Dyledion Clwb Criced Morgannwg

13 Mawrth 2015

Datganiad Cyngor Caerdydd

Bydd cynnig a allai olygu bod Cyngor Dinas Caerdydd yn dileu tua 70 y cant o ddyledion Clwb Criced Morgannwg i’r awdurdod yn cael ei drafod gan y Cabinet ddydd Iau, 19 Mawrth, 2015.

Daw hyn yn sgil cais gan y clwb criced bod pob un o’i gredydwyr yn dileu 70 y cant o’r dyledion, gyda’r 30 y cant sy’n weddill yn cael ei ailstrwythuro er mwyn sicrhau sefyllfa ariannol gynaliadwy i’r clwb, sy’n ofynnol i glybiau sydd am gynnal gemau rhyngwladol.

Roedd cyfanswm dyledion y clwb i’r Cyngor, gan gynnwys llog, yn £6.4 miliwn ar 31 Rhagfyr 2014. Mae gan y clwb ddyledion o tua £16 miliwn, ac mae’r Cyngor yn un ymhlith nifer o gredydwyr. Os bydd y Cabinet yn cytuno bydd y Cyngor yn dileu dros £4.4m o ddyledion.

Ariannwyd ailddatblygiad Stadiwm Swalec yn rhannol drwy fenthyciadau gan y Cyngor, yn ogystal â chredydwyr eraill. Galluogodd hyn y Clwb i sicrhau’r hawliau i gynnal gêm brawf agoriadol cyfres y Lludw yn 2009 a gêm agoriadol cyfres y Lludw yn ddiweddarach eleni.

Cynhaliwyd nifer o gemau rhyngwladol undydd yn y stadiwm newydd a wyliwyd gan gynulleidfaoedd teledu ledled y byd, gan greu budd sylweddol i’r economi leol.

Fodd bynnag, ni sicrhawyd yr incwm a ddisgwyliwyd ar sail y gwelliannau hynny a chynllun busnes a luniwyd cyn y dirwasgiad, sy’n golygu nad yw’r clwb yn gallu talu ei ddyledion.

Mae’r Cyngor eisoes wedi gweithio gyda’r clwb criced i ailstrwythuro’r dyledion ers rhoi’r benthyciadau gwreiddiol. Yn unol â gofynion cyfrifo, nodwyd yn Natganiad Cyfrifon archwiliedig y Cyngor ar gyfer 2013/14 nad oedd yn debygol y cai’r benthyciad ei ad-dalu’n llawn, ac mae’r Cyngor wedi neilltuo arian rhag ofn nad oedd yn bosibl i ad-dalu’r llog sy’n ddyledus.

Mae’r clwb, ei gredydwyr eraill a’r ECB yn cydnabod bod angen sicrhau bod sefyllfa ariannol y clwb yn un cynaliadwy er mwyn cael yr hawl i gynnal gemau rhyngwladol yn y dyfodol.

Os bydd y Cyngor yn cytuno i ddileu’r dyledion, mae prif gredydwyr eraill y clwb wedi cytuno i gynigion y clwb. Bydd yr adroddiad i’r Cabinet hefyd yn cytuno i ddileu’r ddyled, ar ôl ystyried cyngor ariannol annibynnol ar y cynnig ac ar gynllun ariannol tymor canolig y clwb.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Hinchey, yr Aelod y Cabinet dros Wasanaethau a Pherfformiad Corfforaethol: “mae Clwb Criced Morgannwg yn rhan annatod o hanes chwaraeon Caerdydd, gan greu buddion cymdeithasol a chymunedol i lawer o drigolion y ddinas. Mae’r gemau Prawf a’r Gemau Rhyngwladol Undydd wedi helpu i godi proffil y ddinas ledled y byd, ac ni fyddai hynny wedi bod yn bosibl heb ailddatblygu cyfleusterau’r clwb. Pan roddwyd y benthyciadau roedd cyflwr yr economi yn well o lawer, ac nid oedd unrhyw un wedi rhagweld y dirwasgiad.

“Mae’r cyngor ariannol annibynnol a gafwyd yn cadarnhau bod risg sylweddol y gallai’r clwb fynd i ddwylo’r gweinyddwyr oni bai y gellir cytuno i ailstrwythuro’r ddyled a dileu rhan ohoni. Mae dileu o leiaf 70% o’r dyledion i’r holl gredydwyr yn angenrheidiol i sicrhau bod y ddyled ar lefel y gellid ei had-dalu.

“Bydd y Cyngor yn parhau i gydweithio’n agos gyda’r credydwyr eraill, y clwb a Llywodraeth Cymru i sicrhau y gellir manteisio i’r eithaf ar y buddion a ddaw yn sgîl criced a’r stadiwm i’r economi leol a chenedlaethol yn y dyfodol.”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma