Effaith Gemau Rygbi Rhyngwladol ar Gaerdydd

13 Mawrth 2017

Ar ôl penwythnos prysur a llwyddiannus yng Nghaerdydd, Steffan Davies sydd yn gofyn a yw’r ddinas wir yn elwa wrth gynnal gemau rygbi rhyngwladol?

Mae Caerdydd yn enwog fel lle gwych i gynnal chwaraeon, gyda nifer o atyniadau diddorol, heb sôn am yr amryw siopau, bwytai a thafarnau sydd ar gael. Trawsnewidir prifddinas Cymru’n gyfan gwbl gan bob gêm gartref ryngwladol. Does dim un digwyddiad chwaraeon yn achosi mwy o gyffro ynddi.

Yn 2015, cynhaliodd Caerdydd lawer o gemau rygbi Cwpan y Byd a oedd yn hysbyseb dda trwy ddenu nifer o dwristiaid o wledydd ar draws y byd. Caerdydd sydd hefyd yn croesawu gemau cartref Cymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, a Chymru’n fuddugol nos Wener yn erbyn Iwerddon.

Y FATH AWYRGYLCH

Ar ddiwrnod gêm, mae’r strydoedd yn fôr byrlymus o goch, dreigiau a daffodils. Mae lleoliad unigryw’r stadiwm yng nghanol y ddinas yn dwysau’r awyrgylch y gall pawb ei mwynhau.

Dywedodd Sara, myfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd, bod awyrgylch a chyffro arbennig ar y strydoedd ar ddiwrnod gêm rygbi ryngwladol; ‘Rhaid ei brofi i’w gredu!’

Cred fod y cellwair rhwng cefnogwyr yn ychwanegu’n fawr at yr awyrgylch gyffrous cyn belled â nad yw’n mynd yn rhy bell. Gall cystadleuaeth fawr rhwng gwledydd, yn enwedig hen elyniaeth Cymru a Lloegr, gynyddu’r cellwair rhwng cefnogwyr. Gall hwnnw, pan ychwanegir chwarae a chanlyniad anfoddhaol, droi’n gas.

CHWARAE’N TROI’N CHWERW?

Dyma un o broblemau mwyaf yr heddlu ar ddiwrnod gêm, yn enwedig pan ychwanegir gor-yfed i’r sefyllfa. Cred Sara a’i ffrind Erin y gall y gemau achosi gwrthdaro diangen. Cas ganddynt y Cymreictod undydd, ffug, sy’n ei chwyddo. “Mae llawer mwy i fod yn Gymry na rygbi!”, meddai Erin.

Mae Clwb Ifor Bach, fel clybiau eraill Caerdydd, dan ei sang ar ddiwrnod gêm ryngwladol. Cred Ianto, gweithiwr yn y bar, fod awyrgylch wych yn y clwb.

Clwb

Dywedodd, “Dwi’n teimlo dan bwysau weithiau. Gall pobl fod yn ddiamynedd wrth aros am ddiod”. Ychwanegodd hefyd fod gêm gartref ryngwladol yn dda i’r clwb yn ariannol.

DIWEDD Y GÂN YW’R GEINIOG

Mwynha Caerdydd fuddiannau ariannol sylweddol yn ystod digwyddiadau o’r fath. Adeg Cwpan y Byd, bu’r brifddinas ar ei hennill o £380.2 miliwn wrth gynnal wyth gêm yn Stadiwm y Principality. Cafodd y ‘Fan Zone’ ym Mharc yr Arfau effaith fawr ar wariant cefnogwyr.

Mae lleoliad canolog y stadiwm yn golygu bod siopau hefyd yn elwa o bresenoldeb torfeydd diwrnod gemau. Dywedodd Jon Williams, rheolwr ‘Shop Rugby’, gymaint mwy mae’n ei werthu.

Siop rygbi

“Mae’r diwrnodau hyn yn ddyddiadau allweddol i ni. Rŷn ni’n gwerthu llawer o gynnyrch Cymru, yn enwedig amser gemau cartref.”

Mynegodd hefyd mor fuddiol oedd Cwpan y Byd i’w fusnes. “Roedd e’n wych, gyda chymaint o bobl o wahanol wledydd yn prynu amrywiol gynnyrch.”

ELWA’N TROI’N ORELWA

Gwestai, bwytai a thafarnau sy’n elwa fwyaf. Trueni, er hyn, bod busnesau yn cymryd mantais annymunol o’u cwsmeriaid. ‘Mae popeth yn ddrud’, mynegodd Sara, ‘Llawer drutach nag ar benwythnosau eraill’.

Mae gwestai Caerdydd, yn anffodus, yn codi eu prisiau’n ormodol adeg gemau rhyngwladol. Un enghraifft oedd gwesty Big Sleep a gododd £515 y nos benwythnos gêm Cymru a Lloegr, o gymharu â £130 y penwythnos dilynol. Gwestai Caerdydd sy’n codi eu prisiau fwyaf allan o chwe gwlad y bencampwriaeth.

Mae’n arwyddocaol nad yw gwestai Caerdydd yn barod i wneud sylw i egluro’r gwahaniaeth. Adeg Cwpan y Byd, rhybuddiodd y Bwrdd Twristiaeth y gall yr arfer hon wneud niwed difrifol i ddelwedd Caerdydd fel atyniad i ymwelwyr.

RHEOLI YW DIOGELU

Mater pwysig yw diogelwch pob person yn y ddinas ar ddiwrnod gêm. Gyda thorfeydd enfawr, mae galwadau cynyddol a gwahanol ar yr heddlu. Gyda chynnydd sylweddol trafnidiaeth gyhoeddus i ganol Caerdydd, paratowyd presenoldeb cynyddol ac amlwg heddlu yn y gorsafoedd trenau a bysiau, yn ogystal ag ar y strydoedd.

Golygir pwysau arnynt hefyd i sicrhau bod pobl a thrafnidiaeth yn symud yn llyfn o amgylch Caerdydd. Er mwyn lleihau problemau, lluniwyd yn ofalus i gau rhai strydoedd i’r drafnidiaeth arferol.

Yn eu dogfen ar ‘Gynllun lleihau troseddau’, eglura Heddlu De Cymru’r cyfrifoldeb mawr sydd arnynt i drefnu, rheoli a sicrhau diogelwch tua 186 o ddigwyddiadau’n flynyddol, gan gynnwys gemau rhyngwladol rygbi.

Mae’r adroddiadau am eu llwyddiant yn rheoli a diogelu’r digwyddiadau wedi ennill cydnabyddiaeth gadarnhaol iawn iddynt mewn cyfryngau lleol a chenedlaethol.

Gall Caerdydd edrych ymlaen gyda hyder i gêm derfynol Pencampwriaeth Ewropeaidd UEFA.

#RygbiCymru #ChweGwlad #StadiwmPrincipality #6Gwlad

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma