Dyfodol Addysg Gymraeg yn Ne Caerdydd

24 Mai 2014

Datganiad gan Cyngor Caerdydd 

Mae’r cyhoedd yn cael y cyfle i helpu i benderfynu sut mae’r Cyngor yn darparu lleoedd cynradd ychwanegol yn ne’r ddinas.

Mae’r Cyngor yn lansio digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd cyn yr ymgynghoriad statudol ar gynigion a fyddai’n cynnwys adeiladu ysgol newydd neu ehangu’r ysgol bresennol yn un o’r chwe safle sy’n gwasanaethu disgyblion ysgolion cynradd yn Butetown, Grangetown, Treganna a Glan-yr-afon.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau, y Cynghorydd Julia Magill: “Rwy’n hynod falch ein bod ni wedi cyrraedd y pwynt lle gallwn gyflwyno dewisiadau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg i blant sy’n byw yn ne’r ddinas.  Un o fy mlaenoriaethau pennaf yw darparu lleoedd cynradd ychwanegol i bobl ifanc Butetown, Grangetown, Treganna a Glan-yr-afon felly mae’n beth braf gweld ein bod ni’n symud gam yn nes at sicrhau bod hyn yn digwydd.

“Hoffwn ddefnyddio’r digwyddiad ymgysylltu hwn ac ymgynghoriadau yn y dyfodol fel cyfle i roi cynlluniau at ei gilydd mewn partneriaeth â’r gymuned.“

Y chwe safle arfaethedig yw:

  • Ysgol newydd ar safle Canolfan Hamdden Channel View yn Grangetown
  • Ehangu Ysgol Gynradd Parc Ninian yn Grangetown
  • Defnyddio tir gwag ger Neuadd y Sir yn Butetown
  • Ehangu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cuthbert yn Butetown
  • Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair yn Butetown
  • Ehangu Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Butetown

Bydd yr ysgol newydd neu estynedig yn darparu lleoedd addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg ychwanegol i blant sy’n byw yn Butetown, Grangetown, Treganna a Glan-yr-afon.

Cadarnhaodd y Cynghorydd Magill: “Mae’r ddogfen ymgysylltu yn esbonio’n glir bod y safle arfaethedig yn Channel View yn ddigon mawr mewn egwyddor ar gyfer ysgol newydd yn ogystal â chyfleusterau hamdden a chwarae. Mae hefyd yn nodi y byddai gwaith manwl yn dilyn ar ôl i’r safleoedd gael eu dewis.  Mae hyn yn golygu, pe bai safle Canolfan Hamdden Channel View yn cael ei ddewis, na fyddai’r gwasanaethau presennol o reidrwydd yn yr un lle ar y safle ag y maen nhw nawr.

“Mae’r Cyngor dan bwysau ariannol difrifol ac un o’r ffyrdd rydym yn ceisio amddiffyn gwasanaethau anstatudol, fel gwasanaethau chwarae a hamdden, yw drwy eu cysylltu â datblygiadau addysg.

“Mae’r broses ymgysylltu yn ymwneud â chanfod safbwyntiau pobl ar y chwe safle posibl, fel y gallwn ystyried eu safbwyntiau cyn cynnal ymgynghoriad statudol.”

Bydd y digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn cau ar 18 Mehefin ac mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan y Cyngor yn www.caerdydd.gov.uk

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma