Fe Ddaw’r Byd i Ben… yng nghwmni Siw Hughes

6 Chwefror 2014

SiwBu Bethan Mair Jones yn holi Siw Hughes am berfformio yn y ddrama Fe Ddaw’r Byd i Ben sydd yn gynhyrchiad newydd Sherman Cymru ar y cyd hefo Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a ysgrifennwyd gan Dafydd James.

Sut fath o ddrama yw ‘Fe Ddaw’r Byd i Ben’?

Diolch am y cyfla i hyrwyddo’r cynhyrchiad Fe Ddaw’r Byd i Ben. Comedi tywyll ydy hi sy’n archwilio themâu cyfarwydd ag anghyfarwydd. Mae’r teulu Roberts yn ‘i chael yn anodd ymdopi â’u galar wedi profedigaeth anodd ag annisgwyl. Gwelwn y teulu a’u hamgylchiadau yn raddol ddadebru a phob un yn ‘i dro yn chwilio am gysur tu hwnt i’r cartref oherwydd y diffyg gallu i gyfathrebu. Yn gefnlen i’r cwbl yw’r bygythiad fod y byd ar ddod i ben! Mae adwaith y teulu i hyn yn gymysg ag yn ddirdynnol ddoniol.

Pwy yw eich cymeriad yn ‘Fe Ddaw’r Byd i Ben’, a pa fath o gymeriad yw hi?

Dwi’n portreadu Ethni Roberts sy’n fam i bedwar o blant. Ethni yw conglfaen yr uned deuluol ag er iddi orfod aberthu ei dyheadau personol fe gymer ‘i dyletswydd fel Mam a gwraig i fargyfreithiwr llwyddiannus yn raslon a digwestiwn. Ond daw tro ar fyd yn sgîl sawl profiad ysgytwol sy’n pery i Ethni gwestiynu ei rôl, ei chyfraniad a’i phwrpas ar y ddaear hon.

Fe Ddaw'r Byd i Ben 1

Beth am ysgrifennu Dafydd James a wnaeth atynnu chi at berfformio yn y ddrama?

O’r diwedd cyrhaeddais ben ucha’r ciw o actorion sy’n dyheu am gael bod yn rhan o broses creadigol Dafydd James! Wedi edmygu ei waith yn fawr iawn ers tro ag er iddo ysgrifennu sawl pennod o Gwaith Cartref i gwmni Fiction Factory dyma’r tro cyntaf i mi ymddangos mewn drama lwyfan o’i waith a dwi wrth fy modd! Mae gwaith Dafydd pob amser yn heriol a chyffrous i’r actor a’r gynulleidfa a dyma i mi sy’n cynnal fflam y theatr yng Nghymru. Dydy Dafydd ddim yn ofni themâu anodd sy’n herio cynulleidfa, ond ei ddawn arbennig yw britho’r cyfan hefo hiwmor sy’n gyfarwydd i ni. Mae’r sgwennu yn gomig ddeifiol a thrasig arteithiol. Perffaith! Mae’n aderyn prin sydd â gweledigaeth bendant a’r ysfa i ddweud stori.

Beth ydych chi’n mwynhau fwyaf am weithio efo actorion newydd o’r Coleg  Cerdd a Drama?

Mae’n fraint gwirioneddol cael gweithio efo criw o fyfyrwyr mor frwd ag egnïol. Mae’r broses ymarfer wedi bod yn un hapus a chynhyrchiol iawn. Mae’r criw yma yn gyfeillion agos ac yn cydweithio’n effeithiol iawn. Braf ydy cael bod yn rhan o’r broses yma efo nhw gan fod yr egni a’r brwdfrydedd yn heintus. Mae’r gefnogaeth i’w gilydd yn hyfryd i’w weld. Mae’n flwyddyn hynod o bwysig iddyn nhw a hwythau ar drothwy gyrfa broffesiynol. Dyma griw eithriadol ddawnus sydd wedi dysgu cymaint i mi. Sêr y dyfodol yw Elliw (Anni) Dafydd, Melangell Dolma, Annes Elwy, Mari Izzard A Jay Worley. Rhaid peidio anghofio’r criw cefn llwyfan wrth gwrs. Pob un o’r technegwyr a chynllunwyr yn fyfyrwyr Coleg Cerdd a Drama Cymru ag yn dygymod â’r gwaith ag agwedd cwbl broffesiynol. Hyn oll yn nwylo medrus Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr y Sherman, Mared Swain. Diolch iddi am y weledigaeth o roi’r cyfle amhrisiadwy yma i ni’i gyd.

Fe Ddaw'r Byd i Ben 2

Pa elfennau yn y ddrama sy’n creu darlun o fywyd Cymreig?

Mae elfennau pendant Gymraeg a Chymreig i’r gwaith sy’n anorfod ond mae themâu uwchfydol yn ogystal â phob un o’r cymeriadau yn hunan holi. Ac mae ‘na emynau… wrth gwrs!

Beth ydych chi’n gobeithio bydd ymateb y gynulleidfa i’r ddrama?

Ein gobaith yw y bydd y gynulleidfa yn anghofio mai cynhyrchiad myfyrwyr fydd hwn. Mae’r agwedd at y gwaith a’r themâu yn hynod aeddfed a phroffesiynol o ran y cwmni. Felly hefyd y gynulleidfa gobeithio. Mae’n heriol a gogleisiol o gynhyrchiad sy’n pery fod cyfyngiad oedran ar y perfformiad (14+). Os llwyddwn i brocio a chreu trafodaeth aeddfed am waith diweddara Dafydd James a hynny mewn modd cofiadwy mae’n gwaith ni wedi’i wneud.

A ydych chi’n credu fod digon o ddramâu lwyfan Cymreig yn flynyddol?

Ar y cyfan mae’n gyfnod iach i’r theatr yng Nghymru o ran amrywiaeth a syniadaeth. Y gamp yw cynnal hynny yng ngwyneb cynni ariannol. Mae na ystod eang o waith llwyfan cyffrous iawn yn digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd. Bu’r llynedd yn gyforiog o gynyrchiadau hynod amrywiol. Dwi’n ofni ar brydiau fod y cwmnïau mwy yn hawlio’r sylw cenedlaethol ar draul gwaith penigamp cwmnïau llai. Mae na gyfarwyddwyr artistig anhygoel ledled Cymru sy’n llwyddo i greu gwaith gwreiddiol perthnasol amrywiol yn y Gymraeg ar waetha’r cyfyngiadau arianol. Boed iddyn nhw barhau a melys moes mwy.

Petai’r byd yn dod i ben, beth fyddech chi’n gwneud ar eich diwrnod olaf?

Be wna’i os daw’r byd i ben? Casglu o’m cwmpas gyfeillion hoff sy’n gwneud i mi chwerthin yn afreolus (da chi’n gwybod pwy da chi!) ar Ynys Llanddwyn efo andros o bicnic enfawr! BRING IT ON!

Fe fydd ‘Fe Ddaw’r Byd i Ben’ yn cael ei lwyfannu yn Theatr Y Sherman rhwng y 11 a’r 15 o Chwefror.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma