewisiadau addas o ran ariannu’r gwaith cyfalaf sydd angen ei wneud ar y safle hwn.”

“Caiff yr incwm a gynhyrchir drwy’r gwasanaeth ei neilltuo ar gyfer cyllideb benodol, fel y gellir defnyddio’r arian i atgyweirio a datblygu’r cyfleuster.

“Oherwydd y toriadau ariannol digyffelyb sy’n wynebu awdurdodau lleol yng Nghymru, mae’n rhaid i ni ystyried dulliau amgen o ddarparu gwasanaethau. Yn yr achos hwn, rydym o’r farn fod gennym fodel hyfyw sy’n cynnwys gweithio mewn partneriaeth i barhau i fod yn berchen ar yr ysgol farchogaeth, ei rhedeg, a darparu’r gwasanaeth i tua 35, 000 o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth bob blwyddyn.”

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma