Geraint Lewis yn tyrchu i fyd brodyr a chwiorydd

31 Hydref 2013

gan Branwen Huws, Y Lolfa

Peth rhyfedd yw perthynas waed, boed yn chwaer neu’n frawd. Darllenais rywle taw, i’r mwyafrif o bobol, dyma fyddai’r berthynas hiraf yn eu bywydau,” meddai’r awdur a’r actor Geraint Lewis.

Yr wythnos nesaf mi fydd yn lansio casgliad o straeon byrion newydd, bachog a chyfoes yn ymwneud â’r perthynas teuluol difyr hwn. O chwaer sydd am roi sioc i’w theulu ar ddydd Nadolig i gyfarfod teuluol sy’n dod ag atgofion yn ôl am hen gêm ar iard yr ysgol, bwriad bob stori yw taflu’r darllenydd oddi ar ei echel gartrefol, gyfforddus.

Rwy’n archwilio’r cyfnod sydd ohoni heddiw drwy dwrio i hanesion unigolion difyr sydd â pherthynas deuluol rhyngddynt,” eglura Geraint Lewis, sy’n awdur pedair cyfrol o ryddiaith eisoes. “Rown i’n gweld y stori fer yn ffurf addas i’n cyfnod ni heddiw. Mae’n fodd o ddweud rhywbeth am yr oes rydym yn byw ynddi, a hynny mewn ychydig iawn o ofod. Rwy’n credu bydd Brodyr a Chwiorydd yn llenwi bwlch ar silffoedd selogion y stori fer a darllenwyr newydd fel ei gilydd.

“Diolch i’r drefn, mae’r stori fer yn raddol adennill ei lle priodol yn ein llên. Rwy’n gobeithio fod casgliad o straeon byrion yn ddeunydd ddarllen perffaith ar gyfer y bywyd modern, prysur sydd yn ein hwynebu bob dydd. Mae modd mwynhau pob stori mewn un eisteddiad, boed hynny wrth deithio ar drên, yn ystod yr awr ginio neu cyn noswylio.”

Enillodd un o straeon y casgliad, ‘Amser Maith Yn Ôl’ gystadleuaeth Stori Fer Cymdeithas Allen Raine yn 2011, a derbyniodd eirda grymus gan y beirniaid Emyr Llywelyn a Kate Gramich.

“Mae Geraint yn awdur dawnus iawn gyda’r gallu i adrodd stori’n raenus ac mewn ffordd gyffrous,” meddai Emyr Llywelyn. “Anogais ef i gyhoeddi’r gyfrol hon oherwydd bod ei waith ben ac ysgwyddau uwchben y cystadleuwyr eraill.”

Mae Geraint Lewis yn hanu o Dregaron, Ceredigion. Mae wedi ysgrifennu’n helaeth i’r theatr, radio a theledu ers bron i ddeng mlynedd ar hugain, ac mae’n aelod o dîm sgriptio Pobl y Cwm. Mae hefyd yn actio yn achlysurol, ac ef a bortreadodd gymeriad Sianco yn y ffilm deledu Martha, Jac a Sianco. Hon yw ei bumed gyfrol o ryddiaith a chynhyrchwyd saith o’i ddramâu theatr ar hyd a lled Cymru.

Cynhelir lansiad Brodyr a Chwiorydd yng nghwmni Tony Bianchi yn nhafarn Y Mochyn Du, Caerdydd nos Fercher y 6ed o Dachwedd am 6.30 o’r gloch.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma