Elusen a’r Amgueddfa yn cynnig diwrnod o hwyl a sbri

12 Awst 2014

Datganiad gan elusen Achub y Plant:

Mae diwrnod arbennig wedi ei drefnu ar y cyd gan elusen Achub y Plant ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Bwriad y diwrnod yw cyflwyno’r amgueddfa â’i chasgliadau i deuluoedd newydd.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar 14 Awst 2014 yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd rhwng 11 a.m -4 p.m i gefnogi dysgu a datblygiad plant a’u cyflwyno nhw i gyfleon addysgol newydd megis gweithgaredd celf o amgylch gweithiau’r artist Constable a’i waith ‘Eglwys Gadeiriol Salisbury o’r dolydd’ sydd ar fenthyg yn yr Amgueddfa.

Yn ogystal bydd parth plant bach a llwybr trysor cyffrous o amgylch yr adeilad. Mae’r diwrnod yn gyfle i ysgogi teuluoedd i ystyried yr Amgueddfa fel lleoliad i ymweld â hi yn y dyfodol ac mae’r gweithgaredd am ddim.

Bydd y teuluoedd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgaredd ar y dydd trwy raglen Teuluoedd ac Ysgolion Gyda’i Gilydd (TAYGG).

Mae’r TAYGG yn gynllun arobryn ymyrraeth gynnar sydd yn dod â rhieni a phlant ac athrawon yn ogystal â’r gymuned ehangach ynghyd i sicrhau fod plant yn derbyn y gefnogaeth mae nhw eu hangen i ddatblygu eu llawn botensial yn yr ysgol – ac mewn bywyd.

Ers 2011, mae dros 2200 o blant yng Nghymru wedi elwa o’r rhaglen wyth wythnos yma sydd wedi ei gweithredu yn awdurdodau lleol Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Blaenau Gwent, Casnewydd, Abertawe, Sir Benfro a Sir Ddinbych.

Fast - Haddock consent ok 2

Teulu’r Haddock

Mae Helaine Haddock yn fam i dri o blant ac mae hi wedi cymryd rhan yn y rhaglen TAYGG yn ddiweddar yn Ysgol Gynradd Gilfach Fargoed yng Nghaerffili. “Dyma’r tro cyntaf i fi a fy nheulu i ddod i’r Amgueddfa ac rwy’n teimlo’n gyffrous am gael diwrnod allan gyda’r teulu. Fe gymeron ni ran yn rhaglen Teuluoedd ac Ysgolion Gyda’i Gilydd yn Ysgol Gynradd Gilfach Fargoed a mwynhau pob eiliad ohono. Dwi’n credu ein bod ni i gyd yn edrych ymlaen i gael diwrnod allan yn yr Amgueddfa a chael gweld beth sydd gyda nhw i’w gynnig.”

 

 

Meddai Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru Mary Powell-Chandler:

“Rydyn ni wedi gweld trwy ein gwaith gyda rhaglenni TAYGG sut y mae’n helpu rhieni i ymwneud mwy yn addysg eu plant trwy gefnogi eu haddysg a’u datblygiad yn y cartref ac yn yr ysgol. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y digwyddiad yma yn agor drysau’r Amgueddfa i’r teuluoedd hynny nad ydynt wedi cael y cyfle i ymweld cyn hyn. Rydyn ni’n ddiolchgar i’r Amgueddfa am drefnu bod y diwrnod yma yn digwydd.”

Ychwanegodd Eleri Evans, Rheolwr Dysgu gyda’r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd:

“Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i gynnal gweithgareddau diwylliannol ar gyfer plant a phobl ifanc a theuluoedd.

Rydyn ni wrth ein bodd i fod yn cydweithio gyda Achub y Plant ac mae diwrnod fel hyn yn  ffordd wych o gyflwyno’r Amgueddfa a’i chasgliadau i deuluoedd a chriw newydd o bobl. O gelf i hanes naturiol mae yna ddigonedd o bethau ar gyfer teuluoedd a phlant i’w mwynhau yma, pryd bynnag y byddwch chi yn ymweld â beth bynnag yw eich diddordeb.”

Bydd y diwrnod arbennig yn cael ei gefnogi gan Dîm Dechrau’n Deg Iaith a Chwarae Caerdydd fydd yn trefnu gweithgareddau hwyliog y gall teuluoedd gymryd rhan ynddyn nhw i gefnogi addysg a chwarae eu plant. Mae hyn yn gyfle i deuluoedd ddarganfod ‘Bocs Plant’ – adnoddau sydd wedi eu cynllunio yn arbennig ar y cyd gyda Iaith a Chwarae Caerdydd a’r Amgueddfa. Mae’r adnoddau hyn ar gyfer plant bach hyd at 4 oed i ddatblygu sgiliau darganfod a chwarae.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma